Inet since 17.05.1999
Last edit:  15.02.2008

ISSN 1212-8945
©
Břetislav Janík
1999-2008


E-ZINE CONCERNING PHILATELY AND OTHER COLLECTING INTERESTS ...
ON LINE MAGAZÍN O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ ...
http://www.japhila.cz/

   

    
          
       

Rádiová služba československé pošty

       

Miroslav Štefek a Jan Kypast

 

EXPONET FORUM

Zajímavosti a vzácnosti
československých celistvostí z let 1918 – 1939 (18)

         
 

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA

      Ministerstvo pošt a telegrafů, prostřednictvím příslušného ředitelství pošt a telegrafů a poštovních úřadů zajišťovalo po celou dobu trvání první republiky pro veřejnost rádiovou službu, tzn., že pošta přijímala žádosti a propůjčovala koncese na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice. Tato služba byla zajišťována prostřednictvím předepsaných tiskopisů uvedených v Seznamu všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby pod čísly 772 – Žádost o propůjčení koncese ke zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice a 773 – Koncesní listina na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice.
         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

         
        Pro získání koncese na provozování radiofonního přijímače bylo nutno podat na poštovním úřadu žádost na tiskopisu č. 772, kde byly uvedeny údaje o žadateli a údaj o umístění přijímače (minimálně až do roku 1936 i základní technické údaje přijímače), dále bylo potřeba nalepit fiskální kolek hodnoty 5 Kč k zaplacení daně ministerstvu financí a uhradit poště poplatek za zprostředkování ve výši 1 Kč, který byl na formuláři žádosti zúčtován doplatní známkou. Známka i kolek byly znehodnoceny razítkem poštovního úřadu, který žádost přijal. K této žádosti bylo nutno přiložit další (nenalepený) fiskální kolek hodnoty 8 Kč.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Tiskopis „Žádost o propůjčení koncese ke zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice“ vystavený na poště Štěkeň 17. 9. 1936. Poplatek uhrazen československou doplatní známkou 1 Kč Doplatní – definitivní vydání. Známka znehodnocena razítkem poštovního úřadu Štěkeň 17. 9. 1936.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Tiskopis „Žádost o propůjčení koncese ke zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice“ vystavený na poště Štěkeň 27. 2. 1939. Poplatek uhrazen československou doplatní známkou 1 Kč Doplatní – definitivní vydání. Známka znehodnocena razítkem poštovního úřadu Štěkeň 27. 2. 1939.
         
        Po kladném vyřízení žádosti propůjčila pošta koncesi na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice na tiskopisu č. 773. Na tomto tiskopisu byl vylepen kolek 8 Kč, který byl dříve přiložen k žádosti, bylo uvedeno komu se koncese vydává a stanoven měsíční poplatek za používání stanice. Tento poplatek ve formě poplatku za „rádio a televizi“ přežil jako určitý anachronismus až do dnešních dnů…

Na zadní straně tiskopisu byly uvedeny pokyny pro používání radiofonní stanice.

         
       

         
       

       

Klikněte na náhledy

        Tiskopis „Koncesní listina na zřízení a provozování radiofonní přijímací stanice“ vystavený poštovním úřadem Brno 1 dne 9. 12. 1926. Daň 8 Kč uhrazena fiskálním kolkem znehodnoceným denním razítkem vystavujícího poštovního úřadu.
         
        Umístění radiofonního přijímače bylo vázáno na uvedenou adresu. V případě potřeby přemístit přijímač jinam, bylo potřeba opět požádat příslušné ředitelství pošt a telegrafů prostřednictvím poštovního úřadu o povolení přemístění na jinou adresu a za tuto službu uhradit poplatek 2 Kč zúčtovaný doplatní známkou na příslušném formuláři, který tvořil dodatek ke koncesní listině.
         
       

       

Klikněte na náhled

        Formulář „Potvrzení“ vystavený na poště Ústí nad Labem 30. 9. 1933. Poplatek uhrazen československou doplatní známkou 2 Kč Doplatní – definitivní vydání. Známka znehodnocena razítkem Ředitelství pošt a telegrafů Praha.
         
       

Použitá literatura:

1.     Jan Klim, Vladimír Schödelbauer – Československo 1918-1939, Specializovaný katalog známek a celistvostí, Merkur-revue, Brno 2002
2.     Zákon č. 60/1923 Sb. o telegrafech
3.     Vládní nařízení č. 82/1925 Sb., kterým se určují podmínky zřizování, udržování a provozu telegrafů
4.     Seznam všeobecných tiskopisů poštovní, telegrafní a telefonní služby, ministerstvo pošt a telegrafů, Praha 1931
5.     E-katalog celistvostí Československo 1918 – 1939, uveřejněný na internetu na stránkách http://www.japhila.cz/hof/0064/index0064a.htm jako jeden z exponátů virtuální výstavy EXPONET

         
       
        Podobné materiály:
        ::    Poštovní zásilky s dobírkou
        ::    Neobvyklé letecky přepravené zásilky
        ::    Poštovní poplatky na balíkových průvodkách
        ::   Provizorní používání československých poštovních známek změnou funkce, dělením a vyplácením v hotovosti
        ::   Celistvosti prvního dne
        ::   Poplatek 2f Uherské královské pošty
        ::   Dosílané poštovní zásilky
        ::   Celinové dopisnice Hradčany 15h s přetiskem SO 1920
        ::   Doplatné zúčtované v hotovosti
        ::   Poštovní korespondence osvobozená od poštovného
        ::   Uherské doplatní známky použité jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Rakouské doplatní známky použití jako čs. předběžné nebo souběžné
        ::   Neznámá československá mezinárodní balíková průvodka
        ::   Nouzové použití čs. doplatní známky emise I. výpotřební vydání jako známky výplatní
        ::   Trojjazyčné poštovní formuláře použité na našem území po 28. říjnu 1918
        ::    Kdy vyšla první československá balíková průvodka?
        ::    Mimořádný doklad poštovního provozu - tiskopis č. 435A (I-1929)
        ::    Miroslav Štefek a Jan Kypast: E-Katalog celistvostí Československo 1918 - 1939
        ::    Exponet forum

 
       

    


 

 

   Since 17.5.1999