Ein deutsches Städtchen auf einem slowakischen Block

Německé městečko na slovenském aršíku

von Gerhard Batz
Hausen bei Forchheim (Deutschland)
Dezember 2001


Ich bin Sammler tschechischer und slowakischer Briefmarken. Die slowakischen Ausgaben erhalte ich über den Neuigkeitsdienst eines deutschen Briefmarkenversenders. Wenige Tage vor Weihnachten trafen daher auf diesem Weg auch die Ausgaben der Slowakei aus dem 3. Quartal 2001 bei mir ein, darunter der schöne Block "Osobnosti veľkej Moravy" (Persönlichkeiten Großmährens). Den Entwurf des Blocks gestaltete der berühmteste lebende slowakische Briefmarkenkünstler Jozef Baláž, gestochen wurde er von Rudolf Cigánik. Der Block enthält Porträts der vier Fürsten Ribina, Rastislav, Koceľ und Svätopluk und ist erschienen am 4. Juli 2001 (MiNr. Block 15). Die Landkarte auf dem Block beachtete ich zunächst nicht. Erst später betrachtete ich auch diesen Teil des Blockes genauer - und meine Überraschung war groß: Fand ich doch dort den Namen meiner Geburtsstadt Forchheim eingezeichnet (in der obigen Blockabbildung rot eingekreist und rechts vergrößert dargestellt).

Forchheim auf Briefmarken - das hatte es bisher noch nicht gegeben, auch nicht auf einer deutschen Marke. Und jetzt auf einem slowakischen Block! Warum aber gerade das kleine Städtchen Forchheim? Welche Rolle spielte Forchheim in der Geschichte des Großmährischen Reiches und seiner Fürsten? In deutschen Geschichtsbüchern findet man kaum etwas darüber. Und wenn man sich nicht gerade mit der deutschen Geschichte des frühen Mittelalters beschäftigt, wird man auch keine Antwort auf diese Frage finden. Ich selbst wohne etwa 5 km von Forchheim entfernt in einem kleinen Ort, der Hausen heißt, und beschäftige mich ab und zu ein wenig mit der Geschichte unserer Gegend und so kann ich eine Erklärung für das Auftauchen Forchheims auf diesem Block geben.

Forchheim ist ein kleines Kreisstädtchen an der Regnitz mit ungefähr 30.000 Einwohner im Bezirk Oberfranken im Norden des Bundeslands Bayern. Um die Erklärung zu erhalten, müssen wir uns in die Völkerwanderungszeit zurückbegeben, als die Franken immer weiter nach Osten vordrangen. In der Schlacht von Wogastisburg (im Jahr 631) zunächst zurückgeschlagen, nahmen die Franken im 8. Jahrhundert einen weiteren Anlauf und gelangten bis an den Fluss Regnitz am Rande des Slawengebiets und gründeten dort als Bollwerk gegen die Slawen die Stadt Forchheim. Sie wurde zu einer der vielen Residenzen der fränkischen Könige und war auch nach Ende des fränkischen Reiches häufig Ausgangspunkt für Feldzüge gegen die Slawen. Und bei einer dieser Auseinandersetzungen bildete Forchheim im Jahr 874 auch den Schlusspunkt. In diesem Jahr wurde zwischen dem deutschen König Ludwig dem Deutschen und dem Slawenfürsten Svätopluk (in deutschen Geschichtsbüchern wird er meist "Zwentibold" genannt) der sogenannte "Forchheimer Friede" geschlossen. Dieses historische Ereignis ist sicher der Grund, warum Forchheim auf diesem Block erwähnt ist. Denn in tschechischen und slowakischen Geschichtsbüchern findet dieses Ereignis durchwegs gebührende Berücksichtigung, vor allem weil dieser Friedensschluss, für den Svätopluk nach Forchheim kommen musste und bei dem er einen Treueeid auf den deutschen König leisten und sich zu Tributzahlungen verpflichten musste, natürlich eine große Demütigung für das slawische Selbstbewußtseins war. Trotzdem gab es viele Jahre lang kein Ende der Auseinandersetzungen mit den Slawen. Denn bis in die 90er Jahre des 10. Jahrhunderts wurden von Forchheim aus mehrmals weitere Feldzüge gegen die Slawen vor allem durch Arnulf von Kärnten organisiert und eingeleitet.

Die Existenz slawischer Ansiedlungen im heutigen Oberfranken und die hier ausgetragenen Auseinandersetzungen zwischen Franken und Slawen ist historisch sehr wenig erforscht, obwohl es viele Hinweise auf die Besiedlung dieser Gegend durch Slawen gibt. Eine der geheimnisvollsten Hinweise darauf ist wahrscheinlich eine seltsame Sage, die es in meinem Wohnort Hausen gibt. Nach dieser Sage soll in Hausen der römische Prokurator Pilatus geboren worden sein, der in der Bibel Jesus Christus verurteilte. Dieser Pilatus habe hier ein Schloss gehabt und zwar in einer Gegend zwischen Hausen und Forchheim, die man heute noch "Pilodes" nennt. Das Schloss versank der Sage nach im Erdboden, als Pilatus das ungerechte Urteil über Jesus sprach. Viele Historiker sind der Meinung, die Namen Pilatus oder Pilodes in dieser Sage seien slawischen Ursprungs und leiten sich von "Byl otec" (= er war der Vater) her. Vielleicht war es der Name eines slawischen Stammesführers. Auch weitere Flurnamen in der Gegend um Hausen deuten auf slawische Herkunft hin, so etwa der Name des Flusses Regnitz (řeknice=Flüsschen) oder zwei weitere Gegenden, die an die Pilodes anschließen und Horschet (hoře=oben) sowie Kopetzlach (kopec=Hügel) heißen. Es kann daher angenommen werden, dass zu irgendeiner Zeit auch in der Gegend um Forchheim Slawen siedelten.

Vielleicht regt diese Blockausgabe mit der Erwähnung Forchheims dazu an, sich auch in deutschen Geschichtsbüchern etwas genauer mit dieser Zeit zu beschäftigen. Mehr über die Stadt Forchheim und die Umgebung finden sie auf der offiziellen Seite der Stadt Forchheim und auf Forchheim online.

Jsem sběratelem českých a slovenských poštovních známek. Dostávám slovenské známky prostřednictvím německé zásílkové firmy. Několik dní před vánocemi jsem dostal novinky Slovenska ze 3. čtvrtletí 2001, mezi nimi i krásný aršík "Osobnosti veľkej Moravy". Návrh aršíku vytvořil nejslavnější známkový umělec Slovenska Jozef Baláž, rytcem byl Rudolf Cigánik. Aršík obsahuje portréty čtyř knížat: Pribiny, Rastislava, Koceľa a Svätopluka. Vydán byl 4. července 2001 (MiNr. Block 15). Mapy na aršíku jsem nejdříve si nevšiml. Teprvé později jsem se podíval přesněji i na tento díl aršíku - a byl jsem velmi překvapený: Na mapě jsem našel jméno svého rodiště Forchheim (na aršíku nahoře vyznačen kružnicí a dole zvětšen).Forchheim na poštovní známce - to tu ještě nikdy nebylo na žádné německé známce. A teď na slovenském aršíku! Ale proč zrovna malé městečko Forchheim? Jakou roli hrál Forchheim v dějinách Velkomoravské říše a v životě jejích knížat? V německých historických knihách sotva něco naleznete. Sám jsem narozený ve Forchheimu a bydlím v Hausenu, 5 km od Forchheimu. Někdy se zabývám historií našeho regionu a proto umím vysvětlit, proč je Forchheim na aršíku Slovenska.

Forchheim je malé okresní městečko nad Regnitzí (má asi 30.000 obyvatel) v kraji Oberfrankenu (Horní Fransko) na severu německého spolkového státu Bavorsko. Abychom získali vysvětlení, musíme jít nazpět do doby stěhování národů, když Frankové stále více postupovali na východ, na území Slovanů. V bitvě u Wogastisburgu (v roce 631) byli Frankové nejdříve přemoženi Slovany, znovu získávali navrch v 8. století. Dosáhli až k řece Regnitze, na okraji slovanského území. Tam založili město Forchheim jako baštu proti Slovanům. Město se stalo jedním z rezidenčních sídel franských králů a svůj význam si podrželo i po pádu franské říše. Bylo zde zvoleno několik německých králů, např. Konrad I. v roce 911. Forchheim byl často východiskem válečných tažení proti Slovanům. A jednou byl Forchheim i konečným bodem těchto svárů. V roce 874 zde byl totiž uzavřen tzv. "Forchheimský mír" mezi německým králem Ludvíkem Němcem (Ludwig der Deutsche) a slovanským knížetem Svätoplukem (v německých historických knihách většinou pojmenovaném jako "Zwentibold"). Jistě je tato historická událost důvodem, proč Forchheim je na slovenském aršíku. Neboť v českých a slovenských historických knihách není toto město mnoho vzpomínáno, zejména asi proto, že bylo symbolem velkého pokoření slovanského sebevědomí. Svätopluk musel přijet do Forchheimu, odpřísahat zde přísahu věrnosti králi a zavázat se k zaplacení tributu. Přesto ani toto nebylo koncem hádek Franků se Slovany. Do konce 10. století ještě několikeré válečné tažení bylo proti Slovanům zahájeno právě od Forchheimu a zejména králem Arnulfem z Koruntan (Arnulf von Kärnten).

Existence slovanských sídel v dnešním Oberfrankenu a hádky mezi Franky a Slovany v této krajině jsou zatím jen málo zkoumány, ačkoli jsou mnohé důkazy o osídlení této krajiny Slovany. Asi jednou z nejtajemnějších je podívná pověst, která se traduje v mém bydlišti Hausenu. Podle této pověsti je zde narozen Pilátus, římský prokurátor, který v bibli odsoudil Ježíše Krista. Tento Pilátus zde měl zámek, a to v krajině mezi Hausenem a Forchheimem, které lidé ještě podnes říkají "Pilodes". Podle pověsti se zámek propadl do půdy, když Pilát nesprávně rozsoudil Ježíše. Mnoho historiků se domnívá, že jména "Pilátus" nebo "Pilodes" z pověsti mají slovenský původ a odvozují je od pojmenování, že "byl otec". Snad to bylo jméno slovanského náčelníka této krajiny. Také další místopisná jména v okolí Hausenského Pilodese ukazují na svůj slovanský původ, např. jméno řeky Regnitze (řeknice) nebo Horschet (hoře) a Kopetzlach (kopec). Proto je pravděpodobně jisté, že i v krajině kolem Forchheimu byli v minulosti usazeni Slované.

Protože v německých historických pramenech není mnoho psáno o "Forchheimském míru", potěšilo by mně, pokud by mi někdo mohl napsat více o historii krajiny v níž žiji a v níž jsem se narodil. Více o městě Forchheimu i jeho okolí najdete na oficiální straně města Forchheimu a na Forchheim online.

© Gerhard Batz 2001
Alle Rechte vorbehalten
Všechna práva vyhražena