Česká verze
English version  
                

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/ 

 

Reklama:

Japhila is authorised to display this logo • Results of the 2000 FIP Philatelic Web Site Evaluation • Japhila je oprávněna používat 3 hvězdičkové logo za umístění v soutěži FIP o nejlepší filatelistickou internetovou stranu světa v roce 2000    

BIBLIOGRAFIE
PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
OD ROKU 1869 DO ROKU 200
7

Břetislav Janík, Praha

 
Svaz českých filatelistů  Již více než 137 let existuje na území dnešního Česka filatelistický periodický tisk. Zde je dosavadní bibliografie tak, jak se podařila fyzicky a písemnými záznamy zdokladovat.

Historie filatelistické literatury z území dnešní České republiky byla zpracována již několikrát. Naposledy ve Specializovaném katalogu československých poštovních známek ke Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1978. Ale i zde platí: nikdy nebyla bibliografie ani kompletní, ani prosta chyb. Je mi líto, že ani tato práce, připomínající 130. výročí od vydání prvního periodického filatelistického titulu na současném českém území, není dosud vyčerpávající, jednoduše z toho důvodu, že pro mně dostupné prameny jsou již vyčerpány a nejstarší periodika pravděpodobně nejsou zachována. Jak tedy doplnit bílá místa vědomostí o filatelistických časopisech z našeho území? Domnívám se, že jedině tím, že své poznatky z této oblasti, získané za dvacet předchozích let studia, zveřejním a požádám filatelistickou veřejnost o spolupráci. Každý doplněk, každá znímka, každá eventuální zápůjčka titulu je vítána a poslouží precizaci dosud shromážděných údajů. Údajů, které se jen velmi těžko a pomalu doplňují - vždyť ani pražské Poštovní muzeum velkou řadu těchto, zejména starších a lokálních, titulů nemá k dispozici. Jejich privátní vlastnictví v dnešní době je více méně velmi málo reálné.

Napomoci by mohly knihovny na celém světě, jisté naděje vkládám i do knihoven filatelistických spolků ve Spojených státech amerických, pokud předpokládám, že vlny meziválečné emigrace mohly z „českého prostoru" nějaké tituly vyvézt a tím je vlastně zachránit. V neposlední řadě doufám v pomoc jak ze strany Americké filatelistické rešeršní knihovny (APRL), Society for Czechoslovak Philately, Inc. (SCP), tak Svazu německých filatelistů (BDPh), ARGE Tschechoslowakei, Svazu rakouských filatelistů (VÖPV), Svazu polských filatelistů (PZF) a Zväzu slovenských filatelistov (ZSF). Autor za uplynulé období kontaktoval knihovny zejména v Evropě a zvláště německé (Hamburg, Lipsko, Mnichov). Přesto mohou být některé dosud neznámé svazky uloženy v knihovnách filatelistických spolků, aniž by jejich majitelé tušili, že by mohly doplnit oblasti našeho vědění. Zatím jen v případech uvedených na samý záver - pod čarou - se nepodařilo vůbec zjistit ročník, nebo přibližně léta vydávání periodika. Tyto tituly jsou uvedeny na závěr (pod čarou).

Záměrně zde neuvádím všechny své prameny, ale informace zde uvedené, jsou prameny doloženy. V této bibliografii nejsou uvedeny tituly, které vycházely ve slovenské části kdysi společného státu - Československa. To proto, že i zde existují velké mezery - zejména u nejstarších filatelistických titulů. Na podobné bibliografii z území dnešního Slovenska jsem ochoten spolupracovat, ale největší možnosti bádání mají především slovenští filatelisté sami.

Tato bibliografie je trvale umístěna na internetu na domovské stránce „Japhila - Filatelistický online magazín" ( http://www.japhila.cz/ ) a bude sloužit k průběžné aktualizaci. Tištěné verze, ve kterých mohou napomoci sběratelé, kteří nemají přístup k internetu, budou nabídnuty redakcím současného periodického tisku (zejména v Česku, Německu, USA (APRL, SCP), Slovensku). Jakákoliv daší pomoc a následná prezentace je vítána, stejně jako šíření informace o tomto on-line způsobu prezentace bibliografie.

Tituly jsou řazeny chronologicky a pro sjednocení informací bylo použito následující metodiky:
(#.) Chronologické pořadí a název titulu (pokud možno v přesném znění), podtitul
1. Místo vydání
2. Vydavatel,
3. Redaktor, redakční rada
4. Ročníky vydání, pořadové číslo ročníku, 1. číslo I. ročníku, počet čísel v ročníku apod., tučně zvýrazněn první a poslední známý ročník
5. Údaje o předcházejícím nebo následujícím periodiku, poznámka


(1.) „DER DEUTSCHE BRIEFMARKENSAMMLER"
1. Aussig / Ústí nad Labem
2. Gustav Bauschke (pseudonym v přesmyčce Schaubek)
3. Gustav Bauschke
4. 1869 - I. ročník - 3 vydaná čísla

(2.) „PHILATELISTISCHER BÖRSEN-COURIER"

Od č. 6, I. ročníku, 1.12.1886 uváděn jako "Spolkový orgán Společnosti zájemců o poštovní známky v Sonderhausenu a Filatelistického klubu v Černovicích, od č. 2, II. ročníku, 1.2.1887 "Spolkový orgán Philatelie v Sonderhausenu a Filatelistického klubu v Černovicích", od č. 3, II. ročníku, 1.3.1887 přibrána německá Filatelistická společnost v Halle an der Salle, od č. 12, III. ročníku jako "Svazový orgán Mezinárodních filatelistických svazů" a současně spolkový orgán dříve uvedených spolků, od IV. ročníku i dočasně uváděn jako spolkový sběratelů soukromých poštovních známek. Poslední číslo je nazváno jako "Verbands-Nachrichten des Internationalen Philatelisten-Verbandes zu Mährisch Ostrau / Svazový orgán Mezinárodních filatelistických svazů v Moravské Ostravě".
1. Mährisch Ostrau / Moravská Ostrava
2. Julius Kittl, Mährisch Ostrau, od VII. ročníku Karl Cl. Sauer, Wien.
3. Carl Cl. Sauer, od č. 4, IV. ročníku 1889 psán Karl, namísto Carl, dále: od července 1889 (č. 0-1 ?) Herrmann Mittelmann, od VII. ročníku - 1892 Julius Kittl.
4. 1886 - I. ročník, 1. číslo 1.7.1886, (celkem 6 čísel), 1887 měsíčně (celkem 12 čísel), 1888, 1889, 1890, 1891 (14 denně, celkem 24 čísel), 1892, 1893, 1894 (ukončeno číslem 17 - 10.9.1894)
5. Již od 4. čísla 1886 uváděni spolupracovníci: Ernst Wenzel - Koepenick, Carl v. Vojciechowski - Riga, Otto Ueplli - Wintherthur, Ph. Heinsberger - New York, od č. 2 - 1.2.1887 L. Stein, Plzeň...

(3.) „DIE PHILATELISTISCHE BLÄTTER"
Illustrirtes Organ für die Geasamt-Interessen der Briefmarkenkunde
1. Brünn / Brno
2. Alois von Isakovics
3. Alois von Isakovics
4. 1886 - I. ročník - 1. číslo: červenec 1886 (avizováno na 15.8.1886), předcházel náborový „Prospect" k získání inzerentů a předplatitelů
5. 28 stran textu a ilustrací, inzerátů. 

(4.) „VOLANUNEL"
1. Prag / Praha
2. A. Vítek
4. 1890 - I. ročník - 1. číslo

(5.) „KOSMOS"
1. Prag / Praha
4. 1891 - I. ročník (3 vydaná čísla - srpen - říjen 1891)

(6.) „CORRESPONDENZ SEYFRIED"
1. Prag / Praha
4. 1892 (říjen 1892 - únor 1893), 1893
5. Následuje jako „OESTERREICHISCHE CORRESPONDENZ".

(7.) „OESTERREICHISCHE CORRESPONDENZ"
1. Prag / Praha
4. 1893 (březen 1893 - říjen 1893), 10.-22. číslo
5. Předchází „CORRESPONDENZ SEYFRIED"

(8.) „MITTEILUNGEN DES VEREINS DEUTSCHER POSTWERTZEICHEN-SAMMLER IN BRÜNN"
1. Brünn / Brno
4. 1893 (1.7.1893 ?)

(9.) „MONATS-BERICHT UND SPEZIAL-OFFERTE FÜR BRIEFMARKENHÄNDLER"
1. Pilsen / Plzeň
2. L. Stein
4. 1893/1894 - I. ročník - č. 1 - 4 (prosinec - duben)
5. Následuje jako „SPEZIAL-OFFERTE NUR FÜR BRIEFMARKENHÄNDLER"

(10.) „AUSTRIA-PHILATELIST"
Illustrierte Monatschrift für die Gesamtinteressen der Postwertzeichenkunde
1. Prag / Praha, od 5. ročníku uváděno: Praha - Vinohrady
2. A. Eckert, Praha, od č. 7/I. P. Riedl, E. Eckert, od č. 9/I P. Riedl, od č. 22/IV Franz Duschek
3. Alfred Näbe, Franz Gutmann, od č. 7/I Alfred Näbe, od č. 6/VI Franz Duschek.
4. 1893/1894 - I. ročník - 1. číslo: 1.12.1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899 (v roce 1899 - 11 čísel)

(11.) „SPEZIAL-OFFERTE NUR FÜR BRIEFMARKENHÄNDLER"
1. Pilsen / Plzeň
2. L. Stein
4. 1893/1894 - I. ročník - č. 5 (srpen) - 8 /1894
5. Předchází: „MONATS-BERICHT UND SPEZIAL-OFFERTE FÜR BRIEFMARKENHÄNDLER"

(12.) „NEUE BRIEFMARKEN-ZEITUNG"
1. Karlsbad / Karlovy Vary
2. E. Grueneberg
4. 1894 - I. ročník - 0. a 1. číslo (září 1894) - 5. číslo (listopad 1894)

(13.) „INTERNATIONALES BRIEFMARKENBLATT CONCORDIA"
Insertions-Organ für Briefmarkensammler und -Händler
1. Böhmisch Leipa / Česká Lípa
2. E. Jäger
3. E. Jäger
4. 1895 - I. ročník - 1. číslo 16.IV.1895 do 3. čísla 16.VIII.1895
5. Následuje jako „RUND UM DIE ERDE" ve II. ročníku

(14.) „RUND UM DIE ERDE"
Insertion-Organ für Briefmarkensammler und -Händler
1. Friedland in Böhmen / Frýdlant v Čechách
2. Verlag Emil Schicketanz, Friedland (Böhmen)
3. K. Wagner
4. 1896 - II. ročník - 1. číslo v březnu 1896, do 5. čísla v červenci 1896
5. Předchází I. ročník „INTERNATIONALES BRIEFMARKENBLATT CONCORDIA"

(15.) „ČESKÝ FILATELISTA"
1. Praha
2. Klub českých filatelistů, Praha
4. 1896 - I. ročník - 1. číslo 25.2.1896 do dvojčísla 10/11 ze dne 25.XII.1896. 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 (vždy 11 čísel ročně), 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 (vždy 12 čísel ročně), 1944 (jen 8 čísel)

(16a.) "DER SAMMLER"
Zeitschrift für Sammelwesen, Sport, Verkehr und Touristik, Eger, Böhmen
1. Eger / Cheb
2. Verlag: Chr. Redinger, Eger / Cheb
3. Herausgeber: Rentsch, Eger / Cheb
4. 1898 (Ročník 1, č. 1 od 23. února do č. 10), 1899 (č. 1-10), 1900 (č. 1-10), 1901 (č. 1-11)
5. od č. 1/1901 změna vydavatele: Erscheinungsort Wien, Herausgeber, Verleger und verantw. Šéfredaktor: Josef Schmall, Vídeň. Časopis vychází jako "Offizielles Organ des 1. Weltverbands". The 1. Weltverband consisted of  1. Internationale Ansichtskartenverband, Ansichtskarten-Weltverband "Balif", 1. Internationale Briefmarken-Tausch-Klub", "Weltsprache-Centralverein (Stassfurt) a jiných zahraničních organizací. Hlavní námětem časopisu jsou poštovní dopisnice (celiny), ale rovněž dobře informuje o známkách a filatelii.

(16b.) „DER SAMMLER"
Internationale Anzeiger für Philatelie und Ansichtskartewesen
1. Trautenau / Trutnov
2. O. Neutwich
3. O. Neutwich
4. ? - 1911 - ? ročník (12 čísel)

(17.) „PHILATELISTEN-ZEITUNG "BRUNA""
Offizielles Organ des Philatelistenklub "BRUNA" in Brünn

1. Brünn / Brno
2. Max Trill (knihkupec v Brně)
3. Max Trill
4. 1912 - I. ročník - 1. číslo 1.11.1912, 2. číslo 1.12.1912, 1913 (číslováno od 3. do 13. čísla), 1914 (číslováno od 1./2. čísla do 4./5. čísla), 1917 (změna hlavičky a formátu (7 čísel), 1918 (10 čísel), 1919 (trojčíslo 1/3 - 1.3.1919)
5. Pokračuje dvojčíslem 4/6 a 7/8 jako VII. ročník, přičemž 4./6. číslo vyšlo 15.11.1919 a 7./8. - 1.3.1920, ale oba pod jiným názvem „BRÜNNER BRIEFMARKEN-ZEITUNG"

(18.) „ČESKÝ SBĚRATEL"
1. Praha
4. 1912 - I. ročník - 1. číslo (prosinec), 1913, 1914 (II. ročník do č. 1-4).
5. Tento titul je věnován sběratelství obecně, filatelii jen částečně.

(19.) „SAMMLERWARTE"
Briefmarken-Zeitung (Monatsblatt für Briefmarkensammler und Händler), (Enthalt Mitteilungen über Briefmarkenkunde u. verwandt. Gebiete)
1. Franzensbad / Františkovy Lázně
2. Ernst Sedlak
3. Ernst Sedlak
4. 1919 (?) - I. ročník, 1920 (od dvojčísla 1/2 - 15.1.1920 do dvojčísla 11/12 - 15.12.1920)

(20.) „WELTPOST-ECHO"
Unabhängiges Organ für Sammler und Händler
1. Teplitz-Schönau / Teplice-Šanov
2. Philatelisten-Verein Teplitz-Schönau, Sektionen Brüx, Aussig, Klarlsbad. Později rozšířeno o Philatelisten-Verein Leitmeritz, Verein der Briefmarkenfreunde Böhmisch-Leipa, Philatelisten-Verein Mödling, Briefmarkensammler-Verein Troppau, České sdružení filatelistů v Brně, Philatelisten-Verein "Bruna" v Brně, Vydavatelství Friedrich Leitenberger, Teplitz-Schönau
3. Max Bloch
4. 1919 - I. ročník, 1920 (končí dvojčíslem 15./16. v srpnu 1920
5. Přejmenováno v roce 1921 na "DIE BRIEFMARKE"

(21.) „BRÜNNER BRIEFMARKEN-ZEITUNG"
1. Brünn / Brno
2. Max Trill (Buchhändler in Brünn)
3. Max trill, od VII. ročníku, 1. čísla 1920 Edmund Landau.
4. 1919 - VI. ročník (počínaje číslem 4./6. z 15.11.1919, nesprávně uváděno jako VII. ročník), 1920 (7./8. číslo 1.3.1920 - nesprávně uveden jako VII. ročník - do 5./6. čísla 1.9.1920), od 1. čísla VII. ročníku změna hlavičky a formátu
5. Předcházel titul "PHILATELISTEN-ZEITUNG "BRUNA""

(22.) „DER BRIEFMARKENSAMMLER"
Sonntagsausgabe der "Dtsch. Ztg. Bohemia", Prag
1. Prag / Praha
2. Deník Bohemia v Praze
4. 1921 - I. ročník (ve formě pravidelěné rubriky až do konce III. ročníku), 1922, 1923, 1924 (samostatná příloha deníku 1.-51. číslo), 1925 (1.-52. číslo), 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 (samostatně)

(23.) „DIE BRIEFMARKE"
1. Teplitz-Schönau / Teplice-Šanov
3. Max Bloch
4. 1921 - I. ročník, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931
5. Předchází "WELTPOST-ECHO"

(24.) „TRIBUNA FILATELISTŮ"
Nezávislý čtrnáctideník československých sběratelů, Nezávislý měsíčník českých sběratelů
1. Praha
3. Ervín Hirsch (Ing. C. Ervín Hirsch), Jaroslav Franěk, od 5. čísla 1939 Jaroslav Franěk, od 18. čísla 1941 Václav Nebeský
4. 1921 - I. ročník, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 (1-25), 1927 (1-26), 1928 (1-25), 1929 (1-25), 1930 (1-24), 1931 (1-24), 1932 (1-25), 1933 (1-24), 1934 (1-24), 1935 (1-24), 1935 (1-24), 1936 (1-24), 1937 (1-24), 1938 (1-24), 1939 (1-24), 1940 (1-23), 1941 (1-24), 1942 (1-19), 1943 (1-12), 1944 (1-8).
5. Mnohokráte změna titulní hlavičky, některé prameny jej uvádí až do následujícího titulu - 30. ročníku jako předchůdce "ČESKOSLOVENSKÁ FILATELIE"

(25.) „DER PHILATELIST"
Příloha "Prager Presse"
1. Prag / Praha
4. 1922, 1923, 1924 (končí číslem 23 / 1.11.1924)

(26.) „DER PHILATELIST"
Monatschrift für Postwertzeichenkunde, od 7./8. čísla II. ročníku Organ des Vereines deutscher Briefmarkenfreunde in Bodenbach, od č. 9./10. II. ročníku Organ des Vereines deutscher Briefmarkenfreunde in Bodenbach und des Verbandes deutscher Briefmarkenhändler in der Tschechoslowakei.

1. Leitmeritz / Litoměřice
2. JUDr. Rudolf Zitek
3. JUDr. Rudolf Zitek
4. 1922 - I. ročník - 1. číslo 19.1.1922 do 10. čísla 5.11.1922, 1923 (končí dvojčíslem 9./10. v listopadu 1923)
5. Převeden pod stejným názvem do Haidy / Nového Boru.

(27.) „DER PHILATELIST"
VI. ročník Zeitschrift für Postwertzeichenkunde und Sammelwesen, od VI. ročníku Organ des Deutschen Philatelisten-Verband in der Tschechoslowakei
1. Haida / Nový Bor
3. od VI. ročníku Ignaz Roppert, od č. 9/VI. Josef Rimpler, od č. 1/XIII. ročníku Alfred Taschke
4. 1926, 1927, 1928-1931 (v těchto třech letech "organizační příloha" spolkového časopisu), 1932 1./2. číslo 11.2.1932 do 12. čísla 30.11.1932), 1932/1933 (1. číslo v prosinci 1932 ! - končí číslem 12 v listopadu 1933), 1933/1934 (1. číslo v prosinci 1933 ! - končí číslem 12 v listopadu 1934), 1935 (12 čísel od ledna do prosince), 1936, 1937, 1938, 1939
5. Předchází pod stejným názvem „DER PHILATELIST", Leitmeritz

(28.) „ALLEINIGES AMTLICHES NACHRICHTENBLATT DES DEUTSCHEN PHILATELISTENVERBANDES IN DER TSCHECHOSLOWAKEI"
4. 1927 - I. ročník

(29.) „DIE ČECHOSLOWAKISCHE BRIEFMARKE"
Offizielles Organ der Spezialsammler tschechoslowakischer Briefmarken
1. Brünn / Brno
2. Max Trill
3. Max Trill s Jaroslavem Lešetickým a Bernhardem Heinzem
4. 1927 - I. ročník - 1. číslo v červenci 1927 (do čísla 6 z 5.12.1927), 1928 (končí číslem 16-18 z prosince)

(30.) „DEUTSCHE BRIEFMARKENZEITUNG"
Zeitschrift für die gesamte Postwertzeichenkunde
1. Teplitz-Schönau / Teplice-Šanov
2. Ferdinand Bär, Knihtiskárna B. Wächter
3. Ferdinand Bär
4. 1928 - I. ročník - 1. číslo 5. září 1928 (celkem 4 čísla), 1929 (12 čísel), 1930
5. Změna hlavičky od č. 7/II. ročníku - 1.7.1929

(31.) „SBĚRATEL / DER SAMMLER / LE COLLECTIONEUR"
Orgán všech sběratelů v Č.S.R.
1. Česká Lípa
2. Herma Kuncová
3. František Kunc
4. 1930, 1931, 1932 (končí číslem 6/1932 ?)

(32.) „FILATELISTICKÁ REVUE"
Orgán Spolku neodvislých filatelistů v ČSR v Praze, od 3. čísla ročníku VIII. změna podtitulu - Orgán Ústředí čsl. filatelistických spolků, od čísla 4-5/V. ročníku uváděno: Člen „FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRESSE PHILATÉLIQUE" až do č. 10/VI. ročníku.
1. Praha
2. Karel Kaplánek
3. Karel Kaplánek, od V. ročníku Fr. Novotný
4. 1929/1930 - I. ročník - 1. číslo 25.10.1929 (v roce 1929 - 3 čísla, od ročníku 1930 číslováno 1./4. do 6./9., potom opět po jednotlivých číslech, celkem 15), 1931 (12 čísel), 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938
5. Změna titulních hlaviček, následuje jako „NÁRODNÍ SBĚRATEL". V podtitulu se zvyšuje počet sdružujících spolků, např. 30, 35, 45, 72...

(33.) „PHOTOPHILATELIE"
1. Aussig / Ústí nad Labem
2. Josef Ulbricht
4. 1938 - ročník 1 (do č. 8 ?)

(34.) „NÁRODNÍ SBĚRATEL POŠTOVNÍCH ZNÁMEK" („FILATELISTICKÁ REVUE")
Orgán Ústředí českých filatelistických spolků v Praze, Spolek neodvislých filatelistů v ČSR v Praze do č. 2./X. ročníku, od č. 3./X. ročníku Národní spolek sběratelů poštovních známek v Praze
1. Praha
2. Spolek neodvislých filatelistů v ČSR v Praze do č. 2./X. ročníku, od č. 3./X. ročníku Národní spolek sběratelů poštovních známek v Praze
3. František Novotný do č. 5/1941, potom časopis zastaven. Znovuobnoven v roce 1946 - Jiří Havelka (č. 1 a 2/1946)
4. 1939 - X. ročník Filatelistické revue, I. ročník Národního sběratele poštovních známek - 1. číslo 13.1.1939 do č. 22 z 16.12.1939, 1940 (15 čísel), 1941 (5 čísel do května 1941) - vydávání zastaveno. Obnoveno 1946 (přejmenována na „NÁRODNÍ SBĚRATEL" - vyšlo 1. a 2. číslo)
5. Předchází „FILATELISTICKÁ REVUE" I.-IX. ročník.

(35.) „ROZHLEDY FILATELISTŮ"
Orgán Ústředí československých filatelistických spolků
1. Praha
2. Ústředí československcýh filatelistických spolků v nakladatelství Fr. Borový, Praha
3. Ervín Hirsch
4. 1945 - I. ročník - 1. číslo 4.6.1945 (první a poslední číslo)
5. Přejmenováno na „ČESKOSLOVENSKÁ FILATELIE" s číslováním od 1. čísla/I. ročníku

(36.) „ČESKOSLOVENSKÁ FILATELIE"
Orgán Ústředí československých filatelistických spolků
1. Praha
2. Ústředí československcýh filatelistických spolků, Praha
3. Ervín Hirsch do č. 24/IV. ročníku (1948). Od 1. čísla V. ročníku 1949 František Smolík (zástupce Hirsch), spolupracovníci: Jos. Kálal, JUDr. J. Novák, Jan Mrňák, JUDr. Karel Rix, od III. ročníku Boh. Klen, od IV. ročníku "Viloš" Weiss, od V. ročníku znovu Ervín Hirsch, dále František Smolík.
4. 1945 - I. ročník - 1. číslo 4.7.1945 (10 čísel), 1946 (1. - 23./24. číslo), 1947, 1948, 1949, 1950.
5. Předchází „ROZHLEDY FILATELISTŮ", Orgán Ústředí československých filatelistů, 1. číslo, I. ročník, 4.VI.1945, redaktor Ervín Hirsch - jediné vyšlé číslo.

(37.) „ZPRAVODAJ NAŠÍ FILATELIE"
1. Praha
2. Klub přátel filatelie v Praze
3. František Novotný, dále: Fr. Kryštof, brigádní generál, Václav Nebeský, vrchní úč. ředitel, A. K. Richter, bankovní úředník.
4. 1946 - I. ročník - 1. číslo 26.1.1946 (12 čísel), 1947, 1948 (1.-12./13. číslo)

(38.) „FILATELISTICKÉ LISTY"
1. Brno
2. Spolek čsl. filatelistů v Brně
3. Bohumil Skandera (obchodník se známkami)
4. 1946 - I. ročník - 1. číslo 23.3.1946 do 18. čísla z 21.12.1946, 1947 (1.-24. číslo), 1948 (1.-24. číslo)

(39.) „ČASOPIS ČESKÝCH FILATELISTŮ"
Orgán Ústředí čs. filatelistických spolků - odborný časopis nejstaršího klubu v ČSR
1. Praha
2. Klub českých filatelistů v Praze
3. František Smolík, zástupce JUDr. Karel Novák
4. 1946 - I. ročník - 1. číslo 20.5.1946 (5 čísel. končí dvojčíslím 4-5 z 12.9.1946), 1946/1947 (od 1. čísla - 15.9.1946 do 12. čísla 15.9.1947), 1947/1948 (1. číslo 15.10.1947 do 16.10.1948 - 12 čísel)

(40.) „FILATELIE" (ISSN 0015-0959)
Časopis československých filatelistů, Vydává Svaz československcýh filatelistů, Praha, Filatelie, s.r.o., Praha
1. Praha
2. Ústřední rada odborů, ústřední kulturně propagační oddělení vydavatelství ROH - Práce, I.-II. ročník do č. 11.-12./1952. Ústředí čs. filatelistů, poradní sbor ministerstva spojů od II. ročníku z července 1952, č. 13-14, do č. 24/1952, časopis ÚČSF, vydává ministerstvo spojů v nakladatelství Orbis, Praha od č. 1./III. ročníku 1953, časopis ÚČSF, vydává ministerstvo dopravy a spojů ve vydavatelství Orbis od X. ročníku 1960, časopis ÚČSF, vydává ministerstvo dopravy a spojů v Nakladatelství dopravy a spojů od XII. ročníku 1962/1. čísla, Časopis ÚČSF, vydává Ústřední správa spojů v Nakladatelství dopravy a spojů od č. 2/1963/XIII. ročníku, vydává Svaz československcýh filatelistů v nakladatelství dopravy a spojů od č. 12/1965/XV. ročníku, vydává Federace československých fiatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů od č. 13/1969/XIX. ročníku, vydává Svaz československých filatelistů v Nakladatelství dopravy a spojů od č. 22/1974/XXIV. ročníku, Vydává Svaz českých a slovenských filatelistů, Praha, Vydává Filatelie, s.r.o., Praha od čísla 1/1993/XXXXIII. ročníku - dosud.
3. Josef Dvořák od 1. čísla do II. ročníku 1952/dvojčísla 11-12. František Smolík od II. ročníku 1952/dvojčísla 13-14 do č. 12./III. ročníku 1953. Dr. Alexandr Makovický od č. 13/III. ročníku 1953 do konce IV. ročníku 1954. Od 4. čísla 1960/X. ročníku Stanislav Bednář, od č. 1/1967/XVII. ročníku ing Vítězslav Houška, od č. 16/1991 Vladimír Schödelbauer.
4. 1951 - I. ročník - 1. číslo 23.3.1951 do č. 20 -27.XII.1951, 1952 /1./2. číslo až v dubnu 1952 - 24 čísel), 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - vychází stále.
5. Od roku 1967 vychází uvnitř listu samostatně výjimatelná příloha „FILATELISTICKÉ SEŠITY". Po dvou letech tvoří samostatný titul. Tuto přílohu zavedl ing. Vítězslav Houška. Tyto samostatné sešity končí číslem 18/1991. Navíc v roce 1967 mimořádné propagační číslo ve švédštině Filatelie 1967/6 - 2 dny před vydáním české Filatelie 1967/6 k výstavě STOCKHOLM 1967.

