MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:


English versionGerman version

       


SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů, PRAHA
http://www.japhila.cz/scf 


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VÍDNI

 

Reklama:

Svaz českých filatelistů  

 

  Každoročně v listopadu pořádá Svaz rakouských filatelistických spolků Den otevřených dveří ve Vídni, který slouží k prezentaci činnosti tohoto Svazu a současně je zde prezentována i některá pošta a filatelisté ze sousedních zemí.

Letošního roku byla k účasti na Dni otevřených dveří 7. - 9. 11. 2003 pozvána Česká pošta, s.p. a Svaz českých filatelistů.

Oficiální delegace SČF byla jmenována ve složení: MUDr. Bedřich Helm - vedoucí delegace, ing. Pavel Pittermann, Karel Pech, Dr. Zdeněk Okáč. Ing. Walter Müller se omluvil.

Členové delegace SČF se celé akce zúčastnili na vlastní náklady, tj. hradili si dopravu do místa konání a zpět a též hradili jedno ubytování v hotelu Johann Strauss. Den otevřených dveří proběhl ve svazových prostorách Svazu rakouských filatelistických spolků na Getreidemarkt 1 ve Vídni; tyto prostory jsou dostatečně rozsáhlé a zaujímají prakticky celé první patro starého secesního domu v centru Vídně. Součástí prostor je velká knihovna, dále velká zasedací místnost a řada kanceláří, která slouží pro činnost Svazu včetně kanceláře sekretáře, sekretariátu, předsedy a kanceláře mládežnické filatelie.  

    
Kašet "Češi jsou hosty" a příležitostné strojové propagační razítko (oba ukázkovými materiály například pro exponát Bohemika)
klikněte na náhled

Součástí Dne otevřených dveří kromě malé a spíše informativní výstavky mládežnického exponátu byla především účast rakouské poštovní správy, která ke Dni otevřených dveří vydala příležitostné razítko a během konání Dne otevřených dveří prodávala i známky a celiny rakouské pošty.

Velice významnou byla účast České pošty, s.p., která byla prezentována celkem 4 lidmi a prodejním stánkem. Díky dopisu ing. Špačka z České pošty, který byl odeslán v počtu 8.000 ks jednotlivě na členy rakouských filatelistických spolků ve Vídni a okolí byl o prodejní stánek České pošty eminentní zájem, především v sobotních dopoledních hodinách, kdy došlo též maximum návštěvníků. Trvale se před stánkem České pošty tvořily fronty zájemců a soudím, že i prodejnost byla velmi vysoká.

Na výstavě se dále zúčastnila poštovní správa OSN ve Vídni, kde zájem byl o něco menší než o stánek České pošty. Prodejní stánky doplňovala pak nabídka filatelistického nakladatelství Polishensky z Vídně, která nabízela svoji starší filatelistickou literaturu, jakož i připravované novinky, které v předplatném nabízí s mírnou slevou vůči definitivní ceně publikací na trhu.

Ne nevýznamnou složkou výstavy byl informační stánek SČF, který byl SČF poskytnut. Jeho poměrně velké prostory byly využity jednak k informační činnosti o SČF, dále byly prostory použity k poradenské a expertní činnosti ing. Pavla Pittermanna jakožto zástupce komise expertů SČF, poslední část informačního stánku věnoval ing. Zdeněk Okáč propagaci výstavy Brno 2005. V informační části stánku SČF působil především Karel Pech, který kromě informační činnosti prodával i materiály, které byly k prodeji určeny ze strany SČF a ze strany organizátorů jihlavské výstavy OSTROPA 2003.

Slavnostní zahájení celé akce proběhlo od 18 hodin v pátek 7.11.2003, přičemž oficiální zahájení výstavy provedl předseda Svazu rakouských filatelistických spolků pan Bober, dále hovořil zástupce České pošty ing. Marián Pavlíček z Brna, proslov byl umožněn i zástupci SČF (MUDr. Helm) a zástupkyni velvyslanectví České republiky ve Vídni, kterou byla paní Jiřina Hůlková, sekretářka obchodního oddělení. Původně pozvaný velvyslanec ČR pan Gruša se akce z rodinných důvodů nemohl zúčastnit, jeho zástupce velvyslanecký rada pan Čistecký onemocněl, takže zastoupení tvořila výše jmenovaná sekretářka.

V projevu vedoucího delegace SČF, který byl koncipován předsedou SČF ing. Lumírem Brendlem, který měl být původně vedoucím delegace, avšak ze zdravotních důvodů se akce nemohl zúčastnit, byla především vyzdvihnuta vazba o společné poštovní historii Rakouska a České republiky. Součástí projevu bylo poděkování za umožnění účasti na Dni otevřených dveří ve Vídni, což bylo pokračováním zásadního jednání o prohloubení spolupráce mezi SČF a Svazem rakouských filatelistických spolků z prvního setkání v Jihlavě při výstavě OSTROPA 2003. Projev obsahoval i pozvání na velkou evropskou mezinárodní výstavu Brno 2005. I ze strany SČF bude nadále věnována pozornost rozvíjení přátelských kontaktů, jejímž prvním dokladem by měla být i účast českých filatelistů na květnové výstavě v Klosterneuburgu u Vídně. Bylo poukázáno na význam rozvoje spolupráce při součinnosti velvyslanectví ČR ve Vídni a Rakouska v Praze.

Během 8. 11. 2003 proběhlo oficiální jednání mezi předsedou Svazu rakouských filatelistických spolků panem Boberem a vedoucím delegace SČF MUDr. Helmem, který se schůzky zúčastnil spolu s ing. Pavlem Pittermannem, který měl za úkol projednat některé body, kterému byly uloženy výkonným výborem SČF.

Během jednání se dospělo k následujícím závěrům:
1.   účast na výstavě v Klosterneuburgu v květnu 2004 bude umožněna asi 5 - 6 exponátům českých filatelistů,
2.   každoročně se v Rakousku koná výstava, která je zaměřena na moderní filatelii, tj. období po r. 1945. Ze strany SČF byl projeven zájem o účast na těchto výstavách už jen proto, že umožní prezentaci materiálu Československa po r. 1945, event. i materiálů z České republiky, vzdálenost Rakouska od měst v ČR je velmi výhodná, existuje i možnost využít těchto výstav jako kvalifikačních výstav pro sběratele a vystavovatele z ČR,
3.   SČF a Česká pošta byli pozváni k účasti na 11. odborných trzích pro filatelii a numismatiku s výstavou ve třídě I., která proběhne 10.-12.6.2005 v Grazu. SČF by měl na této výstavě zajistit účast českých exponátů, avšak je zájem i o další materiály z oblasti numismatiky a faleristiky.

Řada dalších neoficiálních rozhovorů proběhla v rámci osobních kontaktů jednotlivých členů delegace s vedoucími funkcionáři Svazu rakouských filatelistických spolků, z těchto rozhovorů je třeba vyzvednout především zájem ze strany SČF na účasti na školicích akcích rakouských jurymanů, které jsou pořádány ve spolupráci s filatelistickými svazy z Rakouska, Švýcarska a Holandska. Poslední setkání, jehož se účastnil v Seewalchenu v r. 2002 MUDr. Bedřich Helm, přineslo řadu poznatků především z oblasti jurování moderních exponátů a exponátů jednorámových.

Při jednání se zástupkyní velvyslanectví ČR ve Vídni paní Hůlkovou byla doporučena užší spolupráce SČF s Českým domem ve Vídni, v jehož prostorách by bylo možno uskutečnit, tak jak vyplyne z dalšího jednání mezi SČF a Českým domem, propagační výstavu, která na doporučení pana Bobera by měla být zaměřena nejen na filatelii, ale i na další sběratelské oblasti a měla by být doplněna i kulturními akcemi, jako např. vystoupením některé české hudební skupiny či hudebního tělesa, dále je dle názoru členů delegace SČF možnost prezentace některých firem z oblasti potravinářství (plzeňský Prazdroj, jihomoravští vinaři apod.). Další rozpracování této činnosti záleží na přístupu vedení SČF. Prostory českého velvyslanectví ve Vídni zatím neposkytují dostatek místa proto, aby tam proběhla podobná akce.

Šéfredaktorem filatelistického odborného časopisu Die Briefmarke bylo navrhnuto, že v r. 2004 je v každém čtvrtletí možno uveřejnit článek, který by propagoval výstavu Brno 2005 s tím, že by měl mít širší než jen úzký filatelistický záběr. O této nabídce byl informován Dr. Okáč, který přislíbil další jednání a přípravu článku pro tento časopis. Členové delegace SČF došli k závěru, že by to byla vynikající propagace společně s možností pořádání podzimní akce v Českém domě ve Vídni pro prezentaci výstavy Brno 2005.

Během pobytu ve Vídni byli členové delegace SČF hosty rakouského svazu filatelistických spolků, takže jak oběd, tak i slavnostní večeře 8. 11. 2003 proběhly v režii Svazu rakouských filatelistických spolků. S ohledem na pracovní povinnosti některých členů delegace SČF bylo rozhodnuto, že účast bude ukončena po večeři 8. 11. 2003, takže členové delegace SČF odjížděli z Vídně ve 22,30 hodin přes Brno, Prahu a Plzeň do cílového místa bydliště vedoucího delegace MUDr. Bedřicha Helma v Klatovech.

Závěrem zprávy chci zdůraznit, že z hlediska Svazu rakouských filatelistických spolků byla návštěvě a práci delegace SČF na Dni otevřených dveří věnována velká pozornost, přijetí bylo skutečně upřímné a srdečné, takže se členové delegace SČF cítili během celé této akce velmi dobře. Kvitujeme s povděkem zájem rakouské strany o další spolupráci.

V Klatovech 21.11.2003

MUDr. BEDŘICH HELM
vedoucí delegace
SVAZ ČESKÝCH FILATELISTů 

 

      

 

 

PROFILY:

NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek
LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš   
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík   
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík   
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko   
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost   
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec  
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS   
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
Inet since 17.05.1999 
Last edit: 22.08.2004
ISSN 1212-8945
© 1999-2004 BRETISLAV JANIK
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz