Inet since 17.05.1999
Last edit:  26.01.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

PERSONALIZOVANÉ ZNÁMKY

       

Walter Müller

EXPONET FORUM

 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Z pověření vedení České námětové společnosti při SČF a vedení komise jurymanů SČF se Ing. Julius Cacka pokusil svým článkem „Personalizované známky v soutěžním exponátu – ano či ne?“ (Filatelie 1/2007, str. 31–2) a přednáškou na semináři „Současná situace a trendy ve filatelii“, proslovenou 17. 02. 2007 a publikovanou pod názvem „Klid po linii FIP…“ (Filatelie č. 6/2007, str. 43–4), otevřít diskusi k problematice tzv. personalizovaných známek.

Měl jsem příležitost zúčastnit se 2. sympozia tematické filatelie v Sankt Pöltenu, pořádaném 28. – 30. září 2007 Svazem rakouských filatelistů (dále jen VÖPh)  >>>>>  http://expo-net.blogspot.com/2007/10/2-symposium-der-thematischen-philatelie.html   Problematice personalizovaných známek byly na něm věnovány 2 přednášky – ředitelky známkové tvorby rakouské pošty paní Silvie Klampfererové a předsedy komise námětové filatelie VÖPh a člena komise námětové filatelie FIP pana Petera Riedla. Zatímco S. Klampfererová se věnovala historii vzniku personalizovaných známek v Rakousku a jejich finančnímu přínosu pro rakouskou poštu, zaměřil se P. Riedl na aspekty filatelistického využití těchto známek. A proto – s jeho laskavým svolením – bych Vás rád v probíhající diskusi seznámil s některými zásadami, které do zahájení diskuse nebyly u nás známy.

Personalizované známky jsou v Rakousku definovány jako oficiální, poštovní správou vydané a schválené ceniny s možností privátního uspořádání (konstrukce). Jejich obraz a náklady tisku jsou stanoveny objednavatelem. Domnívám se, že s uvedenou definicí lze vzít jako východisko.

Komise námětové filatelie VÖPh porovnala personalizované známky s ustanoveními Oborového řádu FIP a Směrnice FIP pro hodnocení tematických exponátů, platnými od 1. 7. 2002 a došla k následujícím závěrům. Podle ustanovení 3.1.1 Oborového řádu FIP pro hodnocení tematických exponátů: „Tematický exponát využívá všech typů vhodného poštovně-filatelistického materiálu.“ Vhodný filatelistický materiál definuje ustanovení 3.1 Směrnice FIP pro hodnocení tematických exponátů: „Vhodným poštovně-filatelistickým materiálem je ten, který pro účely přepravy písemných zpráv byl vydán, k poštovnímu použití zamýšlen nebo vyroben v rámci příprav na jeho vydání. Patří k němu i materiál, který byl používán k frankování vládních, místních nebo soukromých poštovních úřadů nebo jiných jim odpovídajících autorizovaných úřadů nebo byl uznán za platný k frankování.“ Stejný bod Směrnice FIP pro hodnocení tematických exponátů vyjmenovává i filatelisticky nevhodný materiál, včetně mezních případů. Personalizované známky v něm nejsou uvedeny a VÖPh je přesvědčen, že neexistuje důvod ani k jejich zařazení do skupiny mezních případů filatelisticky nevhodného materiálu.

Ustanovení 3.1 Směrnice FIP pro hodnocení tematických exponátů se zabývá i požadavky na tematické informace filatelistického materiálu. Vyplývá z něho, že tematické informace mohou být odvozeny mezi jinými z hlavního nebo vedlejšího motivu zobrazivého nebo textového motivu, uměleckého směru znázornění nebo podobných detailních aspektů, a to za předpokladu, že uvedené tematické informace pošta zařídí, nebo k nim dá podnět a schválí je. Ani s touto zásadou nejsou personalizované známky v rozporu.

Uvedený rozbor byl předložen komisi tematické filatelie FIP v čele s jejím prezidentem Prof. Dr. Damianem Lägem. I když si komise byla vědoma dvou nedostatků nemožnosti zakoupení personalizovaných známek na poštovních přepážkách a možnosti existence nominálních hodnot, které neodpovídají poštovním sazbám, rozhodla, že personalizované známky patří do skupiny vhodného filatelistického materiálu a dala souhlas k jejich používání v tematických exponátech. Souhlas se pochopitelně vztahuje na personalizované známky všech států.

Doporučila však, aby byly využívány jen ty personalizované známky, jejichž motivy se nenacházejí na jiných filatelistických materiálech, nominální hodnoty odpovídají platným poštovním poplatkům.

Soutěžní exponát tematické filatelie však nemůže být vybudován pouze z personalizovaných známek. Naopak, oprávněnost jejich použití je vázána na přítomnost jiného, rozmanitého filatelistického materiálu (výplatní a příležitostné poštovní známky, celistvosti, příležitostná a propagační razítka, otisky výplatních strojů, známkové sešitky ap.). Mohou být vystaveny jako samostatné známky, ve známkových sešitcích, použité na celistvostech a na analogických pohlednicích. Většinou se využívá jejich úlohy k ilustraci dokládané skutečnosti; přesný, tematicky střídmý popis je u nich nezbytně nutný. Vystavení celistvosti, na níž je personalizovaná známka ve spojení s normální poštovní známkou, je vhodné v případech, kdy motivy obou známek doplňují ilustraci tématu. Na celistvostech řádně prošlých poštovním provozem mohou být použity (samostatně či s jinou známkou) i k doložení poštovného (poštovní poplatek za doporučený dopis, psaní do zahraničí apod.). Analogické pohlednice s personalizovanou známkou jsou vhodné, pokud jsou vytvořeny přesně podle pravidla maximafilie – tj. musí být dodržen soulad personalizované známky, pohlednice a razítka. 

Při hodnocení tematického exponátu se na personalizované známky pohlíží jako na běžné výplatní známky: nebodují ani v kritériu „filatelistické znalosti“, ani v kritériu „vzácnost (dostupnost) filatelistického materiálu“.

Se závěry komise tematické filatelie FIP se plně ztotožňuje i Česká námětová společnost SČF a komise jurymanů SČF.

Diskuse o vhodnosti použití personalizovaných známek v soutěžních tematických exponátech nadále probíhá i v Rakousku a to i přes uvedené stanovisko komise tematické filatelie FIP. Teprve praxe ověří, zda se ze stanoviska stane zásada, nebo zda bude nutné stanovisko změnit.

Problematika tzv. personalizovaných kupónů nebyla na sympoziu řešena.

         
       

         
       

         
       

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

       
E-mail: wmuller@seznam.cz
         
         
       
        Další zajímavé materiály:
        ::    Odborné články

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999