LINDNER | PRINZ | SLOVFILA

 |  EXPONET  |  ODBORNÉ ČLÁNKY  |  FILATELISTICKÝ BLOG  |  FILATELISTICKÁ FOTOGALERIE  |  INZERCE  |  MP3  |  ARCHIV  | KONTAKT  |

   

Main menu:

 


MONOGRAFIE TGM 1923
SUBSCRIPTION TGM 1923

Svaz českých filatelistů

  Reklama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISSN 1212-8945
10. VÝROČÍ VYDÁVÁNÍ JAPHILA E-ZINU
O
N LINE DENÍK O FILATELII A SBĚRATELSTVÍ
www.japhila.cz


NOVĚ ZAŘAZENO:


Filatelistický blog o výstavnictví / Philatelic Blog about exhibiting
AKTUÁLNÍ PŘÍSPĚVKY ZOBRAZÍTE KLIKNUTÍM
NA "EXPONET FORUM"
PŘITISKY NA KUPÓNY - EXPONET
Až v těchto dnech byla uzavřena subskripce na přítisky k 5. výročí Exponetu, kterou jsme vypsali na podzim loňského roku.
Protože nedošlo k očekávanému pokrytí celého náklad, byly uplynulé dny prováděny opatření k zajištění dalších finančních prostředků.
Situace je vyřešena a již v příštím týdnu dojde k rozesílání objednaných a mnohdy již zaplacenych tiskových listů. O prostředcích zaslaných na bankovní konto obecně prospěšné společnosti je vedeno transaparentní konto, přístupné každému návštěvníkovi Exponetu (a potažmo Internetu).
Omlouváme se za zdržení v trvání 2 týdnů a ještě jednou děkujeme všem z Vás, kteří naši prosbu o pomoc touto specifickou formou vyslyšeli.
V úctě zakladatelé Exponetu
DENNÍ RAZÍTKO POŠTOVNY "PARTNER"
Recenze se píší na leccos, ale opravdu není obvyklé, aby se týkala poštovního razítka. Nicméně otevření nového typu poštovny Pošta-Partner dne 14.11.2009 v Božím Daru a do provozu uvedený nový druh denního razítka k tomu přímo vybízí. Již podle předběžného avíza, že půjde o gumové razítko typu „Trodat“, bylo možno očekávat prolomení dosavadní tradice. Vzhled razítka zde po více než 100 letech opouští standardní model dvoukruhového můstkového razítka: nový typ razítka je dvoukruhový bez můstku s velkým vnitřním prostorem a poměrně úzkým mezikružím. Vnitřní prostor vedle dominujícího označení „Partner“ nahoře a výrazného loga ČP (poštovní trubka) dole obsahuje ještě rozlišovací číslo (nahoře) a datum (uprostřed) v „pošťácky“ neobvyklém tvaru s celým letopočtem 2009 a pomlčkami mezi dnem, měsícem a rokem. Mezikruží je kolmými linkami rozděleno na 4 sektory, z nichž dva horní obsahují jednak opět slovo „Partner“ a jednak označení místa „Boží Dar“. Dva spodní segmenty obsahují texty „Boží Dar 1“ a „363 01 Ostrov nad Ohří“, z nichž ten druhý označuje evidentně nadřízenou (vyúčtovací) poštu včetně jejího PSČ. Text „Boží Dar 1“ opakuje název obce resp. poštovny, přičemž smysl číslice 1 je nejasný, neboť Česká pošta neoznačuje číslem provozovnu, je-li v obci jediná.

Česká pošta otevřením první poštovny nového typu nakročila na cestu, kterou následuje poštovní správy mnoha evropských zemí. Takový revoluční krok zcela opravňuje i novátorský přístup v oblasti denních razítek; tak jako celý provoz Partnera Boží Dar slouží nyní i jeho razítko k provoznímu ověření a proto jistě neuškodí několik mírně kritických poznámek:
1. Proti nasazení levnějšího gumového resp. plastového razítka v principu nelze nic namítat, i když v evropském kontextu bude dosti unikátní; běžnější jsou gumová denní razítka jen u poštovních správ méně vyspělých zemí (např. v latinské Americe). Problematická však zůstává znehodnocovací funkce razítka, neboť vodorozpustná razítkovací barva nezabezpečuje trvalé a neodstranitelné znehodnocení známek. To lze docílit jedině tzv. olejovou barvu, která však vyžaduje razítko z kovu.
2. Pozitivem razítkovacího mechanismu typu „Trodat“ je velmi dobrá kvalita otisků i při méně kvalifikované obsluze, kterou lze u poštoven očekávat. Rovněž neobvyklá velikost razítka (průměr 35 mm převyšuje i meziválečná denní razítka čs. pošty) přispívá k dobré čitelnosti (např. otisky denních razítek „Partner“ Slovenské pošty běžného průměru 24 mm přeplněné drobným textem jsou prakticky vždy téměř nečitelné). Otázkou je, jak se toto mimořádně velké razítko v poštovním provozu vejde na polička mnohých tiskopisů, která jsou dimenzována na normovaná denní razítka o průměru 24 mm.
3. Informatické vlastnosti nového druhu razítka se jeví poněkud nepromyšlené. Razítko zejména nevyhovuje zásadě přehlednosti a jednoduchosti uvedením jen těch údajů, které jsou na razítku nezbytné. To ukazuje zejména zbytečné dvojí uvedení jak slova „Partner“, tak i názvu místa „Boží Dar“. Údaj o nadřízené poště navazuje na tradici razítek našich klasických poštoven; zda je v současných podmínkách smysluplný, bude záviset na praktických aspektech fungování nového modelu poštoven. Jako nedořešená zatím vypadá otázka uvádění PSČ. Na razítku se objevuje nekonzistentně jen PSČ nadřízené pošty 363 01, přitom Partneru Boží Dar bylo ponecháno vlastní PSČ 362 62, které je otiskováno na CN APOST, ale na razítku se nenachází.
V souvislosti se zavedeným druhem denního razítka se naskýtá otázka, co se stane s denními razítky stávajících poštoven, která jsou pojata minimalisticky a obsahují pouze název poštovny bez PSČ; zda oba druhy razítek budou používány paralelně nebo zda bude časem provedeno jejich sjednocení. S tím souvisí i otázka, zda došlo či dojde k úpravě Technické normy pošt TNP 1202 „Poštovní razítka a otisky“ (pokud ovšem ještě platí).
Petr Gebauer  16.12.2009  (Související: http://expo-net.blogspot.com/2009/12/posta-partner-bozi-dar.html   http://expo-net.blogspot.com/2009/12/prvni-posta-partner-na-bozim-daru.html   http://www.japhila.cz/hof/0528/index0528a.htm
III. Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze
Čtvrtek 5. listopadu byl v Poštovním muzeu v Praze zasvěcen už třetímu ročníku akce Den české filatelie. Jeho pořadateli jsou Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a Klub Filatelie. I letos šlo o klubovou akci určenou členům SČF, KF a hostům PM (vstup byl na pozvánky, které členové SČF a KF s předstihem obdrželi; pro ostatní veřejnost bylo muzeum v tento den uzavřeno).
Už od rána se v muzeu scházely desítky filatelistů, ale i nesběratelů-obdivovatelů českých poštovních známek, které uvítala Patricia Tošnerová, kurátorka Poštovního muzea a autorka či spoluautorka řady publikací z oboru poštovní historie (filatelisté ji znají např. jako spoluautorku dvou dílů Monografie čs. a českých poštovních známek a poštovní historie – Pošta v ghettu Terezín a 90 let Poštovního muzea; výběrem ilustrací se podílela i na práci Historický vývoj názvů pošt J. Kratochvíla a na dalších titulech). Řada návštěvníků už od rána využívala možnost nákupu filatelistického materiálu v prodejně muzea (ta byla otevřena po celý den).
Jako v minulých letech, i tentokrát byla prvním bodem programu komentovaná prohlídka vybrané části známkové expozice umístěné ve velkém výstavním sále v přízemí muzea. V trezorových skříních jsou tu na výsuvných panelech představeny ukázky ze sbírek známek a celistvostí Československa, České republiky a některých evropských i mimoevropských států. I letos jimi návštěvníky provedl znalec František Beneš. V předchozích dvou ročnících si účastníci akce prohlédli exponát naší první republiky, kde se soustředili na některé méně známé rarity a zajímavosti, a sbírky klasiky některých evropských států. Tentokrát se podrobněji věnovali specializované sbírce Rakouska, která je oprávněně považována za chloubu muzea. F. Beneš jim přiblížil okolnosti vzniku a vývoje tohoto i v mezinárodním měřítku ojedinělého souboru, připomněl osobnosti, které se na jeho tvorbě podílely, a to vlastně už od založení muzea, a představil i řadu rarit, jež jsou v něm obsaženy. Upozornil i na rozličné přístupy, které se v průběhu desetiletí na tvorbě exponátu projevily, a jaké důsledky to má pro jeho současnou podobu. Plánovaná hodina uběhla jako voda a byl tu další bod programu.
Tím byla komentovaná prohlídka výstavy Jana Kavana Poštovní známky a drobná grafika, která začala hodinu před polednem. Výstava je umístěna v prvním patře muzea, v hlavní chodbě a v takzvaných Navrátilových saloncích, a průvodcem byla návštěvníkům osoba nejzasvěcenější, kterou byl sám autor – Jan Kavan. Poutavým způsobem přiblížil svůj přístup při přípravě a tvorbě návrhů na poštovní známky, kreseb na obálky dne vydání a příležitostných razítek. Na emisi Zvony popsal své jednotlivé tvůrčí i organizační kroky, od převzetí zadání, přes vyhledávání informací o historických zvonech, konzultace s odborníky-zvonaři, návštěvy jednotlivých zvonic v různých místech republiky, sběr obrazových podkladů („na zvonici je obvykle málo místa, takže je obtížné zvon vyfotografovat s odstupem, nebývají tu ani dobré světelné podmínky, takže musíte použít blesk, což ale způsobí, že zanikne jeho plasticita i detaily a zobrazí se vlastně jen silueta, zvony jsou často zaprášené a nejsou tedy dobře vidět ozdobné prvky…“), komponování obrazu budoucí známky („bylo mi líto z tolika krásných zvonů vybrat je jeden, a tak jsem použil dva za sebou…“) i řešení výtvarných detailů („ozdobný nápis v okrajové části známky není určen pro čtení, je to jen připomínka, jak krásně jsou některé zvony vyzdobeny…“). Pro všechny účastníky prohlídky bylo tohle nahlédnutí do autorské kuchyně – zvlášť takhle otevřeně a upřímně podané – určitě velkým zážitkem.
Po obědě program pokračoval křestem nové poštovní známky Vánoce 2009. Za přítomnosti jejích tvůrců – výtvarnice Lenky Vohlídalové a rytce Jaroslava Tvrdoně, ji představili Alena Reichová, vedoucí pracovnice PM, a Břetislav Janík, vedoucí oddělení známkové tvorby ČP. Známku pak symbolicky sklenkou sektu pokřtili za jejího vydavatele Jiří Řehola, ředitel odboru poštovních služeb Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, a za Českou poštu B. Janík, a slavnostně ji tak uvedli do poštovního provozu. Poté následovala autogramiáda jejích autorů.
Milou zajímavostí bylo představení stříbrné plakety Prix Olympia 2009, kterou od Mezinárodního olympijského výboru získala Česká pošta za známku k ZOH Turín 2006 (9 Kč Zimní lyžování žen, Pof. č. 460; o týden později byla opatřena přítiskem k vítězství K. Neumannové, Pof. č. 468). Účastníci toto významné ocenění – získané navíc v celosvětové konkurenci – mohli poprvé vidět na vlastní oči.
Co říci závěrem? Opět velmi vydařený den s mnoha spokojenými účastníky, za jehož upořádání patří dík především pracovníkům Poštovního muzea, kteří se velmi ochotně a přátelsky po celou dobu věnovali všem návštěvníkům a celou akci také organizačně zaštítili. Pořadatelé – PM, SČF a KF – se na místě shodli, že příští rok přijdou s dalšími novinkami, které výroční akci dále zpestří.
M. V.  celý meteriál včetně obrazové přílohy  6.11.2009
III. Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze
Ve čtvrtek 5. listopadu proběhne už třetí ročník akce Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze. Pořadateli jsou Česká pošta, s. p., Poštovní muzeum, Svaz českých filatelistů a Klub Filatelie. Jde o klubovou akci jen pro členy SČF, KF a hosty pozvané PM (vstup je na pozvánky, které členové SČF a KF s předstihem obdrželi; muzeum je v tento den pro ostatní veřejnost uzavřeno).
Program:
09.00 – 10.00 Přivítání účastníků III. Dne české filatelie. Možnost nákupu filatelistického materiálu v prodejně muzea.
10.00 – 11.00 Komentovaná prohlídka vybrané části známkové expozice PM (návštěvníky provede znalec F. Beneš).
11.00 – 12.00 Komentovaná prohlídka výstavy Jana Kavana: Poštovní známky a drobná grafika (návštěvníky provede sám autor!).
14.00 – 14,30 Slavnostní křest nové poštovní známky Vánoce, vydané 4. 11. 2009.
14,30 – 16.00 Autogramiáda tvůrců poštovní známky Vánoce (podepisovat se budou výtvarnice L. Vybíralová a rytec J. Tvrdoň).
16.00 – 17.00 Volná prohlídka expozic muzea.
Po celý den bude v Poštovním muzeu otevřena prodejna filatelistického zboží.
Ing. Vaníček a Mgr. Maleček v Domě Portus
Dovolujeme si vás informovat, že naše další klubové odpoledne se bude konat ve čtvrtek 5. 11. 2009 od 16.00 hod. v sále Dřevák v 1. patře Domu Portus (občanské sdružení Život 90), v Praze 1, ulice Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou). Součástí naší akce bude členská schůze klubu s přednáškou Ing. Víta Vaníčka, místopředsedy Svazu českých filatelistů pro zahraniční činnost, a Mgr. Jaroslava Malečka, tajemníka Svazu českých filatelistů, na téma "Zahraniční aktivity Svazu českých filatelistů včetně ukázek filatelistické dokumentace".
Členská schůze s přednáškou bude zahájena v 16.30 hod. Vítáme všechny přátele filatelie. Vstup volný. Pro účastníky bude připravena káva, čaj a minerálka.
Současně s touto zprávou Vám v příloze zasíláme program celého 30. přednáškového cyklu 2009 - 2010. Těšíme se na vaši účast!
Za výbor Klubu filatelistů 00-15, sběratelů specializovaných oborů, v Praze, vás zdraví Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel, a Ing. Ladislav Čechák, organizátor odborné činnosti
Příloha: http://www.japhila.cz/pdf/30_cyklus_2009-2010.pdf 
WEB ČESKÉ POŠTY JE 1. V KATEGORII TRANSPORT WWW.WEBTOP100.CZ
Možná jste tento týden postřehli fantastický úspěch nového webu České pošty, s.p. v soutěži firemních webů ČR - WebTop 100. Oborový žebříček Transport Česká pošta vyhrála a nechala za sebou "o pořádný parník" všechny ostatní zúčastněné (např. České dráhy). V hlavním žebříčku, kde se srovnávají webové stránky stovky nejvýznamnějších firem v České republice (na základě žebříčku CZECH TOP 100), Česká pošta, s.p. obsadila skvělé 8. místo (s náskokem před 9. webem T-Mobilu).

Webmasterem webu České pošty, s.p. je Ing. Václav Beníšek, vedoucí oddělení webových stránek. Především on se svými spolupracovníky dokázal s minimálními náklady (oproti ostatním společnostem na předních místech žebříčku) vytěžit maximální úspěch. Úspěch, na kterém má hlavní podíl, nicméně se na něm podíleli mnozí další pracovníci České pošty, s.p....
Celý text. B. J. 24 10.2009
ZÁSADNĚ AKTUALIZOVANÝ A ROZŠÍŘENÝ EXPONÁT MICHALA HAUZRA
Perzekuze židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Ghetto Terezín v poštovních dokumentech. Celý materiál i exponát je ode dneška zpřístupněn.
B. J.   17.10.2009

Filatelistický blog o výstavnictví / Philatelic Blog about exhibiting 
AVG Anti-Virus a Internet Security

RADIO SLOVENSKO
- mp3 - PRAGA'08 a EXPONET

A CO SBÍRÁTE VY?


EXPONET
EXPONET Tiskový list

VŠECHNY ČLÁNKY >>>>>


JAPHILA ARCHIV
klikněte na číslo strany
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |


JSME TU PRO VÁS JIŽ 11. ROKEM:
DENNĚ VE SVĚTĚ FILATELIE Z DOMOVA I ZE SVĚTA

Máte-li zájem být informován, že tato webová stránka byla aktualizována, zaregistrujte svůj mail v níže uvedeném okénku - zadejte svoji emailovou adresu a stiskněte Hlídej!. Server WOKO.CZ bude sledovat změny Japhila magazínu a bude Vás emailem informovat:

 
  
 PRAGA 2008

VYZKOUŠEJTE:
DOMOVSKÁ STRÁNKA
   
NOVĚ ZAŘAZENO
•   HLAVNÍ STRANA
•  FILATELISTICKÉ ORGANIZACE CELÉHO SVĚTA
•  BIBLIOGRAFIE PERIODICKÉ FILATELISTICKÉ LITERATURY
•  SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH FILATELISTICKÝCH POJMů
•  ODKAZY
•  CHRONOLOGICKÝ KATALOG ČS. FILATELISTICKÉHO INTERNETU
•  DOWNLOAD (MP3) ROZHOVOR S RYTCEM MARTINEM ČINOVSKÝM
•  FILATELIE ČESKOSLOVENSKA NA SVĚTOVÉ SCÉNĚ

   OBRAZOVÉ MENU: 

Klikněte pro článek na náhled

PPeter Hoffmann:
JAKÉ ROZMĚRY MÁ VÁŠ ARŠÍK "KDE DOMOV MůJ?"

Klikněte pro článek na náhled

Petr Gebauer:
ČESKÁ POŠTOVNÍ HISTORIE/font>

Klikněte pro článek na náhled

free counters
     


Inet since 17.05.1999 
Last edit: 07.02.2010
© 1999-2009

E-MAIL

Hitcounter since 17.05.1999
from zeal.cz

 

 

 

International jury World postage stamps exhibition PRAGA 1988