(41.) „MLADÝ FILATELISTA"
1. Praha
2. Svaz československých filatelistů - komise mládeže
3. Ing. Vítězslav Houška, Jan Brzák do č. 2/I. ročníku, od č. 3 Ing. Karel Rossy do č. 5/V. ročníku, (od č. 4/VIII. ročníku Rudolf Kvíz, dále Luděk Košek).
4. 1967/1968 - I. ročník 1.-8-9/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1971, 1971/1972, 1973/1974, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978. 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/90   vyslo 5 cisel, 1990/91  vyslo 5 cisel, 1992 - 1. cislo - leden 92, 2.c. - brezen 92, 3.c. - kveten 92, 4.c. - zari 92,  ?
5. S výjimkou roku 1971 prakticky kopírovalo školní rok.

(42.) „FILATELISTICKÉ SEŠITY"
Příloha časopisu "FILATELIE"
1. Praha
2. Svaz československých filatelistů, Praha, Svaz českých a slovenských filatelistů, Praha.
3. Ing. Vítězslav Houška, Vladimír Schödelbauer.
4. 1967/1969 - I. ročník, 1969/1971, 1972/1973, 1974/1975, 1976/1979, 1980/1982, 1982/1984, 1984/1986, 1987/1989, 1989/1991 (končí číslem 18/1991).

(43.) „MERKUR"
Revue Svazu československých filatelistů, Revue Svazu českých filatelistů.
1. Brno
2. SČSF v Hospodářském zařízení Merkurfila Brno, od č. 2//I. ročníku SČF tamtéž.
3. Felix Seebauer, Vratislav Šálený, Jaroslav Dufek.
4. 1968 (propagační výtisk - říjen 1968), 1969 - I. ročník - 1. číslo duben 1969 do č. 10/prosinec 1969, 1970 - 11 čísel a 2 mimořádná vydání (27.3.1970 - Filatelistická loupež století, 29.7.1970 - Pražská kriminálka objasnila filatelistickou loupež století), 1971 (1. číslo v lednu 1971, končí dvojčíslem 4-5 z května 1971, potom úředně zastaveno).

(44.) „MERKUR-REVUE" (ISSN 1211-3077)
Odborný časopis pro filatelii, numismatiku a notafilii.
1. Brno
2. Merkur Revue, spol. s r.o., Brno.
3. Jan Klim, Ing. Jan Karásek, František Žampach...
4. 1995 (dvouměsíčník), 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - vychází dosud.
5. Navazuje na tradici zastaveného předchůdce „MERKUR", avšak s jiným vydavatelem a složením redakce. V grafické podobě zachovává vysoký standard - plnobarevná revue.

(45.) „JAPHILA - FILATELISTICKÝ ON-LINE MAGAZÍN" -
http://www.japhila.cz  / (ISSN 1212-8945)
JAPHILA - NETMAGAZINE ABOUT PHILATELY AND OTHER COLLECTING"
Dvoujazyčný internetový magazín o filatelii a sběratelství - anglicky a česky (část materiálů také v němčině) - ode dne spuštění (17.5.1999).
1. Praha
2. Ing. Břetislav Janík
3. Břetislav Janík ve spolupráci: Henry Hahn - Fairfax, Otto Hornung - London, Jiří Neumann - Plzeň, Ing. Pavel Pittermann - Praha, Ing. Vít Vaniček - Mnichovice
4. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 - Internetový magazín poprvé spuštěn na serveru http://www.japhila.cz dne 17.5.1999. Zkušební verze ukončena po 30 dnech, od té doby v plném provozu dosud (aktualizováno denně) - vychází dosud.
5. Stálé rubriky: On-line ve filatelii, Svaz českých filatelistů, Světové filatelistické organizace, Výstavy a aukce, Nové známky, Poštovní historie, Filatelistická literatura, Sběratelská výměna, Odkazy (linky na filatelistické www stránky, včetně českých website, např.: Poštovní historie - Petr Gebauer nebo československé filatelistické problematiky, zejména The Specialist of Czechoslovak Philately, Inc., Arge Tschechoslowakei München, ale i sběratelé čs. známek ze zahraničí, dále linky na filatelistické obchodníky), on-line aukce filatelie a filatelistického materiálu, pohlednic, grafiky a ostatního sběratelského materiálu), filatelistický chat apod., on line magazín je vydávaný denně. EXPONET - mezinárodní virtuální filatelistická výstava (nesoutěžní).

(46.) „SBĚR@TEL" (ISSN 1212-9003)
Filatelistické noviny pro sběratele - tištěný mirror on-line magazínu Japhila - http://www.japhila.cz/ (viz 45.)
1. Praha
2. Ing. Břetislav Janík
3. Břetislav Janík ve spolupráci: Ing. Ján Palovský - Praha.
4. 2000 - I. ročník, 1. číslo 2. března 2000, pravidelné vydávání ukončeno v září 2000, dále internetové verze 2003, 2004, ukončeno.
5. Stálé rubriky: On-line ve filatelii, Světové filatelistické organizace, Výstavy a aukce, Nové známky, Poštovní historie, Filatelistická literatura, Sběratelská výměna zdarma, Odkazy a nabídky obchodníků...

(47.) „INFOFILA" - http://www.infofila.cz/  (ISSN 1214-4223)
Internetový magazín o filatelii a sběratelství (jazykové mutace infofila.net, infophila.de, infophila.com)
1. Úpice
2. Zdeněk Jindra
3. Zdeněk Jindra ve spolupráci s jednotlivými sběrateli sdruženými kolem vydavatele
4. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 - Internetový magazín poprvé spuštěn na serveru http://www.infofila.cz  2002 - vychází dosud.
5. Stálé rubriky: Mnoho stálých rubrik z různých směrů filatelie, z nichž za zmínku stojí především sekce sběratelů československých známek, dále vlastní ediční činnost, většinou prodej CD-ROMů s filatelistickou tematikou. Mnoho jazykových mutací a názvů, většinou jde o sběratelsky odlišné verze věnované filatelii, pohlednicím, mincím apod., ústředním magazínem je Infofila. Obsahuje již přes 2 500 tisíce příspěvků.

(48.) „Mladý sběratel" - http://www.infofila.cz/new/mlady-sberatel.php/  (Evidenční číslo MK ČR E 15290)
Časopis Mladý sběratel je určený mladým a začínajícím sběratelům, ale i těm kteří se práci s mládeži věnují. Například vedoucím Kroužku mladých filatelistů (KMF).
1. Úpice
2. Zdeněk Jindra
3. Zdeněk Jindra ve spolupráci s jednotlivými sběrateli sdruženými kolem vydavatele
4. 2004, 2005, 2006, 2007 – časopis se zaměřením na filatelii poprvé vyšel v roce 2004 - vychází dosud.
5. Časopis má barevnou obálku a od roku 2007 celkově 32 stran. Vychází pravidelně 4x do roka. (V roce 2004 až 2006 vycházel 6x do roka)

(49.) „Český sběratel" - http://www.infofila.cz/new/cesky-sberatel.php/  (Evidenční číslo MK ČR E 15628)
Časopis Český sběratel je určený všem sběratelům. Především filatelistům a filokartistům.
1. Úpice
2. Zdeněk Jindra
3. Zdeněk Jindra ve spolupráci s jednotlivými sběrateli sdruženými kolem vydavatele
4. 2005, 2006, 2007 – časopis se zaměřením na sběratelství (především filatelie) poprvé vyšel v roce 2005 - vychází dosud.
5. Časopis má barevnou obálku a od roku 2007 celkově 32 stran. Vychází pravidelně 4x do roka. (V roce 2005 a 2006 vycházel 6x do roka)

(50.) „Filatelistické noviny" - http://www.infofila.cz/new/filatelisticke-noviny.php/  (Evidenční číslo MK ČR E 15629)
Filatelistické noviny jsou určeny všem filatelistům. Jedná se o informační noviny pro sběratele poštovních známek.
1. Úpice
2. Zdeněk Jindra
3. Zdeněk Jindra ve spolupráci s jednotlivými sběrateli sdruženými kolem vydavatele
4. 2005, 2006, 2007 – noviny se zaměřením na filatelii. Poprvé vyšlo v roce 2005 - vychází dosud.
5. Noviny mají 16 černobílých stran A4 a od roku 2007 vycházejí 4x do roka. (V roce 2005 a 2006 vycházelo 6x do roka)


-------------------
Nezařazeno:

? - „DER MARKENFREUND"
1. Teplitz-Schönau / Teplice-Šanov
2. Karl Kleophas
4. 1917  ?
5. Nedoloženo

? - „DER "REELLE" SAMMEL-SPORT"
5. Existence podle pramenu „DER PHILATELIST", Leitmeritz / Litoměřice, v ročníku 1922/7-8/strana 121 a 184 - dosud nedoloženo.

? - „DIE WELT DES SAMMLERS"
1. Teplitz-Schönau / Teplice-Šanov
2. Schumann
4. 1930 ?
5. Nedoloženo

-------------------
Abecední řazení:

ALLEINIGES AMTLICHES NACHRICHTENBLATT DES DEUTSCHEN PHILATELISTENVERBANDES IN DER TSCHECHOSLOWAKEI" - 28.
AUSTRIA-PHILATELIST" - 10.
BRÜNNER BRIEFMARKEN-ZEITUNG" - 21.
CORRESPONDENZ SEYFRIED" - 6.
ČASOPIS ČESKÝCH FILATELISTŮ" - 39.
ČESKOSLOVENSKÁ FILATELIE" - 36.
ČESKÝ FILATELISTA" - 15.
ČESKÝ SBĚRATEL" - 18.
Český sběratel" - 49.
DER BRIEFMARKENSAMMLER" - 22.
DER DEUTSCHE BRIEFMARKENSAMMLER" - 1.
DER MARKENFREUND" - ? (nezařazeno)
DER PHILATELIST" - 25.
DER PHILATELIST" - 26.
DER PHILATELIST" - 27.
DER "REELLE" SAMMEL-SPORT" - ? (nezařazeno)
DER SAMMLER" - 16a.
DER SAMMLER" - 16b.
DEUTSCHE BRIEFMARKENZEITUNG" - 30.
DIE BRIEFMARKE" - 23.
DIE ČECHOSLOWAKISCHE BRIEFMARKE" - 29.
DIE PHILATELISTISCHE BLÄTTER" - 3.
DIE WELT DES SAMMLERS" - ? (nezařazeno)
FILATELIE" - 40.
FILATELISTICKÁ REVUE" - 32.
FILATELISTICKÉ LISTY" - 38.
Filatelistické noviny" - 50.
FILATELISTICKÉ SEŠITY" - 42.
INFOFILA - ON LINE MAGAZÍN" - 47.
INTERNATIONALES BRIEFMARKENBLATT CONCORDIA" - 13.
JAPHILA - FILATELISTICKÝ ON LINE MAGAZÍN" - 45.
KOSMOS" - 5.
MERKUR" - 43.
MERKUR-REVUE" - 44.
MITTEILUNGEN DES VEREINS DEUTSCHER POSTWERTZEICHEN-SAMMLER IN BRÜNN" - 8.
MLADÝ FILATELISTA" - 41.
Mladý sběratel" - 48.
MONATS-BERICHT UND SPEZIAL-OFFERTE FÜR BRIEFMARKENHÄNDLER" - 9.
NÁRODNÍ SBĚRATEL POŠTOVNÍCH ZNÁMEK" - 34.
NEUE BRIEFMARKEN-ZEITUNG" - 12.
OESTERREICHISCHE CORRESPONDENZ" - 7.
PHILATELISTEN-ZEITUNG "BRUNA"" - 17.
PHILATELISTISCHER BÖRSEN-COURIER" - 2.
PHOTOPHILATELIE" - 33.
ROZHLEDY FILATELISTŮ" - 35.
RUND UM DIE ERDE" - 14.
SAMMLERWARTE" - 19.
SBĚR@TEL" - 46.
SBĚRATEL / DER SAMMLER / LE COLLECTIONEUR" - 31.
SPEZIAL-OFFERTE NUR FÜR BRIEFMARKENHÄNDLER" - 11.
TRIBUNA FILATELISTŮ" - 24.
VOLANUNEL" - 4.
WELTPOST-ECHO" - 20.
ZPRAVODAJ NAŠÍ FILATELIE" - 37.


Prameny:
[1.] Pouč Josef, JUDr.: První na Moravě, Filatelistické listy 1946/1/3.
[2.] -?-, 50 let filatelistického tisku, Národní sběratel 146/1/16.
[3.] Weiss V. (Viloš): Z dějin filatelistické literatury, Československá filatelie 1950/5/69-73, 6/85-90, 7/105-108.
[4.] Gazda A., Ing.: Náš filatelistický tisk po roce 1945, Filatelie 1971/3/82, 4/117, 5/147.
[5.] Gazda A., Ing.: Filatelistické časopisy, Filatelie 1977/8/249-250.
[6.] Gazda A., Ing., Přehled základních literárních pramenů se zaměřením na specializaci známek Československa; Filatelistické časopisy v Československu od r. 1918.
[7.] Zahradník Josef, Dr.: Český filatelista 1918, Filatelie 1971/8/250.
[8.] Nekvasil Jiří: Z letopisů naší filatelie, Filatelie 1971/20/598, 627, 660, 692, 722, 758.
[9.] Ježek Jaroslav, Presofilie, Filatelistické sešity 1975/4/107.
[10.] Putz Anton: Die Tagespresse und die Philatelie, Der Philatelist, Leitmeritz 1923/9-10/135.
[11.] Lindenberg C.: Die philatelistische Zeitschriftenliteratur, Weltpost-Echo 1920/467.
[12.] Habr K.: Už tam nejsou lvi, Filatelie 1975/19/593 (O Der Philatelist, Leitmeritz a III. sjezdu (německých) filatelistů, Marienbad.
[13.] Suppantschitsch V.: Grundzuge der Briefmarkenkunde, Leipzig 1905.
[14.] Haas Theodor: Lehrbuch der Briefmarkenkunde, Leipzig 1905.
[15.] Thalmann, Fr., Wilh.: Ausführliches Verzeichnis der Zentral-Bücherei des "Germania-Ring", Verlag Germania-Ring, Essen 1921.
[16.] Bungerz Alexander: Grosses Lexikon der Philatelie, 1. Auflage, Albert Kürzl Verlag, München 1923.
[17.] Nebeský Václav: 20 let Filatelie, Filatelie 1970/708.
[18.] Bloch Max: Philatelistische Literatur, Weltpost-Echo 192/194.
[19.] Nebeský Václav: Filatelistovo podzimní rozjímání, Praha 1975.
[20.] Nebeský Václav: Kronika Klubu českých filatelistů v Praze k 90. výročí 1887-1977, Praha 1977.
[21.] Český filatelista 1924/220.
[22.] Sperlings Zeitschriften-Adressbuch, 48. vydání, 1911.
[23.] Poštovní muzeum Praha, 1978-1980.
[24.] Gazda A., Ing.: Specializovaný katalog československých poštovních známek - Praga 1978.
[25.] Gebauer Petr, Dr., - vlastní filatelistická knihovna a studium.
[26.] Simr Pavel, - vlastní filatelistická knihovna.
[27.] Pan Binner z Filatelistické knihovny v Mnichově.
[28.] Janík Břetislav, - vlastní filatelistická knihovna a studium.
[29.] Virtual International Philatelic Exhibition Exponet - http://www.exponet.info

 

PODOBNÉ
MATERIÁLY:
Bibliografie filatelistických zpravodajů z území České republiky
Lubor Kunc

 

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 25.11.2007
ISSN 1212-8945
© 1999-2007 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA