MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


JAK HODNOTIT NEOFICIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTNÉ CELINY ANEB VÝSLEDEK ANKETY VYHLÁŠENÉ
K HODNOCENÍ PRIVÁTNÍCH NPC POŠTOVNÍ
I NEPOŠTOVNÍ PROVENIENCE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

   Jedním z cílů SSNPC, jak je vyjádřeno i v organizačním řádu (hlava 1, § 1), je posuzovat jednotlivé emise NPC v souladu se sběratelsko-filatelistickou etikou zejména podle účelu jejich vydání, vyvarovat se jednostranných soudů a čelit krajním extrémům – paušálnímu odsuzování jakékoli celiny s přítiskem na straně jedné a nekritickému obhajování každé vydané NPC na straně druhé.

Je zřejmé, že každý sběratel při posuzování NPC upřednostňuje hledisko podle svého vlastního sběratelského zájmu. Ve sběratelské praxi NPC se zformovaly tři proudy: 1. sběratelé, kteří upřednostňují původ NPC, zejména vazbu na Českou poštu a kvalitu provedení (technologii tisku, grafickou úroveň); 2. sběratelé, kteří hodnotí NPC především podle účelu jejich vydání a je jim vcelku lhostejný jejich původ; 3. sběratelé poštovně provozních filatelistických doplňků (příležitostných razítek, RN a nálepek APOST s příležitostným textem atp.), pro které je NPC jen vhodným grafickým podkladem pro takový doplněk (razítko se přece jen lépe vyjímá na NPC než na „holé“ CDV nebo ofrankované kartičce či obálce) a za druhořadý považují jak původ, tak technologii provedení. Zdálo by se tedy, že sjednotit tyto názory a dospět k určitému objektivnímu hodnocení NPC je téměř nemožné. Z matematické statistiky je však známo, že sumarizací a zprůměrováním velkého počtu subjektivních hodnocení lze se přiblížit k hodnocení objektivnímu. A o to jsme se pokusili už na prvním setkání členů (ustavující valné hromadě) SSNPC. Na setkání byl rozdán všem přítomným formulář (anketní lístek), který obsahoval nejfrekventovanější kritéria při subjektivním hodnocení NPC: původ, účel, poštovně filatelistické doplňky a jiná subjektivní hlediska. Úkolem účastníků ankety pak bylo, podle vlastního sběratelského zájmu a zkušeností, přidělit každému kritériu určitou váhu (počet bodů) tak, aby byl zachován požadovaný odstup priorit; tzn. větším počtem bodů zdůraznit kritéria, která hodnotitel považuje za významná, naopak menším počtem bodů (popřípadě žádným bodem) ocenit kriteria, která za významná nepovažuje, a byla nabídnuta i možnost odpočtu bodů podle „jiného hlediska“, např. za spekulativně nízký náklad, za neetický nebo frustrující námět, za vysloveně amatérské grafické provedení, za vázaný prodej na jiný materiál (např. jako příloha nějaké publikace nebo jako „pozornost“ obchodníka při nákupu jiného zboží za limitovanou částku), za nepřiměřeně vysokou cenu požadovanou již „provoprodejcem“, která evidentně převyšuje režijní náklady plus přiměřený zisk atp.

Návratnost anketních lístků od účastníků setkání byla 70 %. Mezi účastníky ankety byly zhruba stejně zastoupeny všechny tři sběratelské proudy NPC. Pro přepočet součtových čísel na váhová čísla jednotlivých kriterií bylo zvoleno jako maximální (tj. nejvýše možné) ohodnocení 10 bodů. Vypočtená váhová čísla (koeficienty hodnocení) jsou v níže uvedené tabulce.

Původ: „B“: Č.P. - OZ DOS Postfila - na zakázku poštovní instituce 3,6
- na zakázku nezisková organizace 3,1
- na zakázku soukromého subjektu 2,6
„C“: soukromá provenience – privátní mimo Postfilu 2,1
„D“: individuální tisk přes počítač – počítačový kašet 1,0
Účel: neziskově provozní, hromadná sdělení, nabídka zboží atp. 2,5
propagačně suvenýrový k organizované akci
- vydavatel (objednatel) JE organizátorem akce 3,1
- vydavatel (objednatel) NENÍ organizátorem akce 1,8
připomínkový, např. k různým výročím (bez organizované akce) 2,4
jiný, např. jen pro zisk vydavatele bez sponzorského aspektu 1,1
Poštovně provozní doplněk
příležitostné razítko, příležitostná vložka do (výplatního) orážecího
strojku, příležitostná R-nálepka nebo nálepka APOST 3,3
Záporné body za „jiná hlediska“ - 2,7


Příklady bodového hodnocení NPC:

1. NPC k akcím v Poštovní muzeu: Původ (3,6), účel (3,1), poštovní doplněk (3,3), záporná váha (0), suma 10 bodů. Výsledek zcela odpovídá sběratelské praxi (oblibě a zájmu) a konec konců i pohledu na NPC se strany jejich odpůrců. NPC k akcím v PM jsou jakýmsi pomyslným etalonem filatelistické hodnoty NPC. Stejné ohodnocení mají i NPC vydané Postfilou na zakázku i jiných organizačních jednotek ČP než je PM, např. každoročně vydávaná NPC k letním sportovním hrám zaměstnanců České pošty. Nejedná-li se o NPC k organizované akci, ale např. jen o připomenutí výročí poštovního úřadu, pak bude hodnocení při současně vydaném poštovně provozním doplňku 9,3 bodu a bez takového doplňku jen 6,0 bodů.

2. NPC vydaná Postfilou na zakázku Klubu filatelistů (3,1) k výstavě organizované tímto klubem (3,1), na výstavě bylo používáno PR (3,3) – suma 9,5 bodu. Jestliže k akci nebylo PR či jiný poštovně provozní doplněk, pak bude hodnocení této NPC „B“ jen 6,2 bodu.

3. Na organizované akci z předešlého příkladu parazitoval soukromý podnikatel vydáním NPC „C“. V tom případě je původ (2,1), účel (1,8), dotyčný vydavatel parazituje i na příležitostném razítku, což však přispívá ke zvýšení filatelistické hodnoty jeho NPC (3,3), v součtu taková NPC dosáhne 7,2 bodu; jestliže k akci nebylo PR či jiný poštovně provozní doplněk, pak hodnocení klesne na 3,9 bodů.

4. Vraťme s ke 2. příkladu. NPC je v prodeji pouze jako příloha výstavního katalogu. Pak se její hodnocení sníží na 3,5 bodu, tedy dokonce o 0,4 bodu pod úroveň NPC „C“, parazitující na cizí akci.

5. Soukromý podnikatel vydal prostřednictvím Postfily (2,6) naprosto samoúčelnou NPC jen pro vlastní zisk (1,1), bez poštovně provozního doplňku (0) a nabízí ji za neúměrně vysokou cenu (-2,7). Hodnocení takové NPC, byť poštovní provenience, je pouze 1 bod.

6. Asociace Olympsport vydává NPC „D“ (1,0), a to jak k akcím (3,1), tak i různým sportovním výročím či úspěchům našich sportovních reprezentantů (2,4) a vždy je k NPC vydáno příležitostné razítko (3,3). Takové, mnohými opovrhované „déčko“ je hodnoceno 7,4, resp. 6,7 bodů, což může být mnohdy vyšší hodnota než NPC „B“ vydaná bez poštovně provozního doplňku.

Závěr:
Každý sběratel si může podle vypočtených váhových koeficientů vyhodnotit libovolnou NPC a zvážit, jak dalece se jeho osobní ohodnocení shoduje či odlišuje od hodnocení vypočteného. Je pochopitelné, že hodnocení jednotlivých NPC bude nadále velmi subjektivní. (také mé individuální hodnocení se v ledačem odlišuje – např. „neziskové“ NPC vydané k provoznímu účelu nějaké firmy považuji za perly ve své sbírce). Výsledek ankety rozhodně nelze považovat za jednoznačně správný, ba ani ne za doporučený návod na hodnocení NPC. Na „váhy“ jednotlivých kritérii hodnocení, jak byly vypočteny z odevzdaných anketních lístků, nutno tedy pohlížet jako „možné“ (mírně zobjektivizované) a nikoli závazné pro hodnocení NPC. Nechť si každý sbírá, hodnotí a do své sbírky zařazuje to, co se mu líbí, z čeho má radost a na co i finančně dosáhne. V žádném případě nelze výsledek ankety považovat za podnět k bojkotu NPC s nízkým hodnocením a naopak k honbě za NPC s vysokým ohodnocením. V tom se každý musí sběratel rozhodovat sám za sebe. Celá anketa měla sloužit k určité orientaci ve stávající džungli vydávaných NPC, a to nejen sběratelům NPC, ale i těm, kteří NPC nesbírají, avšak o to více se k nim (zpravidla nekompetentně) vyjadřují. A v tom, domnívám se, anketa svůj účel splnila. Děkuji všem, kteří do ankety přispěli.

doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc.
e-mail:
jarspa @ atlas.cz

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz