VIRTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
NEWSLETTER/NOVINKY  č.  06/2006  •  10. prosince 2006

EXPONET JE MÍSTO, KTERÉ MůŽETE VYUŽÍT K VIRTUÁLNÍ PREZENTACI VAŠICH POŠTOVNĚ HISTORICKÝCH A FILATELISTICKÝCH EXPONÁTů. EXPONET Je určen pro veřejnou prezentaci kvalitních filatelistických exponátů ze všech FILATELISTICKÝCH oblastí a období, k prezentaci v Češtině, angličtině, fracouzštině, španělŠtině a v jiných jazycích... Záměrem provozovatelů Exponetu je zřídit trvalou prezentaci DOBrých, velmi dobrých a vysoce kvalitních filatelistických exponátů a umožnit jejich on-line studium návštěvníkům z celého světa. Nechceme tím konkurovat výstavám klasickým, ale umožnit on line prohlídku kvalitních exponátů každému, bez ohledu na vzdálenost, a tím přispět k propagaci celé filatelie...

AKTUÁLNĚ:

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST "VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY EXPONET o.p.s."

V pondělí 4. prosince 2006 jsme obdrželi oficiální registraci nového prvku v české (československé) filatelii. V pátek 1. prosince 2006 byla Rejstříkovým soudem u Městského soudu v Praze zaregistrována obecně prospěšná společnost "Virtuální výstavy EXPONET o.p.s.". K čemu to může sloužit a proč to vzniklo?

Obecně prospěšná společnost je (nejen) podle českého práva subjekt, který nevytváří zisk. Zejména tím se liší od obchodních společností. Veškeré výnosy ze své činnosti musí společnost zpětně "vrátit" - to znamená investovat do předmětu veřejně prospěšné činnosti, za jejímž účelem byla zřízena. Nová společnost Virtuální výstavy EXPONET o.p.s. společnost vzniká za účelem, aby sloužila nějakému obecnému / veřejnému zájmu. V našem případě se společnost "Virtuální výstavy Exponet o.p.s.".  zřizuje za účelem rozvoje filatelie, rozvoje filatelistického internetu a rozhodně ne až nakonec ve prospěch mládežnické filatelie.

Podívejme se na předmět činnosti společnosti:

— výstavnická a vystavovatelská činnost na Internetu;

— poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech tvůrčích činností — získávání, pořizování, shromažďování, zpracovávání, uchovávání, distribuce, prezentace a odborné reflexe veřejně přístupných studijních, informačních a dokumentačních systémů kulturních hodnot a kulturního dědictví v digitální podobě, zejména na Internetu, a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku bez ohledu na geografickou oblast a předmětné časové období;

— pořízení, zpřístupnění a provozování studijních, sbírkotvorných, katalogizačních, dokumentačních, odborně vzdělávacích, publikačních, propagačních a popularizačních zdrojů a aktivit k těmto účelům jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku;

— podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku zejména v oblastech zaměřených na výtvarné umění, poštovnictví, filatelii, numismatiku, bibliofilii a další oblasti sběratelského zájmu;

— tvorba, rozvoj a provozování interaktivních internetových a multimediálních projektů s cílem zapojení zejména mladých generací prostřednictvím aktivit volného času do rozvoje a rozšiřování informačních technologií; přispět k prohlubování „počítačové gramotnosti“ a k rozšiřování kulturního dědictví prostřednictvím moderních forem komunikace 21. století;

— posílení evropského a mezinárodního kontextu vzdělávání a výměny informací osvětou v oblasti umění, poštovnictví, polygrafie, knihovnictví, muzejnictví, výstavnictví a v oblastech širokého sběratelského zájmu pro všechny zájemce o činnost společnosti a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku.

Společnost bude pracovat ve složení:
Správní rada:
předseda správní rady: Ing. Břetislav Janík, Praha - den vzniku funkce: 1. prosince 2006
člen správní rady: Mgr. Miroslav Langhammer, Praha - den vzniku funkce: 1. prosince 2006
člen správní rady: Ing. Jaroslav Petrásek, Český Brod - den vzniku funkce: 1. prosince 2006
Za správní radu jedná navenek jménem společnosti každý člen správní rady samostatně.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady: Ing. Vít Vaníček, Mnichovice - den vzniku funkce: 1. prosince 2006; den vzniku členství v dozorčí radě: 1. prosince 2006
člen dozorčí rady: Ing. Josef Běloubek, Litoměřice - den vzniku funkce: 1. prosince 2006; den vzniku členství v dozorčí radě: 1. prosince 2006;
člen dozorčí rady: Ing. Julius Cacka, Praha - den vzniku funkce: 1. prosince 2006; den vzniku členství v dozorčí radě: 1. prosince 2006
Výkon funkcí ve správní a dozorčí radě je čestný a není honorován.

Zakladatel:
Ing. Milan Černík, Praha  a  Ing. Břetislav Janík, Praha

Každá společnost samozřejmě může existovat v nějakém ekonomickém prostředí. Protože vznik společnosti neprovází vklady finančních prostředků, je nutno nejdříve peníze získat, aby bylo možno nějakou činnost podporovat a rozvíjet; a současně nějaké aktivity hradit a budovat. S tím souvisí i rozhodnutí zakladatelů zřídit funkci ředitele obecně prospěšné společnosti — tuto funkci bude zastávat jeden ze zakladatelů — Ing. Milan Černík. Získávat peníze bude o.p.s. z jednotlivých jmenovitých projektů a bude směřovat k využití obecných i specifických zdrojů financování — výnosů z akcí a činností, z dotací, grantů, eventuálně jiných forem subvencí, pronájmu virtuálního prostoru a participaci na obsahu prostřednictvím webových stránek, multimédií a prostřednictvím publikační činnosti společnosti, darů a dobrovolných příspěvků, odkazů (závětí) či z vkladů zakladatelů.

Závěrem: V případě zrušení společnosti s likvidací bude likvidační zůstatek společnosti převeden na společnost nebo sdružení, které má ve své náplni činnosti obdobné zaměření činnosti a zejména podporuje rozvoj této činnosti mezi dětmi a mládeží. Tolik znění Statutu a Zakladatelské smlouvy nové obecně prospěšné společnosti, která je první filatelistickou organizací tohoto typu v České republice. Výpis z Rejstříkového soudu je v příloze.
Břetislav Janík  (další informace)

CO PŘIBYLO OD MINULÉHO NEWSLETTERU:

JE TO NEUVĚŘITELNÉ, JAK SE EXPONET ROZROSTL OD 8. ŘÍJNA 2006
     STATISTIKA k 8. říjnu 2006:
     - Počet exponátů:   136 exponátů (129 + 7 exponátů filatelistické literatury)
     - Vystavovatelé z    24 zemí - nově přibyl aerofilatelistický exponát z Řecka
     - Počet rámů:    824
     - Počet listů (bez filatelistické literatury):    10904
     - Průměrný počet listů na 1 exponát:    85
     - Průměrná denní návštěva individuálních počítačů z celého světa (různá IP připojení):    236

     STATISTIKA k 12. prosinci 2006:
     - Počet exponátů:   170 exponátů (162 + 8 exponátů filatelistické literatury)
     - Vystavovatelé z    27 zemí - nově přibyly exponáty z Chorvatska, Ruska a Slovinska
     - Počet rámů:    950
     - Počet listů (bez filatelistické literatury):    12962
     - Průměrný počet listů na 1 exponát:    80
     - Průměrná denní návštěva individuálních počítačů z celého světa (různá IP připojení):    261

EXPONET: ARGENTINA - ODCHYLKY A VADY
Druhý exponát Argentince Nicolase Berchesi z La Platy. Tentokráte ukazuje v mírné specializaci odchylky a vady argentinských známek. Snad nejvíce jich bylo na emisi se známou celebritou Evitou Perón.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: O HOKEJOVÝ PRIMÁT
Druhý námětový exponát Marie Justýnové mapuje filatelistické doklady na téma československého a českého hokeje. Exponát má velmi dobrou úroveň a je již zárodkem blížícího se Sport-O-Netu 2007.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: OLYMPIJSKÉ HRY PAŘÍŽ 1924 A ČESKOSLOVENSKO
Jednorámový exponát Marie Justýnové z Milevska přináší zajímavé dobové doklady. Exponát je v angličtině, která u návštěvníku výstavy Exponet silně převažuje. Tento hadicap českých exponátů paní Justýnová zvládla.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: KOSMICKÝ PROGRAM BURAN
Kosmický program Buran je námětem 1-rámového exponátu Petra Fencla z Vysokého Mýta. Připomíná nám nedávnou minulost - přibližuje nám rok 1998, kdy Rusko uskutečnilo jediný let tohoto stroje. Zajímavé srovnání raketoplánu Buran a amerického Columbia.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: BEZPEČNÉ SILNICE  a  ZNAČKY AUTOMOBILOVÝCH VETERÁNů ČECH A MORAVY
"Značky automobilových veteránů Čech a Moravy" se jmenuje 1-rámový exponát Jiřího Horáka, známého vystovovatele námětu automobilismus. Tento exponát dává hezký přehled o výrobě automobilů v naší zemi, včetně dnes již zaniklých značek. I druhý exponát Jiřího Horáka je věnovaný automobilismu. Nese název "Bezpečné silnice".
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde   /   exponát zde)
EXPONET: Polsko - Vydání pro Horní Slezsko 1922 - 1923
Novinkou na Exponetu je jednorámový exponát známého vystavovatele Ladislava Ondrušky "Polsko - Vydání pro Horní Slezsko 1922-23". I když se jedná pouze o jedinou emisi známek, která navíc vykazuje jen minimální množství vada odchylek, je prohlídka exponátu velmi poučná. V ukázkách poštovního provozu najdeme velmi vzácné celistvosti, na trhu se nevyskytující.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: ČESKÁ REPUBLIKA 1993 - 2005
Exponát Jiřího Sedláka "Česká republika 1993 - 2005" si všímá známek České
republiky, tištěných ocelotiskem z plochých desek. Ukazuje zde nejvýraznější
deskové vady a všechny emise dokládá poštovním použitím. Tento exponát měli
návštěvníci nedávno možnost shlédnout na výstavě v Trutnově.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: RepubliKA Deutschösterreich a JEJÍ CENINY V POŠTOVNÍM PROVOZU, II. ČÁST - ZÁSILKY DO ČSR
O tom, že Rakousko je možné sbírat pokaždé jinak, svědčí exponát Miroslava Běliny (ČR). Ten si zvolil filatelisticky velmi pestré období tzv. Republiky Deutschösterreich v letech 1918-1922. Z toho vytažené velmi specializované téma - poštovní zásilky zaslané do ČSR dávají tušit, že zde najdeme mnoho zajímavého. Důkladné studium tohoto exponátu se určitě vyplatí, výsledek stojí za to!
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: GALERIE ČESKÝCH OLYMPIONIKů (1920  - 2004)
Pětirámový exponát Ivana Vápenky (ČR) s názvem "Galerie českých olympioniků (1920 - 2004)" je věnován všem špičkovým osobnostem československého a českého sportu. Exponát je zajímavě zpracovaný a svým obsahem může zaujmout i nefilatelisty. Exponát je zařazen v otevřené třídě.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: RAKOUSKO - CELINY SE ZNÁMKOU FRANTIŠEK JOSEF I. 1908 JUBILEJNÍ
Známý pražský celinář přináší již svůj druhý exponát se specializací na staré rakouské celiny. tzv. jubiljení emisi z roku 1908. Exponát přináší celou řadu velmi zajímavých celin a rozhodně stojí za vaši návštěvu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: KOSMICKÝ PROGRAM VOSTOK A VOSCHOD
Petr Fencl z Vysokého Mýta nám na 5 rámech představuje svůj kosmický exponát "Program Vostok a Voschod". Díky zajímavým popisům na jednotlivých listech bude tento exponát zajímavý pro sběratele i ostatních oborů i pro laické návštěvníky Exponetu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: Albrecht Dürer a jeho epocha
Albrecht Dürer a jeho epocha je obsahem námětového exponátu Alexandra Vorontsova z Ruska. Škoda, že všechny popisky jsou (kromě titulního listu) psané pouze v ruštině a tím se exponát stává pro většinu lidí nesrozumitelným. Na druhou stranu to může být signálem pro české vystavovatele, kteří míří na mezinárodní výstavy, že pouze s češtinou v cizině nepochodí.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde
EXPONET: POPRVÉ MISTRY SVĚTA
Jednorámový exponát Ivana Vápenky (ČR) s názvem "Poprvé mistry světa" je věnován mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v Praze v roce 1947. Exponát je zajímavě zpracovaný a svým obsahem může zaujmout i nefilatelisty. Tento exponát byl vystaven na nedávné regionální výstavě v Trutnově.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde
EXPONET: KOLUMBUS
Prvním chorvatským exponátem na Exponetu je námětový "Kolumbus". Jeho majitelem je Igor Goleš (Split). Tento 4-rámový exponát je zařazený do třídy mládeže. Nezbývá než si postesknout, zda máme i Česku nějaké mladé filatelisty - podle zastoupení na Exponetu to tak nevypadá.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: KRONIKA VOLKSWAGENU
Velmi oceňovaný námětový exponát na téma automobilismu a jedné z nejúspěšnějších a nejrozšířenějších značek - Volkswagenu. Při vzniku značky byl rodák z území dnešního Česka - Ferdinand Porsche, ale také Hitler se svým plánem lidově dostupného vozu do každé německé rodiny. Exponát má 128 listů a je ceněn na filatelistických výstavách velmi vysoko. Naposledy obdržel za tento námětový exponát velkou pozlacenou na světové výstavě ve Washingtonu 2006. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: FOTBAL
Už druhý exponátem ve třídě mládeže má mladá filipínská vystavovatelka ALCALA
Alyssah Xeniah. Její 2-rámový exponát "Soccer" nám představuje na Filipínách velmi oblíbený sport - kopanou. Škoda, že nám nikdo z mladých filatelistů z České
republiky dosud svůj exponát nenabídnul.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: DESKOVÉ VADY ZNÁMEK ČESKÉ REPUBLIKY
Výběr nejzajímavějších deskových vad na známkách ČR nám přibližuje 1-rámový exponát ing. Jiřího Sedláka (ČR, Kladno). Dobře zpracovaný exponát, deskové vady jsou většinou dokumentovány i na celistvostech. Exponát jistě poslouží jako názorná pomůcka pro další sběratele.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: ČESKÁ REPUBLIKA 2003, CHOVATELSTVÍ: AKVARIJNÍ RYBIČKY
Dalším exponátem ing. J.Sedláka (ČR) na EXPONETu je studijní zpracování tiskového listu "Chovatelství: Akvarijní rybičky", který vydala Česká pošta v roce 2003. Exponát prezentuje všechny zajímavosti a vady, které byly na tomto tiskovém listu objeveny, řadu z nich dokumentuje na celistvostech. Exponát je typickou ukázkou toho, jak lze vytvořit 1-rámový exponát vysoké úrovně s minimálními náklady.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: POLNÍ POŠTA VOJÁKů 1. ČS. ARMÁDNÍHO SBORU V SSSR
V předvečer světově slaveného DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNů přinášíme druhý exponát z listopadové nabídky 33. aukce Profil: http://www.stamps.cz/33aukce/index.htm Podobný exponát Antonína Lenocha z Kolešovice jako ten předchozí se liší "pouze" v období. Druhý exponát je z období II. světové války. Dokumentuje polní poštu vojáků 1. čs. armádního sboru v SSSR jak s domovem, tak mezi vojáky samotnými. kterou zabezpečovala, ale také cenzurovala sovětská polní pošty. Četné dokumenty jsou především svědky poštovního provozu, protože polní pošta ze SSSR nemá - na rozdíl od polní pošty ve Francii a v Anglii - příležitostná razítka. Protože se jedná jen o poštovní doklady je tento exponát zatříděn do poštovní historie, na rozdíl od exponátu předchozího, který kvůli nefilatelistickým dokladům je součástí otevřené třídy. Zveme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V ZAHRANIČÍ 1914 - 1918
Historii vzniku československé armády si můžeme připomenout při studiu již "jubilejního" 150. exponátu na EXPONETU. Najdeme zde celistvosti ze zajateckých táborů v Rusku, Srbsku, Albánii, ve Francii i z dalších zemích. Z těchto zajatců se rekrutovala velká část vojáků, kteří vstoupili do nově zakládaných československých legií. Jedná se o starší exponát (odpovídá tomu "grafická úprava" poplatná době svého vzniku: 70. - 80. léta minulého století) Antonína Lenocha z Kolešovic: "VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V ZAHRANIČÍ 1914 - 1918". Vzhledem k tomu, že tento exponát bude po aukci pravděpodobně rozdělen a přepracován a možná i na léta uložen, jsme rádi, že máme možnost zachovat jej ucelený alespoň v digitální podobě a děkujeme společnosti PROFIL, že nám "toto zachování" vzácného materiálu umožnila. Jedná se o typický příklad, kdy hodnotíme současně stav exponátu, jeho ambice na úspěch a současně jeho historickou a řekněme i badatelskou hodnotu. V tomto případě jednoznačně převážila jeho historická hodnota a především k tomu tady (mimo jiné) EXPONET je. Vidíme tento exponát jako stěžejní pilíř kvality (pochopitelně je to jen jeden z pilířů) v budování virtuální mezinárodní výstavy a jeho odkazu pro budoucnost, doufaje, že patetičnost těchto slov naši návštěvníci pochopí jak v lehké nadsázce, tak v tíži pravdivosti těchto argumentů. Zveme Vás k opakovaným návštěvám exponátu "VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V ZAHRANIČÍ 1914 - 1918".
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET: PHILATELISTEN-ZEITUNG "BRUNA", 1. JAHRGANG, Nr. 1, 1. NOVEMBER 1912 - OFFIZIELLES ORGAN DES PHILATELISTENKLUB "BRUNA" IN BRÜNN
Bonusovým přídavkem je 1. číslo 1. ročníku "Filatelistického časopisu "Bruna", vydaného v roce 1912 v Brně. Jde o nedostupný titul, který by měla znát většina sběratelů alespoň zběžně, nebo řekněme měla by mít povědomí, že něco takového existovalo a na území Česka vycházelo. Jde přeci jenom o vlastní filatelistickou historii a především znalost odborné literatury dělá z filatelisty Filatelistu.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: NA MOJI ADRESU (1942-45)
Slovinský exponát od Branko Morenčiče "To my address / Na moji adresu" nám na 16 listech ukazuje velmi vzácný soubor korespondence Tatjany Habjaničové z let 1942 - 1945. Mimořádnou pozornost si zaslouží především celistvosti tzv. Partyzánské pošty.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: "PRÁZDNINY" SLOVINCů V DUCEHO KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH (1926 - 1943)
Guštin Veselko - nám představuje svůj 16listový exponát věnovaný poště Slovinců vězněných v italských koncentračních táborech v letech 1926 až 1943. Jedná se o neobvyklý exponát, se vzácnými celistvostmi.

Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: SLOVINSKÁ VYDÁNÍ Z LET 1919 AŽ 1920 VE SMÍŠENÝCH FRANKATURÁCH
Slovinský exponát od Zdene Skoka "Slovinská vydání 1919 - 1920 ve smíšených frankaturách" nám představuje obrovské možnosti pro sběratele. Smíšené frankatury definitivních známek se souběžnými známkami Rakouska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Srbska jsou opravdu mimořádné a stojí za důkladnou prohlídku.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET: RAZÍTKA NA SLOVINSKÉM ÚZEMÍ, TZV. PRIMORSKA, OD ROKU 1939 DO ROKU 1954
Znovu stejný majitel - Veselko Guštin - a stejná oblast - Poštovní razítka Primorska, tentokrát ale z období 1939-1954. Exponát dokumentuje politické změny v tomto regionu - nejprve Italské království, potom RSI, krátké Jugoslávské období, následovalo rozdělení na 2 okupační zóny (AMG a VUJ/N/A - Jugoslávská zóna), po pařížské mírové konferenci rozdělení mezi Itálii a Jugoslávii a vznik svobodné zóny Terst (FTT). A konečně po londýnském memorandu definitivní přerozdělení.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: Razítka používaná na slovinském pobřeží od roku 1918 do roku 1938
Veselko Guštin je majitelem dalšího slovinského exponátu - Razítka používaná na slovinském pobřeží od roku 1918 do roku 1938. Jedná se o území tzv. Primorsko, které zahrnuje také oblast Istrie. Složitá politická situace v této oblasti je dokumentována na poštovních razítcích různých poštovních správ.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: DOPISNICE SHS, VYDÁNÍ TRHAČ OKOVů 1919 - 1921
V těchto dnech se na EXPONETU objeví řada exponátů ze Slovinska, věnovaných prvním známkám a celinám samostatné Jugoslávie. Prvním je exponát Igora Pirce "Dopisnice SHS/ Vydání Trhači okovů 1919 - 1921". Na 16 listech najdeme všechna vydání, včetně několika zajímavých poštovních použití.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: GENERAL GOUVERNEMENT 1939 - 1944
Nejnovějším přírůstkem na EXPONETu je 80listový exponát "General Gouvernement 1939-1944" ing. Ladislava Ondrušky z Prahy. Můžeme zde vidět všechna oficiální vydání známek, zajímavé částečné rekonstrukce tiskových
archů a také několik ukázek poštovního provozu. Na nedávné výstavě v Karlových Varech získal tento exponát pozlacenou medaili, stejně jako minulý týden v Polsku.

Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: RUMUNSKO - KLASICKÉ EMISE Z LET 1872 - 79 A JEJICH POUŽITÍ
Klasická vydání rumunských známek můžeme důkladně studovat v exponátu Dr. Paula Hirsche (Velká Británie). Na 80 listech zde autor prezentuje vzácnosti na nejstarších vydáním a také řadu vzácných celistvostí. Tento exponát byl naposledy vystavený na světové výstavě Barcelona 2000, kde získal velkou pozlacenou medaili. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET: POŠTOVNICTVÍ V BULHARSKÉM KNÍŽECTVÍ 1877 - 1908
Další exponát, který nám představí balkánskou klasiku, je 80listový exponát Nikolaje Peneva (Bulharsko) - Poštovnictví v bulharském knížectví 1877-1908. Tento exponát získal velkou zlatou medaili na světové výstavě Washington 2006. Exponát obsahuje velmi vzácné dokumenty poštovního provozu. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET: OKUPACE ŘECKA BĚHEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
S vynikajícím exponátem poštovní historie Řecka k nám - prostřednictvím Exponetu - přichází Costas Chazapis z řeckých Atén. Jeho pětirámový exponát - mimochodem zlatý exponát ze světové filatelistické výstavy ve španělské Malaze - obsahuje poštovní dokumenty, zapsané i obyčejné celistvosti a celiny z období  od září 1941 do května 1945. Celistvosti jsou nejen z řecké provenience z ciziny, ale i polní pošty italské, krétské, z Jónských ostrovů, z Bulharska i z bulharské okupace Řecka atd., nechybí ani německá polní pošta. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET: RAKOUSKO - CELINOVÉ OBÁLKY 1861 - 1882
Rakouské celinové obálky z let 1861 až 1882 je již klasickým celinovým materiálem. Pětirámový exponát klasických obálek s předtištěnou známkou Rakouska-Uherska Jana Krátkého z Prahy přináší snad všechny varianty obálek a dokladuje i zdobné gilošové artefakty (imitace pečetě) na zadních stranách. Doporučujeme k návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
EXPONET: NIKDY VÍCE FAŠISMUS! NIKDY VÍCE VÁLKU!
Exponát otevřené třídy Adolfa Burgera z Prahy přináší osobní výpověď politického vězně z několika koncentračních tábor. Čím je Adolf Burger výjimečný je jeho zařazení v "mezinárodní" padělatelské dílně v německém Sachsenhausenu. Zde se padělaly anglické libry tak dokonale, že byly velmi těžko rozeznatelné od originálů. Možná i proto se anglické libry změnily až několik let po válce, protože až do té doby byly v oběhu stále padělky z koncentračního tábora. Jedna z padělaných liber je i v exponátu.
Organizační výbor Exponetu  (
exponát zde)
AKTUALIZACE
Kromě těchto nových exponátů jsme komplexně aktualizovali exponáty již dřívějších vystavovatelů na výstavě Exponet: dalších 6 exponátů. Vybrali jsme poslední 3 z nich, o kterých Vás informujeme stručně v následujících notickách: 
EXPONET: E-KATALOG CELISTVOSTÍ ČESKOSLOVENSKO 1918 - 1939
Na nových 92 stranách přinášíme od autorů Miroslava Štefka a Jana Kypasta 357 nových 4barevných reprodukcí celistvostí s čs. Doplatními známkami všech emisí z let 1919 – 1938. Obrázky jsou jako vždy doplněny popisem a orientačním oceněním, celá kapitola je uvedena článkem se základními údaji o čs. Doplatních známkách a jejich použití. E-katalog celistvostí nyní obsahuje 3136 plnobarevných reprodukcí na 888 stranách. Pouze onlinová verze katalogu je naprosto ojedinělým filatelistickým internetovým počinem a právem patří k nejnavštěvovanějším stránkám Exponetu. Rozhodně Vás zveme k opakovaným návštěvám.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET: HISTORIE ANGLOAMERICKÉ POŠTOVNÍ KONVENCE Z 15. 12. 1848
Velmi dobrý exponát Lucemburčana Larse Boetgera byl oceněn velkou pozlacenou na výstavě Washington 2006. K této události světového významu byl také exponát předělán a rozšířen. Vzhledem k vzácnému poštovněhistorickému materiálu by neměl ujít vaší pozornosti.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)
EXPONET:  POŠTOVNÍ HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ  1526 - 1850
Aktualizován byl zlatý exponát Ing. Víta Vaníčka z Prahy, místopředsedy SČF. Je v současné době snad jediným českým exponátem, který se zabývá tak starou historií poštovnictví na našem území.
Organizační výbor Exponetu  (exponát zde)

               http://www.exponet.info            

EXPONET DNES:  170  EXPONÁTů z  27 zemí

MÁME (STÁLE) VELKÝ ZÁJEM:

Máme velký zájem o aktivní spolupráci s Vámi na nejrůznějších úrovních. Hledáme aktivní spolupráci především vystavovatelů, jurymanů, novinářů, filatelistických funkcionářů všech úrovní a národních svazů apod. Trvale vyhledáváme exponáty, kterým garantujeme bezplatné a trvalé vystavení na Exponetu za účelem zachování kulturních hodnot především pro studijní a archivní účely.

Cíleně hledáme tuzemské i zahraniční jurymany, kteří chtějí navázat aktivní spolupráci s Exponetem a v nejbližší době např. hodnotit a komentovat jednotlivé exponáty, které jsou na Exponetu vystaveny. Aktivní jurymani budou součástí Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET a jejich názory, hodnocení a medailonky trvale součástí výstavy EXPONET.

Obdobně hledáme národní a oborové reprezentanty, kteří budou spolupracovat na stejné bázi s výstavou EXPONET a pomáhat zajistit kvalitní exponáty z celého světa.

Navštivte také prosíme stránku s technickými podmínkami pro scanování exponátů: http://www.japhila.cz/hof/exponet08.htm

STARŠÍ NEWSLETTERY/NOVINKY:

NEWSLETTER - č. 05/2006 (8.10.2006)
NEWSLETTER - č. 04/2006 (11.9.2006)
 
NEWSLETTER - č. 03/2006 (13.6.2006)
NEWSLETTER - č. 02/2006 (28.5.2006)

NEWSLETTER - č. 01/2006 (13.5.2006)

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST - VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY EXPONET o.p.s.:

Sídlo:
IČO:
Obchodní rejstřík:

Telefon:
KUTNOHORSKÁ 309, 109 00 PRAHA 10
276 30 404
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 458
http://www.japhila.cz/pdf/zapis_v_rejstriku.pdf

603 410 659
Zakladatelé: Ing. Milan ČERNÍK, Praha - e-mail:  cernik@exponet.info
Ing. Břetislav JANÍK, Praha - e-mail: 
janik@exponet.info
Správní rada:
předseda správní rady:
člen správní rady:
člen správní rady:
Ing. Břetislav JANÍK, Praha
Mgr. Miroslav LANGHAMMER, Praha
Ing. Jaroslav PETRÁSEK, Český Brod
Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:
člen dozorčí rady:
člen dozorčí rady:

Ing. Vít VANÍČEK, Mnichovice
Ing. Josef BĚLOUBEK, Litoměřice
Ing. Julius CACKA, Praha

Za správní radu jedná navenek jménem společnosti každý člen správní rady samostatně. Výkon funkcí ve správní a dozorčí radě je čestný a není honorován.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR Virtuální mezinárodní filatelistické výstavy EXPONET:

předseda:
místopředseda:
místopředseda:
členové:
Ing. Vít VANÍČEK, Mnichovice - e-mail: vit.vanicek@scmbd.cz
Ing. Milan ČERNÍK, Praha - e-mail: icernik@volny.cz
Ing. Břetislav JANÍK, Praha - e-mail: janik@exponet.info
JUDr. Ing. František BENEŠ, CSc. - e-mail: stamps@stamps.cz
Ing. Jaroslav PETRÁSEK - e-mail: sportonet@seznam.cz
zástupce pro USA:
zástupce pro oblast celin:
Henry HAHN - e-mail: hhahn25@ntmail.net
Lars ENGELBRECHT, e-mail: lars.engelbrecht@postalstationery.dk
Partneři:

EXPONET © Ing. Milan Černík, 2004-2006 a Ing. Břetislav Janík, 2004-2006  / Newsletter/Novinky vycházejí dle potřeby a jsou zasílány na všechny kmenové kontakty našich přátel a návštěvníků internetových stránek Japhila + PAC Auction  / Vaši adresu jsme získali sloučením některých kontaktů, které mají členové organizačního výboru ve styku se svými známými filatelisty  / OMLOUVÁME SE VÁM, pokud tento Newsletter považujete za nevyžádaný e-mail. Pokud Vás jeho doručení obtěžuje, nebo si jej nepřejete nadále odebírat, informujte nás prosíme. Sice neradi, ale neprodleně Vás vyřadíme z e-mailového adresáře / Organizační výbor EXPONET + vydavatel Japhily