Inet since 17.05.1999
Last edit:  04.09.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Poštovní korespondence
osvobozená od poštovného

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (8)

         
        Po vyhlášení Československé republiky dne 28. října 1918 byly na základě zákona č. 11/1918 Sb. Národního výboru československého o zřízení samostatného státu československého ponechány v platnosti všechny zemské a říšské zákony (viz čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“). To znamená, že po vzniku ČSR zůstal nadále v platnosti říšský zákon zde dne 2. 10. 1865 o osvobození od poštovného, který vymezoval okruh úřadů, institucí a osob, které byly v různé míře osvobozeny od poštovních poplatků.

Praxe osvobození od poštovních poplatků byla uplatňována po celou éru první republiky, legislativní rámec vycházel z výše uvedeného zákona ve znění pozdějších změn zveřejňovaných ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů. Na základě této legislativy a dostupné dobové literatury (např. Poštovní služba výkonná /lit. 2/) byly od poštovného v různé míře osvobozeny zejména tyto úřady, instituce a osoby:

1. president, presidentská kancelář, úřad vlády, parlament, ministerstva, vojenská velitelství
Osvobození bylo pravděpodobně od základního poštovného, doporučného příplatku a poplatku za doručenku. Osvobození platilo ve vzájemném styku, jakož i pro podání na tyto úřady a jejich činitele zasílané na základě úředního vyzvání.

2. obecní úřady, okresní výbory, úřady duchovenské (církevní), veřejné ústavy vyučovací (státní školy), státní vědecké a umělecké ústavy, lidumilné ústavy státem spravované, sběrny a úřady loterní, velkoprodejny předmětu státního monopolu, zásilky s výtisky zákonů a úředních věstníků, sdělení úřadům v záležitostech trestních, soukromé dopisy osob vojenských podané i docházející prostřednictvím polních poštovních úřadů, korespondence emisní banky, korespondence zástupců těch stran, jež práva chudinského požívají.

Osvobození bylo pouze od základního poštovného ve vzájemném styku a při podání na tyto úřady (pravděpodobně ne na všechny) a jejich činitele zasílané na základě úředního vyzvání.

Od dalších poštovních poplatků, např. spěšnostního příplatku, nebyl osvobozen žádný úřad, instituce či osoba. Pro podání zásilek osvobozených od poštovného platila určitá pravidla: tato korespondence musela být uzavřena úřední pečetí, opatřena názvem odesílacího úřadu a označena např. jako „věc služební“, „věc služební poštovného prostá“, „poštovného prostá služební záležitost obecní“, „věc trestní“, „ve věcech práva chudinského“, atd. podle druhu a obsahu korespondence a podle úrovně osvobození od poštovného adresátů či odesílatelů.

Osvobození od poštovného takto platilo pouze vnitrostátně na území ČSR, styk s cizinou byl upraven dalšími ustanoveními citovaného zákona.

Celá problematika poštovní korespondence osvobozené od poštovného je značně komplikovaná a nepřehledná a popis uvedený zde je nutno považovat pouze za rámcový.

Jak z výše uvedeného vyplývá, jsou filatelistické doklady výše uvedené praxe „osvobození od poštovného“ značně zajímavé a mnohdy vzácné a poskytují velký prostor pro studium. Doklady korespondence osvobozené od poštovného z doby I. tarifního období, zvláště v čase platnosti rakouských a uherských známek používaných jako čs. předběžné nebo souběžné, jsou velmi vzácné a nám je takovýto doklad neznámý (s výjimkou úředních dopisnic). Od II. a III. TO jsou již úřední dopisy osvobozené od poštovného doloženy alespoň ojediněle:

 

       

       

Klikněte na náhled

        Spěšně podaný úřední dopis okresního (místního) úřadu v Nemanicích, odeslaný z pošty Nemanice (Wassersuppen) 11. 11. 1919 do Domažlic, adresovaný na Okresní politickou správu. Frankovaný československou známkou 60h Hradčany. Úřední dopis byl osvobozen od základního poštovného, uhrazen poplatek 60h za spěšné doručení.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Doporučený úřední dopis, osvobozený od základního poštovného a doporučného příplatku, spěšně odeslaný z pošty Těšín 2. 6. 1920 do Prahy. Frankovaný československou výplatní známkou 60h Hradčany s přetiskem SO 1920. Známkou uhrazen pouze spěšnostní příplatek 60h, správně vyplaceno. Na zadní straně příchozí razítko Praha – Hrad 3. 6. 1920.
         
        V pozdějších obdobích, zejména od V. TO jsou již úřední dopisy osvobozené od poštovného častější, nicméně úřední dopis Ministra ČSR s plnou mocí pro správu Slovenska je zcela mimořádný a unikátní doklad:
       

       

Klikněte na náhled

        Úřední doporučený dopis s návratkou expresně odeslaný z pošty Bratislava 2. 3. 1922 do Gaboltova, dosíláno a vráceno zpět. Frankovaný československou výplatní známkou 100h Osvobozená republika. Dopis osvobozený od poštovného, doporučného příplatku a poplatku za doručenku, uhrazen pouze spěšnostní příplatek 100h.
         
        V dalším uvádíme ukázky úřední korespondence farního úřadu, obecních úřadů ve vzájemném styku, obecního úřadu a notáře a dopisu zaslaného na úřední výzvu vojenského velitelství:
       

       

Klikněte na náhled

        Úřední doporučený dopis osvobozený od základního poštovného expresně odeslaný z pošty Moravská Ostrava 29. 5. 1936 do Olomouce. Frankovaný československými výplatními známkami 5x 60h Miroslav Tyrš. Uhrazen doporučný příplatek 200h, spěšnostní příplatek 100h, tj. celkem 300h, správně vyplaceno.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Úřední doporučený dopis okresního úřadu osvobozený od základního poštovného odeslaný z pošty Dolní Dunajovice 11. 12. 1929 do Mušova na okresní úřad. Frankovaný československými výplatními známkami 10x 20h Státní znak. Na zadní straně příchozí razítko Mušov 12. 12. 1929. Uhrazen doporučný příplatek 200h, správně vyplaceno.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Doporučený úřední dopis osvobozený od základního poštovného a doporučného příplatku, expresně odeslaný z pošty Topolčany 18. 8. 1924 do Tovarníků. Frankovaný československou výplatní známkou 100h Hospodářství a věda 1923. Uhrazen pouze spěšnostní příplatek 100h pro V. TO, správně vyplaceno.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Doporučený dopis osvobozený od základního poštovného, zaslaný na úřední výzvu vojenského velitelství, odeslaný z pošty Dub nad Moravou 17. 12. 1936 do Olomouce. Frankovaný československou výplatní známkou 2 Kč 1050. výročí úmrtí sv. Metoděje. Uhrazen pouze doporučný příplatek 200h, správně vyplaceno.
         
        Literatura:
1.  Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.  Jaroslav Pšenička – Poštovní služba výkonná, Praha 1910
3.  Věstníky ministerstva pošt a telegrafů
4.  E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET
         
         
        Podobné materiály:
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999