Inet since 17.05.1999
Last edit:  22.12.2007

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2007


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

POŠTOVNÍ POPLATKY NA BALÍKOVÝCH PRŮVODKÁCH

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (15)

         
       

Balíkové průvodky sloužily jako doklad doprovázející balíkovou zásilku, na který se zaznamenávaly potřebné údaje o zásilce, odesílateli, příjemci i provedených poštovních úkonech, a na kterém též byly zúčtovány různé poštovní poplatky (známkami, v hotovosti atd.).

Šlo o jednodílné poštovní formuláře o rozměru cca 180x125 mm, vytištěné na tuhém papíru. Přední strana měla tři části. Do střední části se zapisovala adresa příjemce, údaje o zásilce (např. cena a druh zboží) a údaje pošty související se zásilkou. Pravá část sloužila k úhradě vylepením výplatních známek, či záznamem při platbě v hotovosti. Levou část pak tvořil ústřižek pro adresáta s uvedením adresy odesílatele a poštovním razítkem. Přední strana byla opatřena kolkem, jímž byla zúčtována „přepravní“ daň. Na zadní straně průvodky byl prostor pro potvrzení převzetí zásilky adresátem a místa pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky.

Balíkové průvodky byly určeny k zasílání balíkových zásilek ve vnitrostátním a mezinárodním poštovním styku. Na přední straně průvodky vyplnil odesílatel adresu příjemce i odesílatele, druh balíku a jeho obsah a případně i jeho cenu. Poštovní úředník nalepil na průvodku balíkovou nálepku s názvem odesílací pošty a číslem balíku, zapsal na ní ověřenou hmotnost zásilky a v pravé části průvodky provedl záznam o úhradě poštovného nalepením známek či zápisem při platbě v hotovosti. Poté balík spolu s průvodkou předal k další přepravě. Jako stvrzenku o podání balíku obdržel odesílatel potvrzený podací lístek. Dodací pošta vydala zásilku adresátovi oproti potvrzení (podpis) převzetí balíku na zadní straně průvodky. Balík mu byl předán i s levým ústřižkem průvodky, který mohl použít např. při reklamaci. Zbylé dva díly průvodky zůstaly archivovány na dodací poště.

Z popisu způsobu použití průvodek je zřejmé, že se celé balíkové průvodky zachovaly jen výjimečně, a to když nemohl být balík adresátovi doručen nebo když jej odmítl převzít. Taková zásilka se vracela zpět na podací poštu, která balík vrátila odesílateli a kompletní průvodku archivovala pro potřeby zúčtování a případné reklamace.

         
        Poštovní poplatky za balíkové zásilky:

I. Poplatky vybírané při podání zásilky

Výplatné

Výše výplatného se vypočítávala podle hmotnosti balíkové zásilky a podle místa určení buď v tuzemsku nebo do zahraničí. Výplatné bylo na balíkové průvodce zúčtováno výplatními známkami v době od 28. 10. 1919 (I. TO) do 14. 5. 1921 (konec IVb. TO). Následně byly vypláceny v hotovosti po celou dobu trvání první republiky.

Příplatky za udanou cenu

Balík bylo možno podat bez udané ceny nebo s udanou cenou. Za udanou cenu se od II. TO platil základní příplatek (v I. TO se neplatil) a z výše udané ceny se vypočítávalo pojistné. Příplatky za udanou cenu byly na balíkové průvodce zúčtovány výplatními známkami společně s výplatným v době od 28. 10. 1919 (I. TO) do 14. 5. 1921 (konec IVb. TO). Následně byly vypláceny v hotovosti po celou dobu trvání první republiky.

Příplatky za zacházení

Příplatek za doručenku

Doručenka (též Rückschein, návratka, zpáteční lístek) byl tiskopis, který se vracel zpět odesílateli s potvrzením o doručení zásilky. Příplatek byl na balíkové průvodce zúčtován výplatní známkou společně s výplatným v době od 28. 10. 1919 (I. TO) do 14. 5. 1921 (konec IVb. TO). Následně byly vypláceny v hotovosti po celou dobu trvání první republiky.

Příplatek za pilnou (zrychlenou) přepravu

Balík byl na dané trati přepraven nejrychlejším prostředkem. Příplatek byl na balíkové průvodce zúčtován výplatní známkou společně s výplatným v době od 28. 10. 1919 (I. TO) do 14. 5. 1921 (konec IVb. TO). Následně byly vypláceny v hotovosti po celou dobu trvání první republiky.

Příplatek za spěšné doručení

Příplatek za doručení adresátovi mimo pravidelnou obchůzku. Sazby se lišily pro užší a širší doručovací okruh a pro případné doručení v noci (v VI. TO). Příplatek byl po celou dobu trvání první republiky zúčtován na balíkové průvodce výplatními známkami.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Rakouská balíková průvodka odeslaná z pošty Kolín 28. 10. 1918 pilně a spěšně do Těšína. Poplatky při podání zásilky uhrazeny rakouskými výplatními známkami 2 K Státní znak a 2x 60h Státní znak použitými jako československé předběžné. Na zadní straně příchozí razítko Těšín 30. 10. 1918. Sazba za balíkovou zásilku v I. TO činila 1 K za hmotnost do 5kg, 1,20 K příplatek za pilné zacházení, 1 K příplatek za spěšné zacházení, tj. celkem 3,20 K.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Československá balíková průvodka odeslaná spěšně z pošty Dašice v Čechách 5. 12. 1935 do Jaroměře, příchozí razítko Jaroměř 6. 12. 1935. Poplatky při podání uhrazeny v hotovosti s výjimkou příplatku za spěšné zacházení, který byl zúčtován čs. výplatní známkou 1 Kč Portréty.
         
       

Neskladné balíkové zásilky

Povinný příplatek za balíky atypických tvarů (některý z rozměrů přesahoval určenou hranici) či obsahu (tekutiny, zápalné látky, živá zvířata, atp.). Příplatek byl na balíkové průvodce zúčtován výplatní známkou společně s výplatným v době od 28. 10. 1919 (I. TO) do 14. 5. 1921 (konec IVb. TO). Následně byly vypláceny v hotovosti po celou dobu trvání první republiky.

II. Poplatky vybírané při dodání zásilky

Doručné

Poplatek za doručení balíkové zásilky (limitované ceny a hmotnosti) až na udanou adresu. Výše poplatku závisela na parametrech zásilky (cena, hmotnost) a v I. až III. TO také na počtu obyvatel místa, kam byla zásilka adresována. Doručné bylo zúčtováno doplatními známkami (cca od roku 1928 h hotovosti) vylepenými na zadní stranu balíkové průvodky nebo na poštovním tiskopisu (doručovací karta) pro hromadné zúčtování doručného.

Návěstné

Pokud balíková zásilka nemohla být doručena na udanou adresu (adresát nezastižen, vyšší hmotnost či cena zásilky) zůstala uložena na poště a tato skutečnost byla oznámena adresátovi písemně na poštovním tiskopisu č.342 Návěstní a dodací lístek (také Návěstka, Avízo). Za jeho vystavení a doručení platil adresát poplatek zúčtovaný doplatní známkou přímo na tiskopisu nebo na zadní straně balíkové průvodky.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

       

Rakouský tiskopis „Návěstný a dodací lístek“ vystavený na poště Svitavy 25. 1. 1919, oznamující, že na poště je uložena zásilka s cenou 3000,- K. Návěstné uhrazeno rakouskou doplatní známkou 5h Malé číslice.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Mezinárodní balíková průvodka, použitá pro vnitrostátní přepravu, odeslaná ze Šaštína (Selmeczbánya) 27. 6. 1919 do Lomu u Mostu. Frankováno známkami 100h a 2x 20h Hradčany. Na zadní straně návěstné vyplaceno doplatní známkou 10h Ornamenty a příchozí razítko Lom u Mostu (Bruch in Böhmen) 1. 7. 1919.
         
        Poplatky za celní vyřízení balíkových zásilek ze zahraničí *

Veškeré balíky adresované do a došlé z ciziny byly podrobeny celnímu řízení. Při podání balíku do ciziny si musel celní náležitosti vybavit sám odesílatel a celní doklady musely být přiloženy k zásilce. Při doručení zásilky z ciziny mohl adresáta při celním řízení zastupovat určený poštovní úřad, který pak od adresáta vybíral poplatky jako celné, statistický poplatek, atp. Pokud adresát celní řízení absolvoval sám, vybírala pošta od něj přenosné (za odnesení zásilky na celní úřad), návěstné (za oznámení této zásilky příjemci) a statistický poplatek. Poplatky byly zúčtovány doplatními známkami přímo na zásilku nebo na zadní stranu balíkové průvodky. 

*) Problematika těchto poplatků je značně složitá a je uvedena v dobových celních a poštovních předpisech.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Náhradní poštovní průvodka vystavená na poště Praha 17. 1. 1936 k balíkové zásilce z USA do Děčína. Na zadní straně příchozí razítko Děčín 17. 1. 1936 a razítko Celního úřadu v Podmoklech - Děčíně 20. 1. 1936 a razítko Bez cla. Poplatky za celní řízení  – 50h přenosné, 40h návěstné, 20h statistický poplatek, tj. celkem 1,10 Kč zúčtovány československými doplatními známkami 10h a 1 Kč Doplatní – definitivní vydání.
         
        Kusovné

Poplatek za úschovu a přichystání balíkových zásilek pokud si příjemce vyhradil, že nechce balíky doručit, ale osobně odnášet z pošty. Způsob úhrady není zcela jasný, od poloviny 30. let byla předepsána úhrada v hotovosti.

Úložné (Úschovné)

Tento poplatek účtovala dodací pošta za balíkové zásilky adresované buď na poste restante nebo za oznámené balíky nevyzvednuté v předepsaných lhůtách (5 respektive 10 dnů). Způsob úhrady není zcela jasný, od poloviny 30. let byla předepsána úhrada v hotovosti. Poplatek byl počítán za každý balík a den uložení.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Rakouská balíková průvodka k balíkové zásilce přepravené v poštovním pytli viz nálepka B, s udanou cenou 300 K, odeslaná z pošty Jablonec nad Nisou 8. 12. 1918 do Prahy, dosíláno. Frankovaná rakouskými výplatními známkami 90h Znak a 20h Karel. Sazba v I. TO činila 1 K výplatného za hmotnost do 5kg, pojistné (příplatek za udanou cenu) 10h, tj. celkem 1,10 K. Zásilka zůstala uložena na poště Praha 14 pět dnů viz poznámka na zadní straně průvodky a data na poštovních razítkách – doručeno 11. 12. 1918,  vyzvednuto 16. 12. 1918. Dle našeho názoru je na této průvodce zúčtováno kusovné a úložné celkem 60h souhrnně za dva balíky. Kusovné v hotovosti 2x 5h = 10h viz poznámka na přední straně průvodky vpravo, úložné 2x5dnůx5h = 50h známkami (provizorně výplatními jako doplatní, přetisk PORTO).
         
       

Literatura:

Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
Jaroslav Pšenička – Poštovní služba výkonná, Praha 1910
Věstníky ministerstva pošt a telegrafů
E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm
jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999