Inet since 17.05.1999
Last edit:  26.01.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

POŠTOVNÍ zásilky S DOBÍRKOU

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (17)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

     

Podle platných poštovních předpisů převzatých po vyhlášení ČSR od rakouské
c. a k. pošty, musela být k balíkům zaslaným na dobírku, k cenným psaním s dobírkou do Uher a Řecka a k cenným psaním obsahujícím mince zasílaným do Švýcarska a na c.k. poštovní úřady v Turecku povinně přiložena dvoudílná dobírková průvodka, tvořená balíkovou průvodkou a poštovní poukázkou dobírkovou. Ostatní zásilky na dobírku mohly být odeslány bez průvodky a na rozdíl od dnešní doby také bez poukázky.

Jednodílné poštovní poukázky dobírkové

Jednodílné poštovní poukázky dobírkové jsou formuláře o rozměru cca 180 x 125 mm, vytištěné oboustranně na tuhém papíru. Přední strana poukázky měla tři části. Do střední se zapisovala adresa příjemce peněz, údaje o výši poukazované částky číslicemi i slovy a údaje pošty související se zásilkou (např. číslo zásilky, datum jejího podání, okresní razítko). Pravá část sloužila k úhradě poštovného nalepením výplatních známek. Levou část pak tvořil ústřižek (de facto stvrzenka) pro adresáta zásilky s uvedením adresy odesílatele, výše poukázané částky
a otiskem razítka podací pošty.

Na zadní straně poukázky byl prostor pro potvrzení převzetí zásilky adresátem
a místo pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky (obvykle návěstné či doručné).

Dobírkové poukázky rakouského původu pro tuzemsko byly na území ČSR používány v jazykových mutacích: německá, německo-česká, německo-polská, německo-polsko-ukrajinská a německo-polsko-rusínská, poukázky pro cizinu měly text německo-francouzský. Dobírkové poukázky rakouského původu pro cizinu a uherského původu pro tuzemsko nám nejsou známé. Dobírkové poukázky uherského původu pro cizinu byly zhotoveny v mutaci maďarsko-francouzské. Definitivní poukázky vydané čs. poštovní správou pro tuzemsko mají text český, česko-německý a slovenský, poukázky pro cizinu pak česko-francouzský.

Jednodílné poštovní poukázky dobírkové byly určeny k poukazování peněz za ty zásilky, zaslané na dobírku ve vnitrostátním i mezinárodním poštovním styku, které nemusely být vybaveny dvoudílnou dobírkovou průvodkou.

Tyto dobírkové poukázky vyhotovoval až poštovní úředník dodacího poštovního úřadu (tj. v místě adresáta dobírkové zásilky), a to až poté, co ji příjemce dobírky na poště převzal a dobírku v plné výši uhradil. Úředník vyplnil ve střední části přední strany formuláře adresu příjemce peněz za dobírku a poukazovanou částku sníženou o poukazné, v levé části pak adresu příjemce dobírky, datum
a místo podání. Poté na poukázce uhradil výplatními známkami poštovné (resp. zaúčtoval hotovostní platbu apod.) a poukázku zaslal zpět podací poště. Podací pošta vyplatila příjemci dovybrané částky poukázanou hotovost oproti potvrzení jejího převzetí (ve střední části zadní strany poukázky). Příjemce zároveň spolu s hotovostí obdržel i levý ústřižek poukázky, zbylé dva díly poukázky zůstaly archivovány na podací poště.

Z popisu zpracování a přepravy dobírkové peněžní poukázky je zřejmé, že se kompletní formuláře zachovaly jen zcela výjimečně, neboť odesílatel dobírky si své peníze téměř vždy převzal. Dochovat se mohla vlastně jen v případě, kdy nebylo možno peníze doručit nebo při ztrátě či poškození dobírkové poukázky
a vystavení náhradní, či při jiné mimořádné události (takové poukázky byly archivovány celé).

V tuzemsku bylo možno v I. – III. tarifním období poslat jednou poukázkou částku max. 1000 Kč. Teoreticky bylo možno dobírkovou poukázku zaslat i spěšně (expres), tj.s doručením mimo řádnou doručovací obchůzku, ale takové použití nám není známé. Zasílání peněz poukázkami do ciziny pak bylo vzhledem k složité poválečné situaci úředně zastaveno. Odesílatel sice mohl požádat o výjimku příslušný úřad, ten ji však uděloval jen sporadicky a ve zvláštních případech (např. vybraným institucím či firmám). Není proto divu, že z formulářů mezinárodních dobírkových poukázek se prakticky dochovaly jen ty použité nouzově v tuzemsku.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

       

Rakouská poštovní peněžní poukázka dobírková odeslaná z pošty Třinec (Trzynietz) 4. 12. 1918 (pod polskou správou) do Broumova. Frankovaná rakouskou výplatní známkou 25h Karel. Na zadní straně příchozí razítko Broumov (Braunau) 9. 12. 1918. Zadní strana poukázky je chybotisk, texty jsou německo-italské.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Uherská mezinárodní poštovní peněžní poukázka dobírková použitá v tuzemsku odeslaná z pošty Brezno (Breznobanya) 30. 1. 1919 do Slovenské Ľupče. Frankovaná uherskou výplatní známkou požitou jako československá souběžná 25f Ženci. Blíže neznámý poplatek uhrazen uherskou známkou 2f Ženci. Na zadní straně příchozí razítko Slovenská Ľupča (Zólyomlipcse) 31. 1. 1919.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Československá poštovní poukázka dobírková odeslaná z pošty Bánská Štiavnica (Selmeczbanya) 9. 12. 1919 do Aše. Frankovaná československými známkami 2x 40h a 5h Hradčany. Na zadní straně příchozí razítko Aš (Asch) 15. 12. 1919.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Nepoužitý formulář československé mezinárodní dobírkové/příkazní poukázky z roku 1923.
         
       

Dvoudílné dobírkové průvodky

Dvoudílné dobírkové balíkové průvodky sloužily jako doklad doprovázející dobírkovou balíkovou zásilku, na který se zaznamenávaly potřebné údaje
o zásilce, odesílateli, příjemci i provedených poštovních úkonech, a na kterém byly též zúčtovány různé poštovní poplatky (známkami, v hotovosti atd.). Zároveň byly tyto průvodky spojeny v jeden celek s poštovní poukázkou, kterou byly odesílateli zaslány peníze dovybrané od adresáta (např. tak byla obvykle vyinkasována cena za zboží zaslané v balíku).

Dobírkové průvodky měly úpravu dvoudílného formuláře o rozměru cca 180 x 250 mm, vytištěné oboustranně na tuhém papíru. Dolní díl formuláře tvořila modifikovaná balíková průvodka, horní díl (oddělený perforací) představovala peněžní dobírková poukázka.

Přední strana balíkové průvodky (dolní díl formuláře) měla tři části. Do střední se zapisovala adresa příjemce, údaje o zásilce (např. cena a druh zboží), výše požadované dobírky a údaje pošty související se zásilkou. Pravá část sloužila k úhradě poštovného nalepením výplatních známek. Levou část pak tvořil ústřižek (de facto stvrzenka) pro adresáta zásilky s uvedením adresy odesílatele, hodnotou dobírky a razítkem. Přední strana byla dále opatřena kolkem, jímž byla zúčtována „přepravní“ daň.

Na zadní straně průvodky byl prostor pro potvrzení převzetí zásilky adresátem
a místo pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky (např. návěstné, doručné, celní poplatky aj.).

Také přední strana peněžní dobírkové poukázky (horní díl formuláře) měla tři části. Do střední části se zapisovala adresa odesílatele dobírkového balíku (tj. příjemce dovybraných peněz), hodnota dobírky a údaje pošty související se zásilkou. Pravá část sloužila k úhradě poštovného nalepením výplatních známek. Levou část tvořil ústřižek (de facto stvrzenka) pro příjemce dovybraných peněz (tj. odesílatele balíku) s uvedením adresy adresáta dobírkového balíku
(a odesílatele peněz), hodnotou dobírky a razítkem.

Na zadní straně byl prostor pro potvrzení převzetí peněz odesílatelem dobírky
a místo pro záznamy pošty o doručení zásilky. Zde byly také doplatními známkami zúčtovány případné poštovní poplatky vztahující se k doručení zásilky (např. návěstné či doručné).

Tuzemské dobírkové průvodky rakouského původu byly na území ČSR používány v těchto jazykových mutacích: německé, německo-české, německo-polské, německo-polsko-ukrajinské a německo-polsko-rusínské; mezinárodní dobírkové průvodky měly text německo-francouzský. Uherské dobírkové průvodky určené pro tuzemskou přepravu byly jen s textem maďarským; obdobné průvodky mezinárodní, které však byly ve sledovaném období standardně používány i ve vnitrostátním styku, měly text maďarsko-francouzský. Definitivní průvodky vydané čs. poštovní správou pro tuzemsko mají text český, česko-německý
a slovenský, poukázky pro cizinu pak česko-francouzský.

Dobírkové balíkové průvodky byly určeny k zasílání balíkových zásilek na dobírku ve vnitrostátním a mezinárodním poštovním styku. Odesílatel vyplnil na přední straně dolní části průvodky adresu příjemce i odesílatele, druh balíku, jeho obsah a případně udal cenu, ze které se vypočítávalo pojistné. Dále na horním dílu průvodky vyplnil adresu příjemce peněz za dobírku (nemusela být stejná jako adresa odesílatele) a částku, kterou požadoval dovybrat od adresáta.

Poštovní úředník nalepil nálepku s názvem odesílací pošty a číslem dobírkového balíku, zapsal na ní ověřenou hmotnost zásilky a vylepením výplatních známek uhradil v pravé části průvodky potřebné poštovné, resp. i pojistné a dále i tzv. předložné. Šlo v podstatě o nízký poplatek za dobírku, kterým si pošta zúčtovala náklady za předložení dobírky adresátovi (ten mohl ovšem dobírku odmítnout). Poté byla průvodka (včetně svého horního dílu – poukázky) odeslána spolu s balíkem na dodací poštu adresáta.

Dodací pošta vydala zásilku adresátovi oproti potvrzení převzetí na zadní straně dolního dílu průvodky a zaplacení požadované dobírkové částky. Dobírkový balík byl předán adresátovi i s levým ústřižkem (stvrzenkou) dolního dílu průvodky. Zbylé dvě části dolního dílu průvodky zůstaly archivovány na dodací poště. Dodací pošta poté vylepila na odtržený horní díl průvodky (tj. na pravou část dobírkové poukázky) výplatní známky, kterými uhradila odpovídající výši poštovného za zaslání peněz. Sazba byla stejná jako u běžné poštovní poukázky a potřebné poštovné se strhlo příjemci peněz z dovybrané částky přímo na dodací poště (skutečně vyplacená částka tedy byla o tuto sumu nižší).

Vyplácení poukázečného známkami objasňuje, jak se mohly objevit uherské známky na rakouských formulářích, a naopak výskyt rakouských známek na formulářích uherských (většinou jde totiž rovněž o dobírkové poukázky). V některých případech mohl odesílatel (např. pokud si byl jist, že adresát zásilku skutečně přijme) předem známkami vyplatit i dobírkovou poštovní poukázku. V takovém případě mu byla vyplacena dovybraná částka celá, neboť poštovní poplatky již byly uhrazeny. Tato občasná praxe je zajímavá zejména proto, že vysvětluje existenci rakouských známek se slovenskými razítky na formulářích zasílaných z území Slovenska v průběhu I.TO. Domníváme se proto, že většina takto vyplacených dobírkových poukázek z území Slovenska vznikla právě tímto způsobem.

Z celkového popisu zpracování, přepravy a zúčtování dobírkové zásilky je zřejmé, že celé dobírkové průvodky se zachovaly jen výjimečně, a to v případě nedoručení zásilky např. vzhledem k chybě v adrese nebo (a to častěji) v důsledku nepřevzetí zásilky adresátem. V takovém případě byla dobírka zaslána zpět na odesílací poštu. Ta balík vrátila odesílateli (přesněji: vyzvala jej k odebrání vráceného balíku) a nerozdělenou dobírkovou průvodku "zaarchivovala".

         
       

       

Klikněte na náhledy

       

Ústřižek dolního dílu rakouské mezinárodní dobírkové průvodky – balíková průvodka odeslaná z Želetavy roku 1919. Frankovaný československou známkou 100h Hradčany.

Velmi vzácné použití formuláře rakouské mezinárodní dobírkové průvodky z roku 1899 jako čs. předběžné/souběžné.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Horní díl rakouské mezinárodní dobírkové průvodky – peněžní poukázka, odeslaná z Trebišova (Töketerebes) 17. 5. 1919 do Třebíče. Frankováno československými známkami 40h a 5h Hradčany. Na zadní straně příchozí razítko Třebíč 20. 5. 1919.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Dolní díl rakouské mezinárodní dobírkové průvodky – balíková průvodka odeslaná z Plesné (Fleissen) 22. 4. 1919 do Lomu u Mostu. Frankováno československými známkami 100h a 10h Hradčany. Na zadní straně příchozí razítko Lom u Mostu (Bruch in Böhmen) 24. 4. 1919 a doručné vyplacené doplatní známkou 5h Ornamenty.

Velmi vzácné použití rakouské mezinárodní dobírkové průvodky z roku 1900 jako čs. předběžné/souběžné.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Horní díl dobírkové průvodky – peněžní poukázka, odeslaný z Bánské Štiavnice (Selmeczbánya) 31. 1. 1919 do Lučence. Frankováno uherskými známkami použitými jako československé souběžné 40+2f Válečná příplatková a 2f Ženci. Na zadní straně příchozí razítko Lozonc 3. 2. 1919.

         
       

       

Klikněte na náhled

       

Ústřižek dolního dílu dobírkové průvodky – balíková průvodka odeslaná z Prešova (Eperjes) 25. 2. 1919. Frankována smíšenou frankaturou uherských známek 50f Parlament a československou známkou Hradčany 10h.

Vzácné použití formuláře uherské dobírkové průvodky pro tuzemsko (texty jen maďarské) jako čs. předběžné/souběžné.

         
       

       

Klikněte na náhled

        Kompletní československá dobírková balíková průvodka odeslaná z pošty Hranice 1. 4. 1926 do Košic, vráceno zpět. Vyplaceno v hotovosti.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Nepoužitý formulář československé mezinárodní dobírkové balíkové průvodky z roku 1925.
         
         
       

Literatura:

Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
Jaroslav Pšenička – Poštovní služba výkonná, Praha 1910
časopis Merkur-Revue 2/2005, Brno 2005
E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm
jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::    Neobvyklé letecky přepravené zásilky
        ::    Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999