MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


NÁVRH NA ÚPRAVU A DOPLNĚNÍ
FILATELISTICKÉ TERMINOLOGIE

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

  Některé nejednotnosti v používání pojmů, nesprávné názory na neoficiálně vydávané sběratelské materiály v oblasti celin a nejasnosti v informacích o vydávání těchto materiálů, vedly v dubnu 2004 v rámci SČF k založení Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin – SSNPC. Po interní diskusi doporučuje SSNPC předsednictvu SČF schválit a všem svým organizačním jednotkám doporučit doplněk k „Základní filatelistická terminologie“, zveřejněné v publikaci „Československá filatelie-Praga 88“ (v červenci 1988 vydala agentura Rapid pro organizační výbor Světové výstavy Praga 88) – v následujícím znění:

1. na str. 94 heslo „celina s přítiskem“ doplnit:
viz též hesla „příležitostná celina“ a „neoficiální příležitostná celina“

2. na str. 147 doplnit nové heslo:
neoficiální příležitostná celina (NPC)
Celina s jakýmkoli obrazovým či textovým sdělením, dodatečně hromadně vytištěným na dříve oficiálně vydané celině. Přitom není podstatné, zda tento dodatečný tisk byl proveden na celině k tomuto účelu vydané („…... s volnou levou stranou pro obchodně propagační využití……“- t.zv. přítisková celina) nebo na oficiálně vydané celině příležitostné či provozní. Vydavatelem takovéto NPC je:
a) orgán poštovní správy (v současnosti OZ DOS Postfila) pro vlastní propagačně-obchodní činnost (NPC-A);
b) orgán poštovní správy na zakázku jiných poštovních i nepoštovních organizací a soukromých subjektů (NPC-B);
c) organizace a soukromé subjekty bez účasti poštovní správy (NPC-C).

3. na str. 183 heslo „příležitostná celina“ doplnit:
Vydavatelem příležitostné celiny je oficiální vydavatel poštovních známek a celin (v současnosti ministerstvo informatiky), jsou označovány zkratkou CDV, COB apod. a katalogovým číslem jako ostatní běžné celiny.
Viz též heslo „neoficiální příležitostná celina“.

V této souvislosti je nutné zodpovědět nabízející se otázku, proč nevystačit s heslem „celina s přítiskem“. U tohoto hesla je ve výše uvedené publikaci uvedeno, že „přítisk může být úřední (provedený orgány poštovní správy), poloúřední (provedený se souhlasem poštovní správy) a soukromý…“. Toto členění nutno chápat v historickém kontextu a bylo smysluplné v době, kdy poštovní správa neprováděla přítisky na zakázku soukromých subjektů. V opačném případě by dnes musely být za úřední považovány všechny přítisky provedené orgány poštovní správy, tedy i přítisky kategorie B (privátní) objednané u OZ DOS Postfila a dokonce i některé přítisky kat. C, pokud by je mimo Postfilu pořídil např. ke svému výročí místní poštovní úřad. Rovněž pojem poloúřední přítisk ztratil opodstatnění, protože dnes poštovní správa žádný souhlas k vydávání přítisků nevydává.

U samotného hesla „přítisk“ se dočteme, že „interpretace tohoto pojmu je velmi nepřesná …a do budoucna lze považovat za účelné používat tento pojem ve smyslu polygrafického názvosloví.“ Jinak řečeno, nedoporučuje se tento pojem používat v názvosloví filatelistickém. Přítisk totiž může být zhotoven na čemkoli (a také se tak děje), v oboru filatelie např. na kartičkách napodobujících dopisnice, obálkách apod. Proto SSNPC zásadně zdůrazňuje, že nesdružuje sběratele přítisků, ale sběratele neoficiálních příležitostných celin, přičemž rozdíl mezi neoficiální (neúřední) a oficiální (úřední) příležitostnou celinou je z výše uvedeného zřejmý. Tedy ani NPC-A (Postfila) a NPC-B zhotovené na objednávku Poštovní muzea nelze považovat za oficiální (úřední) vydání.
Snad by bylo vhodné ještě rozlišit pojmy „neoficiální (neúřední)“ a „privátní (soukromý)“. Pojem „neoficiální“ je nadřazený pojmu „privátní“ (co je privátní, je i neoficiální, neboť nic privátního nemůže být oficiální; avšak co je neoficiální, nemusí být privátní. Proto označení „neoficiální příležitostná celina“ je nutno považovat za výstižné, protože zahrnuje všechny příležitostné celiny vydané jiným subjektem, než je oficiální vydavatel známek a celin.
SSNPC bude usilovat o proniknutí tohoto názvosloví do filatelistické publicistiky a jednáním s vydavateli filatelistických periodik a katalogů se pokusí o sjednocení v označování NPC a - v ideálním případě - i o sjednocení jejich číslování.

KAREL MACHÁČEK
Za výbor SSNPC

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz