Inet since 17.05.1999
Last edit:  03.02.2008

ISSN 1212-8945
©
Bret Janík
1999-2008

Japhila ww philatelic e-zine • Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/ 

 

Česká verze  English version

    
        
JAPHILA ON LINE MAGAZÍN VE PROSPĚCH ROZVOJE FILATELISTICKÉHO INTERNETU,
TZV. JAPHILA HOSTING:
FILATELIE NA INTERNETU - JAROSLAV ŠPAČEK
Svaz českých filatelistů  


NEOFICIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ CELINY (NPC) ČR
(neoficiální přítisky na celinách České republiky)

Doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc.

Stručný přehled NPC kategorie "A" (Postfila)

Stručný přehled NPC kategorie "B" (Postfila PP)
| PŘEDBĚŽNÉ a 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 |
2007 |

Rejstřík NPC Poštovního muzea

Diskuse - neoficiální příležitostné celiny


Autor ke svému materiálu stručně píše:
Neoficiální příležitostné celiny (NPC) poštovní provenience kategorie "B" specifikuje Postfila jako NPC "...smluvně zajišťované Českou poštou OZ DOS Postfila na zakázku a dle předlohy soukromých subjektů či organizačních jednotek České pošty (celý náklad přebírá objednatel, který si zajišťuje distribuci a prodej individuálně) - na rozdíl od běžně dostupných NPC kategorie "A", které Postfila vydává za účelem propagace a přímé obchodní činnosti České pošty a jsou distribuované přímo Postfilou do obchodní sítě na základě objednávek za oficiální prodejní ceny České pošty.

Na příkaz náměstka GŘČP pro provoz a obchod přestala Postfila počínaje rokem 2001 označovat NPC kategorie "B" svým logem a písmeny PP, které jednoznačně informovaly sběratele, že se jedná o celinu s "Privátním Přítiskem". Toho, že NPC vyhotovené za zakázku v Postfile již nejsou označovány, zneužívají někteří prodejci a soukromou nepoštovní produkci nabízejí jako produkci poštovní. Sběratelé nemají možnost se orientovat, která NPC pochází z Postfily a která je nepoštovní produkce kategorie "C". Informace filatelistické veřejnosti chybí, časopis Filatelie odmítá zveřejňovat jakékoli informace o NPC kategorie "B" (vyjma NPC PM), internetové stránky Postfily v části "Ostatní / Přítisky privátní" už déle než rok nejsou aktualizovány a časopis Merkur Revue, který jako jediný přehledy o NPC poštovní provenience pravidelně zveřejňuje, je mnohým sběratelům nedostupný a vzhledem k dvouměsíční periodě a s připočtením doby od redakční uzávěrky, nejsou informace vždy aktuální. Veškeré úsilí, aby Postfila mohla NPC kategorie "B" znovu označovat, naráží na rozhodné NE oddělení filatelie GŘČP. Svůj odmítavý postoj opírá o stanovisko výkonného výboru SČF, který zrušení označování NPC kategorie "B" v závěru roku 2000 podpořil. Není bez zajímavosti, že výkonný výbor SČF se odvolává na stanovisko "odborné společnosti". Avšak ani Společnost sběratelů celin, ani Česká námětová společnost (tj. společnosti, do jejichž odborné náplně by problematika NPC mohla patřit) se dle vyjádření svých předsedů privátními filatelistickými materiály nezabývají, takže není jasné, o stanovisko které (neexistující ?) společnosti se výkonný výbor SČF opírá a zda se za tímto stanoviskem neskrývá jen subjektivní názor některého člena výboru. Že vrcholoví funkcionáři SČF posuzují NPC s despektem (ačkoli mnozí z nich je  sbírají), je všeobecně známé. Proč ale kladou překážky zveřejňování informací ostatním sběratelům, kteří se o NPC zajímají, je nepochopitelné.  

Redakční poznámka: Autor psal svou připomínku v září roku 2002. Dnes již odborná společnost SČF zabývající se NPC existuje (byla ustavena v dubnu 2004). V souladu se základní filatelistickou terminologií byl v příspěvku původně použitý obecný výraz "přítisk" (zde ve významu "neoficiální příležitostný tisk na celině") nahrazen přesnějším termínem "neoficiální příležitostná celina" (NPC).

Katalogové označení NPC je původní použité v ČR a navazuje na přehledy NPC, které byly postupně od roku 1993 zveřejňovány ve zpravodajích některých odborných společností SČF a filatelistických periodikách. Ucelený seznam takto označovaných NPC poštovní provenience byl po kontrole úplnosti a konzultaci s představitelem ČP - OZ DOS Postfila panem F.P. poprvé v ČR zařazen do samostatného oddílu Specializovaného katalogu známek a celin České republiky 1993-1999, vydaného ve vydavatelství Merkur Revue. V návaznosti na tento katalog jsou přehledy nově vydávaných NPC poštovní provenience pravidelně zveřejňovány ve dvouměsíčníku Merkur Revue, na těchto internetových stránkách a od roku 2004 též ve zpravodaji NPC nově založené odborné společnosti SČF - Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin. Bohužel, ne všechny tiskoviny informující o NPC respektují toto původní a SSNPC/SČF doporučené označování NPC, což mnohdy vede k nepřesnostem a nedorozuměním v jejich specifikaci. Tím, samozřejmě, není dotčeno právo kteréhokoli vydavatele na označování jím katalogizovaného materiálu podle vlastního zámyslu.

 

DOPORUČUJEME:

České příležitostné poštovní dopisnice
a dopisnice s přítiskem POSTFILA 2004

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SPOLEČNOSTI SBĚRATELů NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN

PŘIHLÁŠKA DO
SPOLEČNOSTI SBĚRATELů NEOFICIÁLNÍCH PŘÍLEŽITOSTNÝCH CELIN