MAIN PAGE /
HLAVNÍ STRANA:

English versionGerman version

       

Japhila ww philatelic e-zine . Japhila filatelistický on line magazín
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/


Z HISTORIE ŽIŽKOVSKÝCH POŠT

 

Reklama:

Filatelie . Dům filatelie Profil . POFIS

Welcome

Svaz českých filatelistů 

 

  V katastru současného Žižkova bývaly ještě v prvé polovině 19. století jen jednotlivé dvorce a vinice mezi poli, jimž bylo roku 1849 dáno společné jméno Vinohrady. Teprve kolem roku 1860 zde začaly plánovitě vyrůstat nové domy. K oddělení od Vinohrad došlo až roku 1875 s tím, že úřední název Žižkov byl zaveden až v roce 1877. Na město byl Žižkov povýšen císařským rozhodnutím z 15. května 1881. Od roku 1901 je pak městem se sídlem okresu. V době oddělení od Vinohrad měl již Žižkov 331 domů a 14.200 obyvatel, v roce 1890 690 domů a 41.236 obyvatel. Po dvaceti letech v roce 1910 již počet domů stoupl na 1.214 a počet obyvatel na 78.418. Tento nebývalý vzrůst počtu obyvatel samozřejmě přinesl i potřebu zabezpečovat pro ně nezbytné služby.

Proto již v roce 1872 zde vzniká první pošta a to již s názvem Žižkov, i když ten byl úředně jako název obce zaveden až o tři roky později. V té době již sice měla Praha 5 pošt, pošty byly i v Libni, na Smíchově dokonce dvě, v Karlíně, Břevnově, Vysočanech, Vršovicích a v Bubenči, ale první pošta na sousedních Vinohradech vznikla až v roce 1876.

První žižkovskou poštu brzy v roce 1896 následovala druhá, v letech 1909 a 1910 pak třetí a čtvrtá. Když pak byl v roce 1922 Žižkov spolu s dalšími okolními obcemi a městy připojen k Praze, měly více pošt jen Vinohrady a to pět.

Po připojení k Praze muselo dojít k přejmenování původních žižkovských pošt na pražské a byla jim přiřazena nová pořadová čísla. Staré pošty Žižkov 1, Žižkov 2, Žižkov 3 a Žižkov 4 tak získaly názvy Praha 36, Praha 37, Praha 38 a Praha 39, i když původní názvy pošt zůstaly ještě po několik let v závorce pod novým názvem pražským. Zlomovým se stal rok 1926, kdy byla s velkou slávou 16. května otevřena budova nové Meziměstské telefonní ústředny a v ní byly i moderní prostory pro poštu. Přestěhovala se sem původní žižkovská „jednička“, tedy Praha 36 s doručovací službou. K tomuto datu došlo nejen ke zrušení blízké pošty Praha 38 ale i ke vzájemnému přečíslování všech ostatních žižkovských pošt. Od 26. 5. 1926 tedy měly žižkovské pošty čísla 36, 37 a 38, avšak každá z nich s číslem novým. Nová pošta Praha 39 byla pak otevřena až v roce 1932 v prostoru Na Chmelnici (dnešní Praha 34).

Toto číslování vydrželo přes válečné období, kdy byly názvy samozřejmě dvojjazyčné, až do 15. listopadu 1948, kdy bylo číslování pošt přizpůsobeno příslušnosti k jednotlivým městským obvodům. Žižkov se stal součástí obvodu Praha 11, takže pošty získaly nové názvy Praha 11 (dříve 36), Praha 113 (37), Praha 114 (38) a Praha 115 (39). Další změny historie zaznamenala již 1. dubna 1950, kdy byl změněn název pošty Praha 11 na Praha 117 a dále pak 15. června 1954, kdy ministerská pošta sídlící již na Žižkově získala název Praha 112 - ministerstvo spojů.

Poslední systémovou změnou v názvech pražských pošt bylo datum 1. července 1960. Praha v té době přešla z původních 16 obvodů na pouhých 10 a Žižkov se stal součástí Prahy 3. Sledované pošty tedy získaly nové názvy Praha 32, Praha 33, Praha 34, Praha 35 a Praha 36-ministerstvo spojů. K témuž datu byla otevřena i nová obvodní pošta Praha 3, pod jejíž působnost uvedené pošty spadaly. Příčinou poslední změny pak byl vznik  poštovních směrovacích čísel, které se staly součástí názvů pošt od 1. ledna 1973. Pozorný čtenář jistě zaznamená proč není uváděna v číselné řadě chybějící pošta Praha 31. Ta samozřejmě v rámci obvodu Prahy 3 existuje, neleží však v katastru Žižkova ale Vinohrad a proto není předmětem zájmu této výstavy (stejně jako Praha 36 fungující v letech 1966-1993). 

Citujeme z dobových materiálů z roku 1910:

C. k. poštovní a telegrafní úřad Žižkov 1 sídlí v domě čp. 260 na Prokopově náměstí, kterýž byl roku 1899 k účelům pošty účelně zařízen. Poštovním vrchním správcem  jest Josef Hrdlička , kterému jest přiděleno 21 úředníků a 54 zřízenců. Poštovních schránek jest v městě celkem 43 (v r. 1875 bylo žádáno o první 3 schránky poštovní). Tento c.k. poštovní úřad vykonává všechnu působnost do oboru poštovnictví spadající, zároveň službu telegrafní a telefonní, dále službu doručovací pro celý obvod města Žižkova.

C.k. poštovní a telegrafní úřad Žižkov 2 se přestěhoval do větších místností v Karlově třídě čp. 495, neboť dřívější místnosti byly pro stále vzrůstající agendu nedostatečné. Místo přednosty úřadu spojené s hodností vrchního poštmistra jest právě neobsazeno a úřad vede Božena Švejkarová, poštovní administrátorka a jí přiděleny jsou 3 poštovní officiantky a 2 sluhové. Tento     úřad vykonává všechnu působnost do oboru poštovnictví spadající, tedy i službu telegrafní a telefonní, doručovací službu však nikoliv.

Poštovní úřad Žižkov 1 jest kategorizován jako úřad erární, zatímco úřady Žižkov 2, Žižkov 3 a Žižkov 4 jsou úřady třídní (neerární).

Na přípravě výstavky s autorem spolupracovali :

jednatel pražského klubu filatelistů 00-15 ing Pravoslav Kukačka (organizační záležitosti) a pražský sběratel Jan Švehla (zapůjčení některých starých dopisů).

JIŘÍ KRATOCHVÍL

 

      

 

 

PROFILY:

LADISLAV DVOŘÁČEK - František Beneš
NEDOCEŇOVANÉ ZNÁMKY ČESKOSLOVENSKA - Jan Karásek

LADISLAV FISCHMEISTER - František Beneš
ENRICO STANKO VRÁZ & JOSEF KOŘENSKÝ, Břetislav Janík
FRANCOIS FOURNIER - geniální padělatel ke škodě sběratelů, Břetislav Janík
ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?", Peter Hoffmann, Švédsko
JOSEF HERČÍK A 1. grafická společnost
ONDRÁČEK Miloš, český grafik a rytec
MISTŘI PERA: Pierre MAHÉ & Jean Baptista Phillip Constant MOENS
DÍLA NĚMECKÝCH tvůrců na československých poštovních známkách
LEXIKON českých a slovenských autorů a rytců poštovních známek
KDO JE DĚVČÁTKO Z POŠTOVNÍ ZNÁMKY?, Karel Černý
NĚMECKÉ MĚSTEČKO NA SLOVENSKÉM ARŠÍKU? Gerhard Batz
MISTR JOSEF HERČÍK, IN MEMORIAM
DÍKY, PANE MOENSI
BOHUMIL HEINZ
FILIP DE FERRARI - Pan Filatelista - Pan Ferrari

 


KONTAKT:

Since 17.5.1999
 
Inet since 17.05.1999 
 Last edit: 24.01.2008
 ISSN 1212-8945
 © 1999-2008 BRETISLAV JANIK
 
EDITOR & BOARD / VYDAVATEL & REDAKČNÍ RADA

 

 

NAVRCHOLU.cz