English version

 

German version

               

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


BIBLIOGRAFIE
FILATELISTICKÝCH ZPRAVODAJů
Z ÚZEMÍ ČESKA

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


  Roku 1999 připravil pan Břetislav Janík „Bibliografii periodické filatelistické literatury z území ČR od roku 1869 do roku 2003“, kterou zveřejnil na své internetové stránce. Toto dílo mne na jedné straně velmi nadchlo, na druhé straně mně zde chyběly určité fil. časopisy. Jednalo se o různé zpravodaje vydávané fil. sekcemi či společnostmi, které nebyly sice dostupné běžnému sběrateli, ale přesto obsahují mnoho zajímavých informací o různých filatelistických tématech.

Začátkem byl rok 1962, kdy byla v souvislosti s první světovou výstavou poštovních známek PRAGA 62 ustavena první komise Ústředí čs. filatelistů (tehdejší název SČF; jednalo se o Komisi pro speciální obory). Následující rok vznikly další komise, které ještě v témže roce získaly vlastní rubriky v časopise Filatelie (např. Komise námětové filatelie měla takovouto rubriku v létech 1963 - 1966). Komise začaly pak v létech 1966-67 zakládat první filatelistické sekce. Sekce brzy po svém ustavení začaly vydávat vlastní fil. časopisy jako komunikační kanál pro své členy, kteří obyčejně pocházeli z celého území tehdejšího Československa. Prvními byly tématické sekce Vesmír, Bohemoslovenika, Výtvarné umění, teritoriální sekce NDR a SSSR stejně jako poštovně-historická sekce Celiny.

Některé zpravodaje i skupiny měly krátkou dobu existence, byly rušeny a znovuobnovovány, stěhovaly se za svými členy do různých regionů, měnily jména, vydavatele, slučovaly a rozdělovaly se, prostě žily... Výrazná změna přišla v roce 1990, kdy ustala politická „podpora“ filatelistických organizací a řada sekcí zanikla. Další změnou bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy v roce 1993, kdy sekce byly formálně rozdělovány mezi Svaz českých filatelistů a Zväz slovenských filatelistov, ale přesto jejich členy byly sběratelé z obou států (u řady sekcí není ani přesně odlišitelné, zda jsou „české“ či „slovenské“, např. námětová sekce Požární ochrana).

Zde najdete přehled mně známých fil. zpravodajů rozdělených podle svého zaměření s údaji platnými k 31.12.2000 Jsou zde zařazeny pouze časopisy, o kterých jsem měl dostatek údajů , avšak i zde najdete někdy otazníky. Nedílnou součástí je i soupis časopisů , o jejichž existenci sice vím, ale nemám o nich dostatek informací. Samozřejmě budu velmi rád, pokud se mi ozvete s Vašimi připomínkami či informacemi, každé doplnění (či opravení) údajů v této bibliografii je vítáno! Toto mé dílo je publikováno na Internetu i důvodu jeho snadné aktualizace, kterou budu provádět vždy po zjištění vyčerpávajících údajů o nových zpravodajích.

Zde pak najdete přehled fil. zpravodajů vzniklých po 1.1. 2001

Na závěr bych rád poděkoval všem filatelistům, kteří mi pomáhali se zjišťováním informací o jednotlivých časopisech a věnovali spoustu svého volného času na přípravu této bibliografie. Všem jim mnohokráte děkuji!!!

LUBOR KUNC 

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý, Česko
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 05.01.2004
ISSN 1211-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA