English version

 

German version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


BUDOVÁNÍ JEDNORÁMOVÝCH EXPONÁTů 

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů  


   Z experimentálních soutěžních tříd, které propaguje FIP v rámci nových směrů filatelistického výstavnictví, nejvíce zaujaly naše vystavovatele jednorámové exponáty. Poprvé byly veřejnosti představeny na výstavě PREMIÉRA PŘÍBRAM 2002, úspěšně si vedly i na výstavě OSTROPA 2003 Jihlava. A právě na ní zazněla výtka vystavovatelů na adresu komise jurymanů SČF, že se příliš zabývá otázkami hodnocení jednorázových exponátů a zanedbává problematiku jejich tvorby. následující řádky by měly alespoň částečně odstranit výše zmíněný nedostatek.

Pojetí jednorámových exponátů ve světě není zatím jednotné. Zatímco filatelistické svazy německy mluvících zemí umožňují pod heslem Zúčastnit se je důležitější než zvítězit začínajícím vystavovatelům formou jednorámových exponátů prezentaci zajímavých témat ze své sbírky, získat rady k cílenému budování exponátu a sesbírat první zkušenosti ve filatelistické soutěži, považují jiné filatelistické svazy jednorámové exponáty za ucelené výstavní předměty nově vzniklé soutěžní třídy. Názory druhé skupiny sdílí i Svaz českých filatelistů.

Podstatou jednorámového exponátu je rozvinutá prezentace úzkého subjektu vybrané filatelistické oblasti, zpracovaného ve své úplnosti pouze na ploše 1 m2 (tj. 16 listů). Zpracovávaný subjekt musí být jasně definován, přesně vymezen a musí mít snadno sledovaný záměr. Vybírá se z oblasti tradiční filatelie, poštovní historie, celin, aerofilatelie, astrofilatelie, tematické i fiskální filatelie a maximafilatelie.

Soutěžní exponát se skládá pouze z vhodného filatelistického materiálu. Za vhodný filatelistický materiál se považuje materiál, který byl oficiálními poštovními institucemi nebo jinými řádně pověřenými či zplnomocněnými orgány vydán k zabezpečení poštovní služby nebo jiného poštovního provozu, připravován k vydání nebo vznikl v průběhu přípravy k vydání, případně byl použitý jako výplatné na celistvosti. nefilatelistický materiál není přípustný. Tím se jednorámový exponát výrazně odlišuje od exponátů otevřené třídy.

Jak již bylo zdůrazněno, základem jednorámového exponátu je jasný, pečlivě zpracovaný plán, ze kterého je patrný záměr vystavovatele a jeho osobní filatelistický, případně tematický výzkum. Musí být proveden tak, aby jeho struktura a členění byly zcela jasné a pochopitelné. Za účelný se považuje plán zpracovaný v podobě hesel, seřazených v logicky návazném sledu, podle potřeby sestavených do kapitol a podkapitol a očíslovaných desetinným tříděním, srovnatelným např. s učebnicemi. Praxe prokázala, že systém tří čísel je postačující. Nepřesně či rozvláčně formulovaná hesla, jakož i nahrazení plánu literárním popisem nebo všeobecným úvodem vždy negativně ovlivní výsledné hodnocení exponátu. Za závadné se považují i obecné názvy kapitol (např. Různé způsoby použití známky..., Ostatní technologie aj.), neboť svědčí o nedostatečných odborných znalostech vystavovatele.

Vhodným objektem jednorámových exponátů je zpracování např. jediné známkové, celinové či fiskální emise, jednoho poštovního spoje, kosmického letu, velmi úzkého tématu apod. Jde tedy o exponáty, jež nedávají jejich tvůrcům možnost rozvinout je na ploše pěti výstavních rámů. Exponáty, vybudované náhodným výběrem filatelistického z rozsáhlé sbírky, případně vzniklé výběrem jednoho rámu ze specializovaného či studijního vícerámového exponátu, nejsou jednorámovými exponáty v pravém slova smyslu a v budoucnu nezískají kvalifikaci pro výstavy vyšších kategorií.

Název exponátu musí co nejpřesněji vyjadřovat obsah vystaveného exponátu, vyjádřený jeho záměrem (plánem). Nejvhodnější exponát tvoří stručné  heslovité vyjádření záměru exponátu (např. Bezpečné silnice, Kolky císařské emise 1875-77), tzv. sousloví, nebo jednoznačné či odborné termíny (Dechové nástroje vícehlasé, Koksárenství). K nevhodným titulům se řadí názvy všeobecné (např. Významní komponisté různých epoch dějin, Československo 1945-1992), nepřesně vyjadřující záměr exponátu (Ukázky z ...) a názvy, do nichž se promítá filatelistické doložení záměru exponátu (Chirurgové a filatelie, Básnící na polských celinách aj.).

Jednorámový exponát se zpracovává podle platných pravidel příslušné klasické výstavní třídy. Název exponátu a jeho záměr, společně s jménem vystavovatele, tvoří povinný obsah prvního z šestnácti vystavených listů. Na zbývajících patnácti listech vystavovatel prezentuje filatelistický materiál v souladu se zvoleným plánem. Vystavený materiál se doplňuje stručným a výstižným textem. U materiálu, jehož zařazení není bezprostředně zřejmé, se může vyskytovat krátký vysvětlující text. Stejně postupuje vystavovatel, chce-li zdůraznit zvlášť významný objev.

Exponát se buduje na listech formátu A4, zpravidla bílých či světlých barevných odstínů, které neodpoutávají pozornost od vystaveného materiálu. Způsob upevňování materiálů a jeho rámování si volí vystavovatel, vyžaduje se však, aby byl jednotně dodržen v celém exponátu. Obdobně postupuje při psaní titulů i textů. Listy by neměly být přeplněné materiálem ani příliš prázdné.

FIP doposud neschválila oborový řád a směrnici pro hodnocení jednorámových exponátů. Na výstavách pořádaných SČF proto hodnotí jury jednorámové exponáty podle nizozemského modelu, aplikovaného na výstavě AMPHILEX 2002, které je založeno na čtyřiceti bodové stupnici a udělování drahokamů místo výstavních medailí. Podle počtu přidělených bodů získávají jednorámové exponáty diamant (34-40 bodů), rubín (27-33 bodů), smaragd (20-26 bodů) nebo diplom (do 19 bodů). Nejlepší exponáty mohou získat věcné ceny i blahopřání jury.

Nizozemský model hodnotí jednorámové exponáty (tematické i netematické) shodně podle pěti základních kritérií: titul, plán - rozsah a rozvoj tématu - znalosti a výzkum - obstarávání a vzácnost - úprava. V prvním kritériu leduje zřetelnost názvu, přesné vymezení plánu exponátu a jejich vzájemnou vazbu. Druhé kritérium posuzuje přesné dodržení zveřejněného plánu exponátu, originalitu zvoleného subjektu, vhodnost a správnost zpracování vystaveného materiálu se hodnotí podle platných směrnic pro hodnocení exponátů příslušné soutěžní výstavní třídy. Kritérium úpravy přihlíží ke všem hlediskům estetického pojetí exponátu, včetně působivého vzhledu a přehlednosti zpracování.

Teorie tv orby a hodnocení jednorámových exponátů se budou - stejně jako ostatní obory lidské činnosti - dále rozvíjet. Zkušenosti z uplynulých výstav prokázaly, že jednorámové exponáty již mají své oprávněné místo ve filatelistickém výstavnictví. těch, kteří v něm hledali únikovou cestu v tvorbě exponátů podle zásady za méně práce a znalostí co nejvyšší ohodnocení, výrazně ubývá. Snad i těch několik řádků přispěje ke vzniku nových a ke zkvalitnění  stávajících jednorámových exponátů.

 

WALTER MÜLLER 

 

      

PROFILY:

Filip de Ferrari

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ  
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari   

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA