MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Svaz českých filatelistů 

 


  Při pročítání i hlubším studiu specializovaných katalogů známek Československa z období 1918 až 1939 a současně aukčních katalogů různých našich filatelistických firem zjišťujeme, že ceny známek, zvláště známek mírné nebo hlubší specializace, nejsou úměrné ve svém vzájemném vztahu a hlavně výskytu jejich množství. Dřívější katalogy, pokud nebylo možné cenu stanovit, informovaly o existenci dané známky poznámkou nebo pomlčkou ( – , případně –.–) bez udání ceny. V celé řadě takových případů však vydavatel katalogu nebo obchodník cenu stanovil více méně hrubým odhadem.

Dnes již máme řadu možností jak cenu stanovit, například podle průměrného odhadu, který lze získat z výsledků většiny aukcí poštovních známek a celistvostí.

V tomto příspěvku, se pokusím upozornit na některé nedostatky či nesrovnalosti při cenovém odhadu některých zvláště vybraných známkových exemplářů, které jsou z hlediska sběratelského vysoce zajímavé a na filatelistickém trhu je můžeme vidě spíše sporadicky, ba o některých můžeme říci, že nejsou k vidění vůbec.

Je třeba též konstatovat, že ocenění celé řady známek nebo celistvostí není ve srovnání s jinými exempláři správně ani logicky ohodnoceno cenovým záznamem v katalozích nebo aukčních katalozích. Oceňovat totiž známky a jejich různé odchylky, které se na filatelistickém trhu velmi málo objevují, je nepochybně značný problém.

Obraťme tedy pozornost na známky, kterém jsou předmětem našeho sběratelského zájmu a začněme prvními známkami emise Hradčany. U známek nezoubkovaných, v naprosté většině případů neupotřebených, zvláště 20 h červené, je dobré si všimnout určitého nepoměru ceny známky I. typu (s otevřenou spirálou) a II. typu (se zavřenou spirálou). Ze známých údajů je zřejmé, že nezoubkovaných známek bylo vydáno 10 tisíc kusů, tedy celkem 100 tiskových listů ve dvou deskách. Pouze první deska měla dvě známky I. typu. Znamená to tedy, že se mohlo vyskytnout celkem jen dvakrát padesát exemplářů, tedy celkem 100 kusů známek I. typu. Pokud jde o tak zvané spojené typy této hodnoty (myšleno spirálové spojené typy) objevují se na trhu naprosto ojediněle a dosahují závratných finančních částek, pohybujících se mezi 350 až 500 tisíci Kč. Domnívám se, že jejich výskyt se může pohybovat mezi deseti až patnácti exempláři. Jednotlivá známka I. typu se rovněž vyskytuje velmi vzácně, dle odhadu pouze mezi dvaceti až pětadvaceti exempláři. Přitom dosahovaná cena se pohybuje mezi desetinou až patnáctinou ceny spojeného spirálového typu. Podobně je tomu u příčkového II. typu této nezoubkované známky, kde ovšem je výskyt tohoto příčkového II. typu v počtu šesti a jednoho podtypu podstatně vyšší, ale cenové hodnocení spojených příčkových typů i jednotlivých exemplářů je velmi často hluboce podhodnoceno. Přitom na trhu nebo v exponátech vystavovatelů bylo dosud možno vidět čtyři exempláře spojených příčkových typů a asi deset až patnáct jednotlivých příčkových II. typů. Je tedy zřejmé, že stanovení cen spojených příčkových II. typů i jednotlivých známek příčkového II. typu je i v tomto případě rovněž dosti problematické.

Totéž pak platí o některých dalších hodnotách známek Hradčany. Jako příklad uvedu hodnotu 25 h fialovou se zoubkováním ŘZ 13 3/4:10 3/4 (11H), kde tato hodnota ve spojeném spirálovém typu je známa pouze v několika málo exemplářích (odhadem asi v pěti) a jednotlivý exemplář I. typu jsem dosud viděl pouze dvakrát.

Podobně u hodnoty 500 h hnědé (neupotřebené) jsou známy pouze u jedné ze dvou tiskových desek jen dvě známky I. typu, které mohou tvořit tak zvaný spojený spirálový typ. Dosud je zaznamenána existence celkem sedmi exemplářů spojených typů. Dosahovaná cena se pohybuje mezi 400 až 500 tisíci Kč. Jednotlivé neupotřebené exempláře I. typu (32. nebo 35 ZP) se vyskytují rovněž sporadicky a dosahovaná cena je vždy neúměrně nízká. Činí jen asi desetinu ceny spojeného typu.

Takto lze posuzovat i další jednotlivé hodnoty tohoto vydání Hradčan s různým druhem zoubkování, a to u spojených spirálových typů i spojených příčkových typů i jejich jednotlivých známek, zvláště pak známek I. spirálového typu i příčkového II. typu. Příkladem může být i známka 25 h fialová (11A) se zoubkováním hřebenovým HZ 13 3/4:13 1/2, kde dosahovaný poměr cen známek I. typu a spojeného spirálového typu (11A STs) je neúměrný, zvláště vyskytují-li se jednotlivé neupotřebené známky naprosto ojediněle a spojený spirálový typ patří mezi největší vzácnosti (dosud jsou známky pouze tři nebo čtyři neupotřebené exempláře). Také výjimečná zoubkování u známky 15 h cihlově červené (I – ŘZ 13 3/4:11 1/2 +10 3/4 a 30 h světle fialové (J – HZ 11 3/4+11 1/2 a K – HZ 11 1/2 + ŘZ 13 3/4) nejsou všeobecně hodnocena dle vzácnosti skutečného výskytu. Tyto známky lze spatřit i na aukcích zcela výjimečně. Jednotlivé exempláře patří mezi vzácnosti nejvyššího stupně.


Obr. 1 - 20 h červená, čtyřblok se spojenými spirálovými typy, klikněte na náhled


Obr. 2 - 20 h červená, I. typ – otevřená spirála na 9. ZP, klikněte na náhled


Obr. 3 - 20 h červená, nezoubkovaný čtyřblok, spojený příčkový typ (61. ZP), klikněte na náhled


Obr. 4 - 20 h červená, nezoubkovaná, II. typ příčky (74. ZP), klikněte na náhled


Obr. 5 - 25 h fialová, dvoupáska, spojené spirálové typy, hřebenové zoubkování HZ 13 3/4:13 1/2, klikněte na náhled


Obr. 6 - 500 h hnědá, spojené spirálové typy (I. typ na 32. ZP), klikněte na náhled


Obr. 7 - 500 h hnědá, svislá třípáska, spojené spirálové typy (I. typ na 35. ZP) s příčkovým II. typem na 15. ZP, klikněte na náhled


Obr. 8 - 30h světle fialová, osmiblok s hřebenovým zoubkováním HZ 11 3/4, kde ve spodní vodorovné řadě je zoubkování řádkové ŘZ 13 3/4 (kat. č. 13 K), klikněte na náhled

Letecké - první, druhé a třetí vydání (1920, 1922 a 1930)

V prvé řadě je třeba si všimnout některých tzv. specialit, zejména tří hodnot 14 Kč/200 h, 24 Kč/500 h a 28 Kč/1000h s převráceným přetiskem, a to hlavně u nezoubkovaných exemplářů, kde cenové záznamy v katalozích i ceny dosahované na aukcích jsou poměrně nízké. Totéž se týká známek 24 Kč/1000 h s převráceným přetiskem u obou druhů zoubkování, a to ŘZ 13 3/4 a HZ 13 3/4:13 1/2. Oba tyto druhy jsou, vzhledem k dosti vzácnému výskytu, značně cenově podhodnoceny. U hodnoty 24 Kč/500 h rozlišujeme tzv. spirálové typy – I. typ otevřená spirála u 2. tiskové desky na 32. a 35. ZP a nově II. příčkový typ na 2. ZP a 15. ZP a II. příčkový podtyp na 46. ZP.

Samostatné I. typy (32. a 35. ZP) patří mezi ojediněle se vyskytující a u nezoubkovaných známek představují velkou filatelistickou vzácnost. U známky zoubkované ŘZ 13 3/4 je dosud známo pouze několik exemplářů, které jsou cenovými záznamy velmi podceněny. Exemplář této hodnoty se zoubkováním HZ 13 3/4:13 1/2 dosud nebyl nalezen. Spojené typy patří samozřejmě mezi velké vzácnosti, jejich cenové hodnocení je přibližně správné, i když v poslední době bylo na aukcích dosaženo podstatně vyšších cen. Podobně je tomu u II. příčkových typů i podtypu. Jejich cenové záznamy nedosahují správné výše. Je třeba poznamenat, že s II. příčkovým typem je poněkud více známo těchto exemplářů nezoubkovaných než zoubkovaných. Cenové záznamy spojených příčkových typů jsou v tomto případě přibližně správné.

Ze zkusmých tisků je třeba se zmínit o jednom, poměrně zřídka se vyskytujícím, a to 28 Kč/20 h červené, nezoubkované. Jeho ocenění je také nízké. Je třeba upozornit, že je dosud je znám pouze jediný exemplář I. typu (otevřená spirála). Katalogy tuto skutečnost dosud neuvádějí, cenový záznam tedy chybí a na filatelistickém trhu a na aukcích se známka tohoto druhu dosud v nabídce nevyskytla.

Z druhé letecké emise představované také třemi známkami, které byly vydány po snížení leteckých příplatků, patří k dosti nedoceňovaným známky s převráceným přetiskem. Mimo dvou hodnot, nejnižší 50/100 h zelené a 100/200 h fialové, je to zejména hodnota 250/400 h šedohnědá, která se vyskytuje na filatelistickém trhu opravdu velmi zřídka. Vzácnost těchto tří hodnot není v katalozích dosti správně oceňována. Další vzácná známka 250/400 h šedohnědá s černým přetiskem je ceněna poměrně dosti vysoko, i když dodnes není známo, zda se jedná o zkusmý tisk nebo chybotisk v barvě přetisku. Při naprosté vzácnosti výskytu (dosud je známo pouze několik málo exemplářů) je hodnocení této známky nižší než by si zasloužila. U třetí letecké emise již definitivního vydání je třeba si všimnout oceňování pouze dvou známek, a to 5 Kč světle hnědé se zoubkováním ŘZ 12 1/4 a 20 Kč šedomodré se zoubkováním ŘZ 13 3/4:12 1/4. I když obě známky mají zdánlivě správné cenové hodnocení v katalozích a dosahují podobných cen na filatelistických aukcích, je zřejmé, že vzhledem k jiným známkám, které nacházíme v tomto malém počtu, jsou rovněž cenově podhodnoceny. Při jejich skutečné vzácnosti by ocenění mělo být o několik desítek procent vyšší.


 Obr. 9 - 28 Kč/1000 h fialová, převrácený přetisk, ŘZ 13 3/4, klikněte na náhled


 
Obr. 10 - 28 Kč/1000 h fialová, převrácený přetisk HZ 13 3/4:13 1/2, klikněte na náhled


 Obr. 11 - 24/500 h hnědá, nezoubkovaná, I. typ – otevřená spirála (35. ZP), klikněte na náhled


 Obr. 12 - 24/500 h hnědá, ŘZ 13 3/4, I. typ – otevřená spirála (32. ZP), klikněte na náhled


 Obr. 13 - 28 Kč/20 h červená, nezoubkovaná, zkusmý tisk, černý přetisk, I. typ – otevřená spirála (34. ZP). Dosud je znám pouze tento jediný exemplář, klikněte na náhled


 Obr. 14 - 24 Kč/500 h hnědá, nezoubkovaný čtyřblok, spojené spirálové typy (I. typ – 32. ZP), klikněte na náhled


 O
br. 15 - 24 Kč/500 h hnědá, ŘZ 13 3/4, spojené spirálové typy (I. typ – 35. ZP), klikněte na náhled


 
Obr. 16 - Série leteckých známek z r. 1922 s převráceným přetiskem, klikněte na náhled


 Obr. 17 - 250/400 h šedohnědá, černý přetisk, klikněte na náhled


 
Obr. 18 - 5 Kč světle hnědá, okrajová dvoupáska, ŘZ 12 1/4, klikněte na náhled


 Obr. 19 - 20 Kč šedofialová, rohový exemplář, ŘZ 13 3/4:12 1/4, klikněte na náhled

ING. JAN KARÁSEK 
Přetištěno z časopisu © MERKUR REVUE

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 26.12.2003
ISSN 1211-8945
© 1999-2003 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA
 

 

 

NAVRCHOLU.cz